دانلود مقاله نقش فناوری نوین اینترنتی از اشیاء در حوزه مصرف انرژی خانه های هوشمند

word قابل ویرایش
10 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده

اینترنتی از اشیاء، از طریق تجهیزات سنجشی، میان تمامی اشیاء و اینترنت ارتباط برقرار کرده بگونـهای کـه امکـان شناسایی و مدیریت هوشمند را فراهم میسازد. تمامی این تجهیزات برای کنترل و مـدیریت از راه دور بـه اینترنـت متصل هستند. در این تحقیق ابتدا مفهوم اینترنتی از اشیاء ارائه گردیده و پس از آن کاربردهـا و حـوزههـای تحـت تأثیر این فناوری شرح داده شده است. در بخش دیگر مقاله، خانـههـای هوشـمند بـه عنـوان یکـی از زمینـه هـای کاربردی اینترنتی از اشیاء که از ضروریات عصر حاضر برای بهتر زیستن در جوامع محسوب میشـود، مـورد بررسـی قرار گرفته و نقش اینترنتی از اشیاء بعنوان زیرساخت فناوری و نقـش سیسـتم مـدیریت سـاختمان جهـت کنتـرل هوشمند، کنترل سرگرمی و کنترل دمای ساختمان در خانههای هوشمند مورد توجه قـرار داده شـد. همچنـین بـا توجه به اهمیت بهینه سازی مصرف انرژی که سازمانها را متحمل هزینههای اجتماعی، اقتصادی و زیسـت محیطـی فراوانی نموده است، به توضیح نتایج برخی از تحقیقات در این باره پرداختهایـم. مباحـث اجتمـاعی و تکنولـوژیکی و تناقض در تکنولوژیکی که پس از ظهور تکنولوژی خانههای هوشمند نمود یافتهاند، در قسـمت آخـر مقالـه بـا یـک رویکرد کاربرمحور مورد بحث و بررسی و قرار گرفته است.

واژههای کلیدی:

اینترنتی از اشیاء، خانه و ساختمان هوشمند، کنترل هوشمند وسایل الکترونیکی، مدیریت هوشمند انرژی

-۱ مقدمه

امروزه حدود دو میلیارد انسان در سرتاسر دنیا، از اینترنت برای جستجوی در وب، ارسال و دریافت ایمیل، دسترسی به محتوا و خدمات چند رسانه ای، بازیهای کامپیوتری، شبکههای اجتماعی و بسیاری از کارهای دیگر، استفاده مینمایند. پیشبینی می-شود که در دهه آینده، اینترنت به عنوان سیستم یکپارچهای از اشیاء کلاسیک و به هم مرتبط باشد که در آن خدمات و مفاد مورد نیاز همه جا در دسترس باشد . در دهه آینده، اینترنت مسیر لازم برای کاربریهای جدید را میسر ساخته، راههای جدید کار کردن را ارائه داده همچنین روشهای جدید برقراری تعامل را ممکن ساخته، سرگرمی های جدید ایجاد نموده، و شیوههای نوین زندگی کردن را امکان پذیر نموده است. در چنین رویکردی، نگریستن به اینترنت به عنوان زیرساختی که پایانههای مربوط به استفاده کنندگان نهایی را به هم متصل مینماید با شکست روبرو است و به سمت ایده “اشیاء هوشمند” که به هم مرتبطند، حرکت میکند

تا محیطهای کامپیوتری را شکل دهد.[۱] به نظر میرسد که زیرساخت اینترنت از میان نخواهد رفت و نقش حیاتی خود را به عنوان ستون اصلی برای اشتراک و توزیع اطلاعات، ایجاد ارتباط میان اشیاء فیزیکی از طریق کامپیوتری کردن قابلیتهای ارتباطی میان گسترهای از خدمات و تکنولوژیهای بهم پیوسته ایفا مینماید. در چنین دیدگاهی، عبارت اینترنتی از اشیاء بطور گستردهای استفاده میشود و به دو موضوع زیر اشاره دارد: :(۱) ایجاد ارتباط میان اشیاء هوشمند در شبکه جهانی بوسیله ابزارهای موجود در تکنولوژیهای اینترنتی :(۲) مجموعه تکنولوژیهای ضروری برای حمایت از این چشمانداز که عبارتند از: ردفاشگر۱، سنسور، ابزارهای برقراری ارتباط از ماشین به ماشین و غیره. تمامی برنامههای کاربردی و خدمات، نقش اهرم را برای تکنولوژیها بر عهده دارند تا موجب گشایش فرصتهای جدید برای بازار و تجارت شوند۳]،.[۴ این نوآوری با قرار دادن تجهیزات الکترونیکی در اشیاء فیزیکی، هوشمند ساختن اشیاء و میسر نمودن یکپارچهسازی در زیرساخت جهانی که منتج به سایبرفیزیکال میگردد، توانمند می-گردد.[۲]شکل (۱) ارتباطات میان حوزه های مختلف در اینترنتی از اشیاء را نمایش میدهد.

-۲ تعریف جامع »اینترنتی از اشیاء«۲
اینترنتی از اشیاء به عنوان یکی از روندهای اصلی شکل دهنده توسعه تکنولوژی در فناوری اطلاعات و ارتباطات در حال ظهور است. تغییر در کاربری اینترنت از استفاده به منظور برقراری ارتباط میان ابزارها که مورد استفاده نهایی قرار میگرفتند به سمت اینترنتی که برای برقراری ارتباط میان اشیاء فیزیکی مورد استفاده قرار میگیرد و اشیاء را به هم و به انسان وصل میکند تا یک خدمت معین را ارائه نماید نیازمند نواندیشی در برخی از رویکردهای سنتی در زمینه مدیریت شبکه، محاسبات و ارائه خدمات است۳]،۴،۵،.[۶ از نقطه نظر مفهومی، اینترنتی از اشیاء بر اساس سه پایه قرار دارد که مربوط به توانمندی اشیاء هوشمند است (۱) قابل شناسایی بودن (هر چیزی خود را شناسایی میکند) (۲) قابلیت برقراری ارتباط (هر شیئی ارتباط موثر برقرار میکند) (۳)

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 10 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد