بخشی از مقاله

هفت ابزار كنترل كيفيت


استفاده از هفت ابزار كنترل كيفيت در طرح‌ريزي كنترل فرآيند


گامهاي سيستماتيك جهت طرحريزي كنترل فرآيند
1-شناخت محصول
• ليست قطعات
• ليست مواد
• برگه هاي مسير توليد


• نمودار OPC ، نمودار مونتاژ
• استاندارد محصول
• آشنايي با محل كاربرد محصول و جمع آوري نظرات مشتريان
• جمع آوري آمار ضايعات و دوباره كاري فرآيند - آمار محصولات نهايي معيوب - آمار محصوللات برگشتي
2-تعيين سطح كيفيت قابل قبول براي محصول
3-تعيين سطح كيفيت قابل قبول براي عمليات هاي فرآيند


4-تعيين سطح كيفيت قابل قبول براي مواد و قطعات ورودي
5-رسم نمودار علت و معلول
6-تهيه برگه هاي كنترل
7-تكميل برگه هاي كنترل براي يك دوره خاص
8-رسم هيستوگرامها و نمودارهاي پاره تو
9-رسم نمودار تمركز نقص ها


10-تعيين مشخصات كنترلي در هر ايستگاه
11-تعيين ايستگاه هاي كنترل و مشخصه هايي كه نياز به كنترل دارند .
12-تعيين نوع ابزار كنترلي براي كنترل مشخصه هاي هر ايستگاه (نمودار كنترل/طرح نمونه گيري / هر دو)
13-طراحي نمودارهاي كنترل و طرح هاي نمونه گيري
14-تهيه طرح كنترل (كيفيت) محصول

1-شناخت محصول - ليست قطعات / مواد


ليست قطعات / مواد
محصول : خودكار
نام قطعه / ماده ضريب مصرف مواد اوليه ملاحظات
بدنه 1 مواد كريستالي
شيلنگ 1 پلي پروپلين
آدابتور 1 هوستافرم
نوك فلزي 1 برنج
پين ته 1 پلي پروپلين با رنگ دانه آبي
گيره سر 1 پلي پروپلين با رنگ دانه آبي


جوهر X گرم ـــــــ
1-شناخت محصول - نمودار فرآيند عمليات محصول خودكار

بدنه شيلنگ آداپتور نوك فلزي پين ته گيره سر

تزريق  تزريق  تزريق  تزريق  تزريق 
مي شود مي شود مي شود مي شود مي شود

پليسه گيري  برش  پليسه گيري 
مي شود مي شود مي شود

تزريق  جوهر 
مي شود
مونتاژ مي شود
مونتاژ 


مي شود

مونتاژ مي شود 
مونتاژ مي شود 
مونتاژ مي شود 

2-تعيين سطح كيفيت قابل قبول براي محصول :


نسبت اقلام معيوب P AQI

2-تعيين سطح كيفيت قابل قبول براي محصول (ادامه)
مشتريانمان ما تامين كنندگانمان
محصولاتمان پردازش ورودي هايمان


AQI محصول نهايي : سطح كيفيت قابل قبول توسط مشتري - سطح كيفيت قابل قبول در بازار با توجه به رقبا - سطح كيفيتي كه به عنوان هدف توسط سازمان تعيين مي شود .
فرض مي شود كه AQI محصول خودكار 2% مي باشد .

3-سطح تعيين كيفيت قابل قبول براي عمليات هاي توليدي


AQI عمليات توليدي را بر اساس اهميت و حساسيت عمليات و نيز تجربيات فني به شكل ذيل تعيين مي كنيم .
اهميت عمليات نماد سطح كيفيت قابل قبول AQI
خيلي خيلي مهم A 5/0%
خيلي مهم B 65/0%
مهم C 1%
نسبتاً مهم D 5/1%
فرض مي شود كه سطح كيفيت قابل قبول تزريق بدنه 1% باشد
4-تعيين سطح كيفيت قابل قبول براي مواد و قطعات ورودي

 


AQI ورودي ها را بر اساس اهميت و حساسيت ورودي و نيز تجربيات فني به شكل ذيل تعيين مي كنيم .

اهميت ورودي نماد سطح كيفيت قابل قبول AQI
خيلي خيلي مهم A 25/0%
خيلي مهم B 5/0%
مهم C 65/0%
نسبتاً مهم D 1%
فرض مي شود كه سطح كيفيت قابل قبول نوك فلزي 25/0% باشد .

5-رسم نمودار علت و معلول

6-تهيه برگهاي كنترل
علت اصلي / علت/زير علت / ... ـــــ جمع
1-بدنه نامناسب
1-1-تزريق نامناسب
1-1-1-طول نامناسب
2-1-1-قطر نامناسب
3-1-1-عدم وجود منفذ هوا
2-1-مواد اوليه نامناسب


1-2-1-رگه دار بودن
2-2-1-عدم شفافيت
3-1-پليسه گيري نامناسب
1-3-1-وجود پليسه در سر
2-3-1-وجود پليسه در ته
2- ...
جمع ـــــ
7-تكميل برگه هاي كنترل براي يك دوره خاص
علت اصلي / علت/زير علت / ... روز اول روز دوم روز سوم روز چهارم روز پنجم جمع
1-بدنه نامناسب
1-1-تزريق نامناسب
1-1-1-طول نامناسب
2-1-1-قطر نامناسب
3-1-1-عدم وجود منفذ هوا
2-1-مواد اوليه نامناسب
1-2-1-رگه دار بودن
2-2-1-عدم شفافيت
3-1-پليسه گيري نامناسب
1-3-1-وجود پليسه در سر
2-3-1-وجود پليسه در ته
2- ...


|||| 200
125
15
10
100
25
10
15
50
20
30

جمع ـــــ 500
كل توليد : 10000 خودكار درصد كل ضايعات :10-تعيين مشخصات كنترلي در ايستگاه

مشخصات بدنه تزريق شده

شرح مشخصه حدود قابل قبول وسيله
اندازه‌گيري نوع مشخصه سطح بازرسي سطح كيفيت قابل قبول
1-قطر
2-طول
3-منفذ هوا
4-شفافيت بدنه
5-سطح بدنه 5/0
1/20
منفذ وجود داشته باشد
شفاف باشد
رگه نداشته باشد كوليس
كوليس
چشم
چشم
چشم كمي
كمي
وصفي
وصفي
وصفي 1%
1%
5/0%
1%
1%


11-تعيين ايستگاههاي كنترل
- عملياتي نياز به كنترل كيفيت دارند كه سطح كيفيت توليدي حداقل يكي از مشخصه هاي آنها از سطح كيفيت قابل قبول بيشتر باشد و با سطح كيفيت حداقل يكي از مشخصه هاي آنها با سطح كيفيت قابل قبول مربوطه به هم نزديك باشد .
- عملياتي كه سطح كيفيت تمامي مشخصه هاي آنها فاصله قابل توجهي با سطح كيفيت قابل قبول آنها دارد نياز به كنترل ندارد

11-تعيين ايستگاههاي كنترل (ادامه)
- براي عمليات تزريق بدنه و بدنه هاي تزريق شده تنها مشخصه وجود منفذ هوا نياز به كنترل دارد .
شرح مشخصه‌1 سطح كيفيت قابل قبول سطح كيفيت موجود نياز به كنترل
1-قطر
2-طول
3-منفذ هوا
4-شفافيت
5-بدون رگه 1%
1%
5/0%
1%
1% 1/0%
15/0%
1%
15/0%
1/0% ×
×

×
×

12-تعيين نوع ابزار كنترل براي كنترل مشخصه هاي هر ايستگاه
- اگر فرآيند توليد بطور همزمان قابل كنترل نيست از طرح هاي نمونه گيري جهت پذيرش استفاده كنيد . (اكثر مواد و قطعات ورودي)‌
بطور مثال : نوك فلزي
- اگر فرآيند توليد بطور همزمان قابل كنترل است و سطح كيفيت موجود از سطح كيفيت قابل قبول كمتر از وليكن فاصله قابل توجهي از آن ندارد از نمودارهاي كنترل استفاده كنيد .
- اگر فرآيند توليد بطور همزمان قابل كنترل است و سطح كيفيت موجود از سطح كيفيت قابل قبول بيشتر است از طرح نمونه گيري و نمودارهاي كنترل به طور همزمان استفاده كنيد .
بطور مثال : مشخصه منفذ هوا در بدنه تزريق شده .
13-طراحي نمودارهاي كنترل و طرحهاي نمونه گيري
- در طراحي نمودارهاي كنترل پس از تعيين نوع نمودار بايستي :
• حدود كنترل
• تعداد نمونه
• فراواني نمونه گيري
مشخص شود .

- در طراحي طرحهاي نمونه گيري جهت پذيرش بايستي :
• چند مرحله اي بودن طرح
• تعداد نمونه
• عدم پذيرش و رد
مشخص شود .


14-تهيه طرح كنترل (كيفيت) محصول

محصول محصول محصول
فرآيند فرآيند

14-تهيه طرح كنترل (كيفيت) محصول (ادامه)
نام عمليات تجهيزات توليد مشخصات مشخصات / تلورانس / محصول / روش
اندازه‌گيري نمونه گيري اقدام رفع عدم مطابقت
شماره محصول فرايند فرايند تعداد تناوب مسئول روش
تزريق بدنه دستگاه اتصال 1 نفوذ كريستالي دانسيته متر
دانه بندي
شفافيت دانسيته‌متر
چشم
چشم MIL
STD
10SE در هر بار خريد واحد تداركات پس دادن مواد به شين كننده
2 دماي تزريق
فشار تزريق
زمان تزريق
زمان تاخير 5+100
1-300
5/0+2
1/0+1 دماسنج دستگاه
فشارسنج دستگاه
تايمر دستگاه 1 در 50 عدد توليد يك بار اپراتور دستگاه و واحد فني توقف توليد و رفع مشكل
3 بدنه تزريق شده طول
قطر
منفذ هوا
شفافيت
عدم وجود رگه كوليس
كوليس
چشم
چشم
چشم 30 نمونه در ساعت هر يك ساعت و در پايان هر شيت بازرس كنترل كيفيت و واحد فني توقف توليد و رفع مشكل
كاتر 1

نمودار پراكندگي


طرحريزي واحد كنترل كيفيت
فاز اول : شناخت وضع موجود
1-1 شناخت از ديدگاه محصول
1-2 شناخت از ديدگاه سيستمي
1-3 شناخت از ديدگاه عملياتي
فاز دوم - فاز طراحي
2-1 طراحي از ديدگاه محصولي
2-2 طراحي از ديدگاه سيستمي
2-3 طراحي از ديدگاه عملياتي
فاز سوم - فاز اجراء

تكنولوژي - Technology
-تكنولوژي هنر خلق محصول است .
ابعاد تكنولوژي
• سخت افزار
• نرم افزار
• مديريت - ساختار - سيستم
• نيروي انساني
تكنولوژي كنترل كيفيت
ابعاد تكنولوژي كنترل كيفيت
• سخت افزار كنترل كيفيت
• نرم افزار كنترل كيفيت
• مديريت - ساختار - سيستم كنترل كيفيت
• نيروي انساني كنترل كيفيت
براي طرحريزي واحد كنترل كيفيت در يك سازمان بايستي كليه ابعاد آنرا طرحريزي و اجراء نمود .

تعريف مسئله / هدف :
تشريح و چگونگي طرحريزي واحد كنترل كيفيت در سازمان


محدوده : كليه ابعاد تكنولوژي كنترل كيفيت

لايه بندي و تقسيم بندي فعاليتهاي طرح ريزي واحد كنتل كيفيت

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید