دانلود مقاله هپاتیت

word قابل ویرایش
45 صفحه
18700 تومان

هپاتیت


1-1 بررسيهاي هپاتيت
ويروسهاي هپاتيت به گروهي ناهمگي از ويروسهاي هپاتوتروف كه علت اصلي ايجاد هپاتيت هاي ويروسي هستند گفته مي شود. اين ويروسها عبارتند از ويروسهاي هپاتيت: ويروس هپاتيت (HAV)A ويروس هپاتيت (HBV)B ، ويروس هپاتيت (HCV)C ، ويروس هپاتيت (HEV)E مي باشند. در سالهاي اخير ويروسهاي هپاتيت (HFV)F كه احتمالاً موتانت خاموش HBV است و ويروس

هپاتيت (HGV)G كه احتمالاً با ويروس هپاتيت C در يك خانواده مي باشند، پيدا شده است. ويروسهاي هپاتيت مي تواند موجب التهاب حاد كبد شوند و آسيب هاي هستيوپاتولوژيك هپاتيت هاي ويروسي يكسان است. علائم باليني هپاتيت هاي ويروسي اكثراً عبارتند از: تب، تهوع، استفراغ، يرقان و زردي پوست و بافت ملتحمه چشم مي باشد.


ويروسهاي ديگري هم هستند كه مي توانند به صورت تك گير ايجاد هپاتيت كنند، عبارتند از: Epstein-Barr virus ، Herps simplex ، Adenovirus ، Enterovirus ، Rubellavirus در مجموع برخي باكتريها و پروتوزئرها، قارچها، داروها و مواد شيميايي هم مي توانند ايجاد هپاتيت بنمايند.
انواع مختلف ويروسهاي هپاتيت


هپاتيت A
اولين موارد اپيدمي هپاتيت كه امروزه آن را هپاتيت A مي دانند در قرن 17 و 18 در اروپا گزارش گرديد، (رضوان 1) بالاخره در سال 1973 Feixstome و همكارانش موفق به تشخيص ويروس عامل اين بيماران شدند (رضوان) ويروس هپاتيت A يك RNA ويروس بدون پوستينه است كه از خانواده

پيكوناويديده مي باشد اين ويروس با يك دقيقه جوشاندن غيرفعل مي شود ولي با فرمالدئيده كلر يا اشعه ماوراء بنفش نمي توان آن را غيرفعال نمود. دوره كمون HAV تقريباً 4 هفته مي باشد همانند سازي ويروس محدود به كبد است اما ويروس در كبد، صفرا، مدفوع و در اواخر دوره كمون و مرحله حاد قبل از ظهور يرقان در خون قابل شناسايي است (PZ) يكي از مهمترين راههاي انتقال عفونت

انتقال مقعدي – دهاني است. بايد توجه داشت كه ويروس نسبت به شرايط محيطي بسيار مقاوم بوده و مي تواند ماهها در محيط باقي بماند و راههاي انتقال تزريق مواد مخدر با سرنگ، تماس جنسي، تماس با فرد عفونت هپاتيت A بيماري حاد و خود محدود شونده اي است كه در 90% آنتي بادي ضد ويروس هپاتيت (Anti HAV)A در زمان شروع بيماري در سرم بيماران قابل

شناسايي است در شروع بيماري Anti HAV از هر دو نوع IgG و IgM مي باشد. 3-12 ماه بعد از شروع بيماري IgM از خون محدود مي شود (اميني 18و 17 و 14 و 1) در حاليكه بيشتر IgG در سرم بالا مي ماند و معمولاً در طول زندگي در خون وجود دارد. (اميني 19 و 14 و 2) هپاتيت A در مرحله حاد با يافتن anti HAVIgM در سرم بيماران علامت دار تشخيص داده مي شود. (PZ4)


هپاتيت C :
براي اولين بار در اوايل نيمه دهه 1970 با غربالگري خون هاي اهدايي براي شناسايي ويروس هپاتيت عامل ويروس ديگري با عنوان هپاتيت non A , non B مطرح شد و به عنوان مهمترين عامل هپاتيت پس از انتقال خون مورد شناسايي قرار گرفت (اميني 3 و2 4) ويروس هپاتيت C ويروس داراي پوشش و تك رشته اي RNA مثبت بوده و طول ژنوم ويروس تقريباً 916kb است ويروس از

خانواده خلاوي ويرده بوده ساير اعضاي اين خانواده مانند ويروسهاي انفاليت ژاپني، تب زرد هستند (اميني 24 و 22 و 2) شيوع سرمي HCV در سطح جهاني بر پايه Anti HCV تخمين زده مي شود كه حدود 1% مي باشد (PZ2) روش انتقال آن مثل HBV است در مادران حامل بدون علامت HCV كه عفونت همزمان با HIV ندارند، شيردهي بدون خطر است ولي عفونت فعال و بار ويروسي بالا، خطر انتقال را افزايش مي دهد (PZ 19) در راههاي ديگر انتقال از طريق مايعات بيولوژيكي خون و

سرم پلاسما و بزاق، مايع و مواد مخدر و كوكائين استشاقي است (13 و 11) (اميني 2 و 16 و 46 و 45 و 4) شانس مثبت بودن Anti HCV با شيوع عفونت HBV و HIV رابطه دارد در افراد HIV مثبت كه مصرف كننده داروهاي مخدر و ؟؟ و يا هموفيلي باشند، شيوع عفونت HCV به 100% مي رسد در حاليكه در سايرين مثلاً مردان مموسكسوال شيوع HCV تنها كمي از جمعيت عادي بيشتر است ( PZ 8).


عفونت حاد در HCV بندرت ديده مي شود و نزديك به 80% از افرادي كه با ويروس تماس پيدا مي كنند به هپاتيت مزمن C مبتلا مي‌شوند بيماري مزمن در 70-80% موارد روي مي دهد نارسايي كبدي و كارسينوم هپاتوسلو دار حداقل 3 دهه بعد از شروع بيماري ديده مي‌شود (19).
روش تشخيص معمول سنجش آنتي HCV به روش آنزيم ايمنواس (EIA) است هر نمونه مثبت در

روش EIA به ويژه در جمعيت كم خطر لازم است با تست تكميلي RIBA مورد تأييد قرار گيرد آزمايش سنجش آنتي ژن ويروس دوره كمون بيماري را كوتاه كرده و تقريباً معادل HCVRNA با چندين روز تفاوت است (اميني 57 و 32 و 85 و 11 و 37) فراواني HCV در جهان از نظر جغرافيايي متفاوت است كه از 1% كشورهاي صنعتي توسعه يافته تا 18% در برخي از كشورها مانند مصر گزارش شده است (رضوان 14).


هپاتيت E :
تقريباً تمامي موارد هپاتيت nonB ، nonA منتقل شده از طريق خوراكي را به ويروس هپاتيت (HEV)E نسبت مي دهند اين ويروس داراي ژنوم از نوع RNA مي باشد كه بيشتر ژنوم كالي سي (Calicivuses) ويروس ها است طيف عوارض باليني آن از بدون علامت تا هپاتيت حاد وجود دارد كه در خانمها در سه ماهه اول بارداري منجر به مرگ نيز شده است تماس خوني از راه پوست و تجويز فراورده هاي خوني ممكن است باعث انتقال HEV شود هپاتيت ناشي از HEV در بعضي از كشورها مثل مصر و هندوستان به صورت اپيدمي گزارش شده است (رضوان 1) تشخيص آزمايشگاهي آن از طريق روشهاي معكوس (RT-PCR) است (رضوان2)


هپاتيت G :
در آمريكا پژوهش ها نشان داده است كه دو ويروس كه از طريق خون آلوده به ميمون قابل انتقال بوده است اين ويروس ها HBV يا HGV نامگذاري شدند حروف GB حروف ابتداي نام جراحي است كه اول بار اين ويروس از طريق تزريق خون او منتقل گرديد (رضوان).
ويرو GBV-C با استفاده از محصول PCR سرم يك بيمار آنتي بادي مثبت از غرب آفريقا به عنوان فلاوي ويروس شناسايي شد (رضواني 3) همزمان با شناسايي ويروس فوق گروه ديگري از

محققين از خون بيماري مبتلا به هپاتيت بعد از انتقال خون با استفاده از كلونينگ (C-DNA) ويروس HGV را شناسايي نمودند (رضوان4) وجود HGV-RNA در مخلوط پلاسماي (Pooled plasma) به كار رفته در تهيه مشتقات پلاسما و برخي از اين فرآورده ها مانند فاكتورهاي انعقادي و ايمنوگلوبين گزارش شده است (رضوان 7) لذا مصرف كنندگان خون و فرآورده هاي آن نيز در معرض آلودگي قرار گرفته اند در ايتاليا 6/28% بيماران هموفيلي داراي و 5/7% از نظر HGV-RNA مثبت بوده اند. (رضوان)


هپاتيت ويروس نوع F
در سالهاي اخير ويروس هپاتيتي را كشف كردند كه nonA و nonB و nonC و none بود و آن را هپاتيت F ناميدند اين يك واريانت خاموش (Silext) ويروس هپاتيت G است با موتاسيوني از نوع Deletion در ناحيه Open Neading fram ژن x انجام شده است. اين ويروس مي تواند ايجاد هپاتيت حاد و مزمن كند. اين موتانت خاموش HBV ماركرهاي ايمنوسرولوژيكي ايجاد نمي كند

.
3-1-1 هپاتيت ويروسي D
ويروس هپاتيت D در سال 1977 توسط Rizzeto در Turin ايتاليا كشف شد. در يك بررسي كه بر روي ذخيره ايمنوگلوبولين در ارتش آمريكا انجام شد معلوم گرديد كه اين ذخيره كه در سال 1944 تهيه شده بود آنتي بادي ضد هپاتيت D را داشت و اين بدان معني است كه اين ويروس حداقل از 1944 وجود داشته است. (11)


خصوصيات و ساختمان ويروس هپاتيت D
ويروس هپاتيت D يك RNA ويروس ناقص و فاقد كسپيد با قطر 27-35 نانومتر مي باشد RNA اين ويروس تك رشته اي، حلقوي است و به وسيله آنتي ژن دلتا پوشانده مي شود. اين ويروس براي تكثير خود نياز به وجود ويروس ديگري كه معمولاً ويروس هپاتيت B مي‌باشد دارد. (76) عفونت دلتا و تكثير HDV هميشه در افراد HBs-Ag مثبت و نيز در موارد كمي هم در افراد HBs-Ag منفي كه Anti-HBs آنها مثبت است ديده مي شود.(54) HDV را مي توان در مجاورت با Anti-HBs رسوب داد. و نيز در مجاورت با دترجنت ها، آنتي ژن دلتا و ژنوم آن را آزاد نمود. در خلال عفونت دلتا از سنتز ژنوم HBV و محصولات ژني آن جلوگيري مي شود و در داخل هسته هپاتوسيت هاي فاقد Ag HBc ، هپاتيت (HDV-Ag)D را مي توان به وسيله ميكروسكوپ الكتروني يا رنگ آميزي ايمنوفلورسانس مشاهد نمود. (43)


دوره كمون هپاتيت D 12-2 هفته مي باشد. در حاملين مزمن HBV كه مبتلا به عفونت دلتا مي شوند دوره كمون كوتاه مي باشد. (38) در سرم اين افراد Anti-HBc از نوع lgG وجود دارد و اين بيماران در 70% موارد مبتلا به هپاتيت مزمن دلتا مي شوند و در سرم آنها آنتي بادي ضد HDV از نوع lgM و در هپاتوسيت هايشان HD-Ag ديده مي شود. 70-60% مبتلايان به هپاتيت مزمن دلتا طي 15-2 سال بعد مبتلا به سيروز مي شوند. (54)


اپيدميولوژي هپاتيت ويروسي D
دو الگوي اپيدميولوژيك از عفونت دلتا وجود دارد: 1) در مناطق اپيدميك: در كشورهاي مديترانه اي، آفريقاي شمالي، اروپاي جنوبي و خاورميانه كه بيماري به صورت اندميك در ميان افراد HBs-Ag مثبت ديده مي شود. در اين مناطق عفونت دلتا غالباً از طريق تماس هاي نزديك منتقل مي شود. 2) در مناطق غيراندميك: در كشورهاي مانند آمريكا، اروپاي شمالي عفونت دلتا منحصر به افرادي است كه غالباً در تماس با خون و محصولات خوني هستند و اين عفونت عمدتاً در ميان معتادان تزريقي

مواد مخدر و بيماران هموفيلي ديده مي شود. (75) بيشترين شيوع عفونت دلتا در ايتالياست كه در اين كشور 90% بيماران HBs-Ag مثبت به HDV نيز آلوده هستند (76) در كشورهاي غربي 66-33% معتادان تزريقي مواد مخدر كه مبتلا به هپاتيت B هستند آنتي بادي بر عليه عفونت دلتا نيز دارند و اصولاً وقتي HDV وارد جامعه حساس (جامعه اي كه افراد آن با عوامل خطر قبلاً در تماس نبوده اند) شود عفونت دلتا بطور اپيدميك گسترش مي يابد. ( 38)

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 45 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله اعتیاد و ایدز و هپاتیت در زندان

word قابل ویرایش
14 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
مقدمه:اعتياد ، سالها تنها به عنوان يك « جرم » شناخته مي شد و فرد معتاد را صرفاً يك « مجرم » مي شناختند . تحقيقات جامعي كه به ويژه در دانشگاه « يل » انجام گرفت بروز تغييرات شيميايي و حتي ، فيزيكي در بافت مغز افراد معتاد را به اثبات رساند و كارشناسان ، امروزه اعتياد را يك بيماري مزمن و عود كننده مي شناسند كه به ...

دانلود مقاله هپاتیت B در ایران

word قابل ویرایش
10 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
هپاتيت B در ايراندر ايران مبتلايان حدود 3% كل جمعيت را شامل مي شود كه با در نظر گرفتن جمعيت ايران حدود 2 ميليون نفر به اين ويروس آلوده هستند . از اين تعداد حدود 200 تا300 هزار از اين افراد دچار هپاتيت مزمن B مي باشند كه نيازمند تشخيص شدت التهاب كبد و در صورت نياز درمان مي باشند . تعريف بيماري :هپاتيت B نوعي ب ...

دانلود مقاله اعتیاد ایدز و هپاتیت در زندان

word قابل ویرایش
16 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
اعتياد ، سالها تنها به عنوان يك « جرم » شناخته مي شد و فرد معتاد را صرفاً يك « مجرم » مي شناختند . تحقيقات جامعي كه به ويژه در دانشگاه « يل » انجام گرفت بروز تغييرات شيميايي و حتي ، فيزيكي در بافت مغز افراد معتاد را به اثبات رساند و كارشناسان ، امروزه اعتياد را يكبيماري مزمن و عود كننده مي شناسند كه به صورت ح ...

دانلود مقاله آشنایی با بیماری هپاتیت

word قابل ویرایش
10 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
کبدسالم : کبد شما بزرگترين عضو درون بدنتان می باشد و از طرفی ديگر پيچيده ترين آنها نيز هست. کبد نقش مهم و حياتی در تنظيم فعل و انفعالات درونی بدن دارد. اين اعمال برای حفظ حيات و انجام فعاليتهای مناسب بدن ضروری است. بطور ساده می توان گفت که بدون کبد نمی توان زندگی کرد. وقتی غذايی خورده می شود به همان صورت در ب ...

دانلود مقاله هپاتیت و راه های مقابله با ان

word قابل ویرایش
18 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
پيشگفتار:با توجه به رشد دانش پزشكي، بالا بردن معلومات در مورد بيماري ها امري واجب و ضروري هر فرد است. از آنجا كه شيوع هپاتيت به خصوص انواع B و A در ايران با آلوگي بيش از 2 تا 5/2 ميليون نفر از جمعيت كشورمان بر آن شوم كه مجموعه اي هرچند مختصر از اطلاعاتي در مورد هپاتيت B با توجه به مراجع و منابع معتبر گردآوري ...

مقاله در مورد بررسی بیماری هپاتیت

word قابل ویرایش
30 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
چرا كبد شما اينقدر مهم است؟كبد شما يكي از مهمترين اعضاي بدن است، كبد نقش حياتي در زندگي شما ايفا مي‏كند. وظيفة اوليه كبد تصفيه هر چيزي است كه شما مي‏خوريد. كبد در مراقبت از عفونتها كمك مي‏كند و ميكروبها و ساير مواد سمي را از خون شما خارج كرده و به حفظ سلامت شما كمك مي‏كند. همچنين كبد مسئوليت ذخيره انرژي براي ...

دانلود مقاله هپاتیت

word قابل ویرایش
45 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
هپاتیت1-1 بررسيهاي هپاتيت ويروسهاي هپاتيت به گروهي ناهمگي از ويروسهاي هپاتوتروف كه علت اصلي ايجاد هپاتيت هاي ويروسي هستند گفته مي شود. اين ويروسها عبارتند از ويروسهاي هپاتيت: ويروس هپاتيت (HAV)A ويروس هپاتيت (HBV)B ، ويروس هپاتيت (HCV)C ، ويروس هپاتيت (HEV)E مي باشند. در سالهاي اخير ويروسهاي هپاتيت (HFV)F كه ...

دانلود فایل پاورپوینت جذام هپاتیت سرطان

PowerPoint قابل ویرایش
25 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : مقدمه جذام چیست؟ انتقال بیماری انواع جذام علائم بیماری هپاتیت چیست؟ ويروس هپاتيت و انواع آن سرطان چيست ؟ انواع سرطان عوامل سرطانزا نحوه ايجاد و انتشار سرطانها منشاء سرطان انواع تومور علائم اوليه سرطان سرطانها و تغذيه اسلاید 2 : در هر عصري ا ...