بخشی از مقاله

پروژه
Power Test

واحـد نيـرو محـركه
مـوتـورسازي


Power Test
هدف از انجام اين تست‌ها و آزمايشات عبارت است از :
الف ) ايجاد يك استاندارد ارزش يابي (آديت) موتورها براي بررسي كيفي (ميزان توان- گشتاور مصرف ويژه سوخت و ساير پارامترهاي تعريف شده).
ب ) ايجاد روش مشخص براي شناسايي و كشف ايرادات موجود در موتورها (مخصوصاً ايرادات مهم) كلية موتورهاي توليدي و مورد استفاده سطح ايران خودرو را مي‌توان براي انجام اين تست مورد استفاده قرار داد.


قبل از انجام تست Performance بايد يك سري آزمايشات و تست هاي ديگر بر روي موتور انجام شود.
اين مراحل به شكل زير است:
1) آديت موتورها : ارزش‌يابي و بازبيني دوره‌اي از موتورها، در حقيقت انتخاب از بين موتورهاي توليدي و تأئيد شده مي‌باشد. پس از آزمون عملكرد جهت شناسايي ميزان انطباق با تعاريف و مشخصات فني موتور و كشف معايب احتمالي آن از جمله معايب قطعه – مونتاژ موتور – تست نهايي و اشكالات اپراتور مي‌باشد.


2) HOT Test :
كنترل كلي موتورها البته در حالت روشن كه پس از مونتاژ موتور در انتهاي خط توليد صورت مي‌گيرد ( موتور بايد بدون بار باشد)
در اين تست ابتدا مدارهاي آب، سوخت ، برق وگازهاي خروجي از موتور را وصل مي‌كنيم.
پس سطح روغن تزريقي به موتور را چك مي‌كنيم وهواگيري از مدار آب را انجام مي‌دهيم و اتصالات سوخت رساني را براي جلوگيري از نشتي بنزين بررسي مي‌كنيم.
موتور را روشن كرده و به دور 1750 rpm مي رسانند. (فشار روغن موتور نبايد در اين حالت از 2.5 bar بيشتر شود) . براي مدتي كه موتور در دور 1750 rpm كار مي‌كند شرايطش پايدار مي گردد.


سپس دور موتور را به 2500 rpm مي‌رسانيم. در اين حالت ميزان فشار روغن و دماي روغن را بدست بياوريم. هم چنين از طريق كامپيوتر مي‌توانيم دماي آب ورودي به موتور و دماي آب خروجي از رادياتور را نيز اندازه بگيريم. در HOT Test علاوه بر اين موارد بايد صداي غيرعادي موتورها اعم از knock و ارتعاشات اضافي ونويزها و هم چنين حركت منظم موتور را مورد بررسي قرار مي‌دهيم. سپس اتصالات مربوط به سيستم روغن موتور اعم از اتصال لوله روغن بر روي بلوك سيلندر-اتصال لوله گيج – اتصال فيلتر روغن – اتصال پيچ تخليه روغن – اتصال كاسه نمد ميل سوپاپ و اتصال كاسه نمد انتهاي ميل لنگ چك مي‌شود.


هيچ گونه روغني نبايد در منيفولد هوا و اگزوز مشخص شود. هر گونه نشتي احتمالي روغن را در چهار طرف موتور بررسي مي‌كنيم. حال نوبت به اتصالات مدار آب موتور است كه شامل بررسي لوله هاي آب اتصال لوله آب به بلوك سيلندر و سرسيلندر اتصال سه راهي آب – اتصال لوله هواگيري آب – اتصال مربوط به واحد ارسال كننده دماي آب و نسور دماي آب است و دسته آخر هم بايد اتصالات مربوط به سيستم سوخت رساني كه خيلي مهم است را چك كنيم.
مرحله بعدي


3) Running in
اين تست كه در حقيقت تست آبندي موتور است و قبل از تست Performance انجام مي‌شود. اين تست داراي مراحل زير است كه نشان داده شده است.
در ابتدا موتور در حالت بدون بار (يعني دريچه تراتل كاملاً بسته ) در دور 1000rpm به مدت 30 دقيقه كار مي‌كند .
بعد از اين مرحله بايد روغن موتور را به طور كامل عوض كنيم.
سپس طبق جدول زير ادامه مي‌دهيم.
tكل t Load دور
45min
1h-15 min
1h-45 min
2h-15 min
2h-45 min
3h-15 min
3h-45 min
4h-15 min
4h-45 min 15


30
30
30
30
30
30
30
30 No load
15% Est
20%
25%
30%
50%
60%
75%
100% 1000


1500
1750
2000
2250
2500
2750
3000
3000
4) Performance:
تست عملكرد موتور است كه پس ازتست آب بندي جهت مشخص شدن مشخصه هاي اصلي موتور ( توان – گشتاور – مصرف ويژه سوخت) بر روي موتور انجام مي‌شود.
كه براي انجام اين تست از هر 2000-2500 موتور يكي را به طور اتفاقي انتخاب مي‌كند. اين موتورها همانطور كه گفته شد بايد از موتورهايي انتخاب شوند كه داراي تائيد واحد كنترل كيفيت باشند. در اين تست عملكرد موتور از لحاظ توان و گشتاور مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
موتور بر روي يك Stand فلزي قرار مي گيرد كه اين Stand براي پيكان و RD يكسان و براي موتورهاي پژو هم يكسان است.
موتور را دقيقاً در شرايط كاري موتور معمول نصب شده بر روي خودروها ، قرار مي‌دهند.
در ابتدا بايد تجهيزات موتور مثل فيلتر هوا، دينام و .. بر روي موتور نصب گردد و بوسيله موتور چرخانده شود.
روغن به اندازه كافي به موتور داده مي شود و با در نظر گرفتن كليه مسائل ايمني سوخت مورد نظر هم به خودرو تزريق مي شود و به طور كل پس از نصب بر روي Stand، براي پيكان و RD يكسان و براي موتورهاي پژوهم يكسان است.


موتور را دقيقاً در شرايط كاري موتور معمول نصب شده بر روي خودروها ، قرار مي دهند.
در ابتدا بايد تجهيزات موتور مثل فيلتر هوا، دينام و … بر روي موتور نصب گردد و بوسيله موتور چرخانده شود.
روغن به اندازه كافي به موتور داده مي شود و با در نظر گرفتن كليه مسائل ايمني سوخت مورد نظر هم به خودرو تزريق مي شود و به طور كل پس از نصب بر روي Stand، تمام اتصالات آب و روغن و سوخت و برق آن بنابر تعريف بسته مي شود. آب به داخل سيستم خنك كاري شارژ مي گردد و پس عمليات هواگيري انجام مي شود اين مراحل ترتيب ويژه اي دارد كه در زير به آن اشاره شده است.


مراحل نصب موتور :
1) پيچ هاي ديسك وصفحه را باز مي‌كنيم.
2) شلنگ رادياتور و شلنگ ترموستات را باز مي كنيم تا اينكه شلنگ آب ورودي وخروجي دستگاه رابه آن ببنديم.
3) موتور را با جرثقيل بلند مي كنيم و به آرامي از محل پايه دسته موتور روي Stand قرار مي دهيم.
4) از پيچ هايي كه براي ديسك و صفحه بود و قبلاً در مرحله (1) باز كرده بوديم استفاده مي كنيم و شفت خروجي دينامومتر را با راهنماي پين هاي روي دنده فلايويل با استفاده از اين پيچ ها به فلايويل وصل مي كنيم.


5) اگزوز را بوسيله يك واشر سه تا مهره مي بنديم. (آچار )
6) سپس Start را وصل مي كنيم.
7) دو تا پيچ و دو تا واشر يكي پشت Start و يكي هم روي قسمت عقب سيلندر مي بنديم.
8) سنسور دور موتور بوسيله پيچ بالاي استارت و پين گيربكس با يك پيچ به سيلندر متصل مي كنيم.
9) فشنگي روغن را باز مي كنيم و بعد واسط سنسور دماي روغن و فشار روغن را جاي آن با آچار فرانسه مي‌بنديم.
10) پيچ رگلاژ دينام را شل كرده و تسمه را بين پولي سر ميل لنگ و پولي سرواتر پمپ وپولي سردينام وصل مي كنيم. بعد بوسيله اهرم دينام را در محل نصب مناسب قرار مي دهيم و پيچ را سفت مي كنيم
11) شلنگ آب ورودي را به واترپمپ وصل مي كنيم ( وصل بابست)
12) شلنگ آب خروجي را به ترموستات وصل مي كنيم ( وصل با بست)
13) Connector دينام را وصل مي كنيم براي RD و براي پيكان سوكت دارد
14) هواكش را هم با بست مي بنديم
15) سنسور دماي روغن – دماي آب ورودي و خروجي – سنسور اگزوز – دماي هواي ورودي – سنسور فشار روغن همگي را در محل خود با آچار مي بنديم.
همه سنسورها مثل هم هستند به جز سنسور دماي اگزوز. يعني همه سنسورهاي دمايي رنج دمايي را دارند به جز اگزوز كه رنج دمايي رادارد و مقاومتش به دليل دماي بالاي اگزوز بيشتر است.
16) لوله ورودي و خروجي بنزين را به صورت دستي مي بنديم.
17) در اين مرحله بايد سيم گاز را وصل كنيم.
18) فيش كويل دوبل و سنسور دماي آب و خود دسته سيم منيفولد به ECU را وصل مي كنيم ( به روش دستي)


مراحل روشن كردن موتور
1)‌ ابتدا بايد تابلوي بيرون سلول را روشن كنيم.
2) سپس تمام بست ‌ها و اتصالات را از نظر محكم بودن بررسي مي كنيم تا هيچ گونه نشتي وجود نداشته باشد.
3) سپس سيم + و – پمپ بنزين (آبي رنگ) را به باتري وصل مي كنيم.
4) شير آب موتور را بايد وصل كنيم چون اگر بدون آب موتور را روشن كنيم در عرض 3 دقيقه موتور مي سوزد يعني تمام واشر سرسيلندر مي سوزد و موتورآب و روغن قاتي مي‌كند .
5) شير اصلي بنزين را وصل مي كنيم.
6) موتور را استارت مي زنيم.
7) بعداز اينكه موتور روشن شد در ابتدا فشار روغن را بررسي مي كنيم كه اين مقدار فشار روغن براي پيكان RD ، 4bar است اگر اين عدد نبود دو دليل وجود دارد يكي اينكه يك جاي موتور نشتي دارد و دومي اينكه oil pump درست كار نمي كند.
8) پس دوباره موتور را خاموش مي كنيم تا اينكه اگر احياناً در حين كار اتفاقي براي موتور افتاد مطمئن باشيم كه مي توانيم موتور را قطع كنيم.
9) بعد از اينكه موتور را دوباره روشن كرديم نشتي بنزين و روغن و آب را چك مي كنيم.
10 ) سپس صداي موتور را بررسي مي كنيم تا اينكه صداي غيرعادي و ناهنجار ندهد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید