دانلود مقاله پروژه مالی اصول انبار داری

word قابل ویرایش
78 صفحه
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

پروژه مالی اصول انبار داری

تعریف و اصطلاحات:
۱_ تعریف اموال
چیزی که قابل تملک، مبادله و ارزش باشد اصطلاحاً مال گفته می شود. به

موجب آیین نامه اموال دولتی :(کلیه اموالی نه در تصرف مالکانه وزارتخانه

یا مؤسسه دولتی بوده یا به نحوی ازآنجا به تصرف مالکانه انها درآید ، به

عنوان اموال دولتی محسوب می شود.)
……………………………………………………………………………..
۲_ اموال غیر منقول

اموالی که غیر قابل حمل و انتقال باشد، به نحوی که حمل و جابجایی آن

موجب خرابی آن مال گردد اموال غیر منقول نامیده می شود.
……………………………………………………………………………..
۳_ اموال منقول

اموالی که نقل آن از محلی به محل دیگر بدون اینکه لطمه ای به آن وارد شود

امکان پذیر باشد در ردیف اموال منقول قرار می گیرد.
……………………………………………………………………………..
به موجب همین آیین نامه اموال اموال منقول به دو دسته تقسیم می شود:

الف-اموال مصرفی:شامل اموالی است که بر اثر استفاده جزیی یا کلی از بین

می روند مانند مواد مصرفی،خوردنی و…

ب-اموال غیر مصرفی: شامل اموالی است که بدون تغییر محسوس و از دست

دادن مشخصات اصلی بتوان آن را مکرر مورد استفاده قرار داد.

اموالی که به علت کمی قیمت ارزش نگهداری حساب اموالی نداشته باشد،مانند

مصالح و لوازم یدکی اتومبیل در ردیف اموال (در حکم مصرفی) محسوب

میشود. اموال در حکم مصرفی اغلب با اموال دیگرغیر از خود مورد استفاده

قرار می گیرند.مانند لوازم یدکی.

طبق قانون محاسبات عمومی کشور محل نگاهداری اسناد اموال دولتی اداره

کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد و کلیه عملیات

مربوط به ثبت اموال دولت طبق آیین نامه اموال دولتی به اجرا گذارده میشود.

طبق این آیین نامه اموال مربوط به دولت به چهار طبقه تقسیم می شود.
……………………………………………………………………………..
۴_ ذیحساب و وظایف آن

ذیحساب مأموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی به

منظور اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و

محاسباتی در وزارتخانه یا مؤسسه و شرکتهای دولتی و دستگاههای اجرایی

محلی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به این سمت محسوب میشود.

اهم وظایف ذیحساب در ارتباط با اموال به شرح زیر است:

– نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تنظیم حسابها طبق قانون

و ظوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها

– نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی

– نگاهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور
………………………………………………………………………………..
۵_ جمعدار اموال و وظایف آن

به موجب ماده ۳۴ قانون محاسبات عمومی مصوب شهریور ماه ۱۳۶۶

اصطلاح «جمعدار» به امین اموال تغییر نام پیدا کرده است طبق این قانون امین

اموال مأموری است که از بین مستخدمین واجد صلاحیت و امانت دار با حکم

وزارتخانه یا مؤسسه مربوط به این سمت منصوب می گردد و مسئولیت حراست

و تحویل و تنظیم حسابهای اموالی و اوراقی که در حکم وجه نقد است وکالاهای

تحت ابواب جمعی به عهده او واگذار می شود.

اهم وظایف امین اموال به شرح زیر است:

* اختصاص شماره برچسب به اموال غیر مصرفی

* تنظیم و نگاهداری حساب اموال صورتحساب اموال رسیده و فرستاده

* ثبت مشخصات اموال در دفاتر مربوط

* صورت برداری از اموال هر اطاق و تحویل آن مسئول واحد مربوط
………………………………………………………………………………..
۶_ بودجه و اعتبار

بودجه کل کشور برنامه مالی دولت برای یک سال مالی است که در آن

درآمدها و سایر منابع اعتبارو برآورد هزینه ها پیش بینی می شود وبه هدفهای

دولت در اجرای برنامه های مالی تحقق می بخشد .بودجه هر سازمان نیز شامل

پیش بینی درآمدها و هزینه های مربوط به یک سال مالی آن سازمان است و از

سه قسمت به شرح زیر تشکیل می شود :

۱_ بودجه عمومی دولت

۲_ بودجه شرکتها دولتی و بانکها

۳_ بودجه مؤسساتی که تحت عنوانی غیرازعناوین فوق دربودجه کل کشورمنظورمی شود.
اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل

به اهداف و اجرای برنامه ها به تصویب می رسد.
………………………………………………………………………………..
۷_ پیش پرداخت و علی الحساب

پیش پرداخت عبارت است از پرداختی که از محل اعتبار مربوط طبق احکام و

مقررات و قراردادها پیش از انجام تعهد صورت می گیرد

علی الحساب عبارت است ازپرداختی که به منظورادای قسمتی ازتعهد با رعایت

مقررات صورت می گیرد .
………………………………………………………………………………..
۸_ تنخواه گردان پرداخت

به موجب ماده ۲۷ محاسبات عمومی مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ تنخواه گردان عبارت

است از وجهی که از محل تنخواه گردان حسابداری از طرف ذیحساب پس از

تأیید وزیر یا رئیس مؤسس و یا مقامات مجاز از طرف آنها برای انجام پاره ای

هزینه ها دراختیار واحدها ویا مأمورینی که به موجب این قانون وآیین نامه های

اجرایی آن مجاز به دریافت تنخواه گردان هستند قرار می گیرد .
………………………………………………………………………………..
۹_ کارپرداز و وظایف آن

کارپرداز مأموری است که از بین مستخدمین واجد صلاحیت دستگاه زیربط به

این سمت منصوب می شود و نسبت به خرید و تدارک کالا و خدمات مورد نیاز

طبق دستور مقامات مجاز با رعایت مقررات اقدام می کند.

۱۰-انواع خریدها:

۱/۱۰_ خریدهای برنامه ریزی شده

این نوع خریدها معمولاًدرآغاز هرسال براساس برنامه های پیش بینی شده انجام

می شود .در واحدهای تولیدی و صنعتی برنامه خرید بر اساس میزان تولید و با
همکاری واحد کارپردازی یا تدارکات ،امور مالی ،دفتر طرح وبرنامه و تولید و

سایر واحد های مرتبط تدوین می گردد.

در مؤسسات غیرانتفاعی مانند وزارتخانه و مؤسسات خدماتی برنامه ی خرید

شامل کالاهای اساسی می باشد که با وظایف مستمر ودائمی مؤسسه ارتباط دارد

در خریدهای برنامه ریزی شده مراحل زیر طی میشود:

-درخواست کننده کالا با تکمیل فرم اعلام نیازمندیها احتیاجات خود را به واحد

سفارشات یا واحد تدارکات اعلام می دارد.

فرم مذبور پس از تأیید موجودی انبار با مراجعه به کاردکس انبار و تأیید

انباردار درپرونده مربوط به اعلام نیازمندیها درواحد سفارشات یا واحد تدارکات

بایگانی می گردد وبا توجه به الویتها نسبت به تنظیم برنامه خریداقدام به سفارش

آن می شود. فرم اعلام نیازمندیها در سه نسخه تهیه و به شرح زیر توزیع و

نگهداری می شود :

نسخه اول ودوم درپرونده اعلام نیازمندیهاجهت اقدام درواحدسفارشات نگهداری

می شود.نسخه سوم به بایگانی واحد در خواست کننده ارسال می گردد.

پس از انجام سفارش نسخه دوم نیز جهت اطلاع از جریان سفارش به واحد

درخواست کننده ارسال می گردد.
فرم اعلام نیازمندیها

فرم اعلام نیازمندیها

شماره:
تاریخ:

نام واحد در خواست کننده:

تاریخ درخواست: کد واحد درخواست کننده: کد مرکز هزینه:

ردیف شرح و
مشخصات
جنس واحد شماره
فنی مقدار
تصویب شده مقدار
درخواست
شده تحویل
مستقیم تحویل
به
انبار اموالی سایر
اطلاعات

واحد درخواست
کننده:
نام وامضاء: تأیید کننده:

نام وامضاء: واحد سفارشات
یا خرید
نام وامضاء: انبار:

نام وامضاء: مسئول
اموال:
نام وامضاء: نسخه اول:
مخصوص سفارشات

نسخه۱- واحد سفارشات / نسخه۲- پرونده اعلام نیازمندیها / نسخه۳- درخواست کننده

۱/۱۰_ خریدهای موردی یا اضطراری

این خریدها براساس درخواست واحدها وطی تشریفات خاصی صورت می گیرد

معمولاً این نوع خریدها برحسب درخواست واحدهای مصرف کننده ی کالاهایی

که لزوم تهیه آنها نیازی به برنامه ی سالانه نداردانجام می گیرداین نوع خریدها

از محل تنخواه گردان صورت می گیرد .

معمولاً کالاهای خریداری شده از محل تنخواه گردان تحویل انبار نمی شود و بر

اساس تأیید دریافت کننده ی جنس انباردار مبادرت به صدور قبض و حواله انبار

نموده و مراتب در کارتها و یا دفاتر انبار ثبت می شود .
……………………………………………………………………. ۲/۱۰_ خرید به صورت متمرکز

در صورتی که یک واحد سازمانی به نام کارپردازی یا تدارکات کل،مسئول تهیه

و تدارک وارائه خدمات درکل سازمان باشد به این نظام تمرکزخرید گفته میشود

اگرسازمانی آمادگی کامل از نظرامکانات مادی ونیروی انسانی لازم داشته باشد

اعمال سیاست تمرکز اداری مزایای زیر خواهد بود:

-خریدهای مکررتوسط مأمورین خرید،شرایط خرید را سهل تروآنها را به بازار

خرید آماده تر و آشناتر می سازد.

-خرید به صورت متمرکز ،موجب صرفه جویی در نیروی انسانی می گردد.

-کنترل موجودی در سیستم متمرکز بهتر و سریعتر انجام می شود.

-سفارش کالا در مواقع مناسب انجام می گردد.

-برنامه ریزی و تأمین اعتبار خرید با سهولت صورت می گردد.

۴/۱۰_ خرید به صورت غیر متمرکز

در نظام غیر متمرکز خرید ،هر واحد سازمانی ،با داشتن اختیارات لازم نسبت

به خرید و لوازم مورد نیاز خود اقدام می کند.این نظام دارای مزایای زیر است:

-تهیه ی کالاهای اختصاصی و فنی با همکاری واحد ذینفع بهتر و صحیحترانجام

می شود.

-خرید با نیازمندیهای واقعی هر واحد منطبق می گردد.

لازم به یادآوری است که انتخاب یکی از دو نظام مذکور با خط مشی و سیاست

مدیریت هر سازمان و به وظایف آن سازمان ارتباط دارد.

۱۱-انواع خریدها از نظر قیمت:

به موجب قانون محاسبات عمومی مصوب۶ /۱۱/۱۳۶۲ نصب و نحوه انجام

معاملات با رعایت صرفه و صلاح دولت به شرح زیر می باشد:

۱/۱۱_ خریدهای جزئی

مبلغ این نوع خریدها نباید از ۳۰۰۰۰۰ ریال تجاوز نماید.این نوع معاملات باید

به کمترین بهای ممکن وتشخیص ومسئولیت کارپرداز و مأمور خریدانجام گیرد.
………………………………………………………………………………..
۲/۱۱_ خریدهای متوسط

مبلغ خریدهای متوسط از ۳۰۰۰۰۰ریال تا ۵۰۰۰۰۰۰ریال تعیین شده است.این

نوع معاملات باید به کمترین بهای ممکن و به تشخیص و مسئولیت کارپرداز و

مسئول واحد تدارکات و تأیید وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکزویا

استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها انجتم گیرد.
………………………………………………………………………………..
۳/۱۱_ خریدهای عمده

خریدهای عمده خریدهایی هستند که مبلغ مورد معامله از۵۰۰۰۰۰۰ریال به بالا

باشد . معاملات عمده با انتشار آگهی مناقصه ی عمومی و یا ارسال دعوتنامه

(مناقصه ی محدود) و به تشخیص وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا

مقامات مجاز از طرف آنها انجام می شود.

لازم به یادآوری است که در بخشهای تولیدی و صنعتی مبالغ فوق الذکر مورد

توجه قرار داده نمی شود و هر سازمانی سقف مشخصی برای خرید های خود

منظور کرده است.
………………………………………………………………………………..
۱۲- اصول تدارکات

هدف مدیریت تدارکات کاهش هزینه و بهینه سازی سیستم و استفاده از روش

سیستماتیک در امور تدارک کالا می باشد.

در راستای نیل به اهداف به نکاتی چند در مورد سیستم روش سیستماتیک و

موارد استفاده از آن اشاره می شود.
……………………………………………………………………………….
۱۳-تعریف سیستم و روش سیستماتیک

شناخت اجزاء به هم پیوسته که با یکدیگر ارتباط داشته و به یک هدف همکاری

و تلاش می کنند سیستم یا روش سیستماتیک گفته می شود.

سیستم دارای مشخصات زیر است:

۱- مرتبط بودن اجزاءیک سیستم با یکدیگر
۲- هدف دار بودن سیستم

۳- وجود سلسله مراتب درسیستم

به طور کلی در روش سیستماتیک هر جزء از اجزاء با توجه به کلیت سیستم

مورد بررسی قرار داده می شود . روش سیستماتیک کمک می کند تا مدیر

وظایف خود را با توجه به هدف کلی سازمان بررسی و مورد نظر قرار دهد.

بنابراین به منظورتسریع دررسیدن به اهداف یک شرکت باید سعی شودهماهنگی

میان اجزاء آن را بیشتر کرده و اجزاء یک سازمان و ارتباط هر جزء مورد

بررسی قرار داده و سپس به بررسی نقش هر یک بپردازیم.

مدیر عامل

امور مالی امورمالی امور تولید امور تدارکات امور بازرگانی

۱/۱۳_ نقش واحد تدارکات به عنوان جزئی از یک سسیتم

سیستم تدارکات در شرکتهای تولیدی را می توان از نظر اینکه تأمین کننده مواد

اولیه برای آنهاست قلب سیستم لقب داد. چون سیستم تدارکات تغذیه کننده و تهیه

کننده مواد به قسمتهای مختلف شرکت می باشد.

لازم به یادآوری است که سیستم تدارکات مانندهرسیستم دیگرمحتاج به اطلاعات

دقیق صحیح و به موقع دارد که باید از کلیه قسمتهای یک کارخانه و یا منابع

داخلی و یا خارجی به واحد تدارکات می رسد.

بطوری که یادآوری گردید هدف مدیریت تدارکات این است که به هر نحوی

سعی نماید هزینه های مختلف را کاهش و بهینه سازد .

هزینه تدارکات با فرمول زیر مشخص می گردد:

(هزینه های حمل+هزینه های نگهداری+هزینه های تأمین مواد) تابع= مجموع هزینه ها

جهت تحقق چنین هدفی باید سیاست های زیر را اعمال نمود که در اصطلاح

مدیریت تدارکات به five rights یا «صحت پنجگانه»معروف است:

۱-کیفیت صحیح

۲-کمیت دقیق

۳-صحت درانتخاب زمان و مکان

۴-قیمت مناسب

۵-منابع درست
………………………………………………………………………………..
۲/۱۳_ اصول مدیریت تدارکات(صحت پنجگانه)

۱-عوامل مؤثرصحت ودقت درکیفیت:

عوامل زیر باید درمورد کیفیت ودقت کالا مورد توجه وبررسی قرار گیرد:

خصوصیات فنی

استاندارد کالا

درجه بندی عرضه کنندگان شامل :

۱- عملکرد گذشته

۲- شهرت

۳- ارزیابی نمونه ها

۲-عوامل مؤثر درانتخاب کمیت دقیق

توجه به نکات زیر برای انتخاب کمیت ضرورت دارد :

اهداف خرید :

ا لف: خرید به منظورنگهداری

ب: خرید به منظور مصرف

برنامه ریزی مقدا روزمان :

توجه به محاسبه حداقل و حداکثر مو جودی ونقطه سفارش

-استفاده تکنولوژی اطلاعات IT

۳- صحت درانتخاب زمان و مکان

استفاده از تکنیکهای زیر در این انتخا ب توصیه شده است :

ا لف : عرضه کالا بدون تأ خیر(ZERO DELAY)

ب: به حداقل رسانیدن زمان توقف تولید

ج: تولید بدون ضایعات

۴- خرید از منابع واجد شرایط

برای نیل به هدف فوق توجه به نکات زیر توصیه شده است:

ا لف: بررسی وتحقیق در بازار عرضه کنندگان کالا

ب: تعیین سازنده اصلی لوازم یدکی و خدمات پس از فروش

ج: تعیین واحدهای تصمیم گیرنده

ه: خریدار مصرف کننده ،تصمیم گیرنده

د:ایمنی در عرضه کالا

و:عوامل عمومی در ارزیابی عرضه کنندگان کالا

۵-قیمت مناسب

عوامل مؤثر در اتخاذ تصمیم درباره قیمت

الف: هزینه تولید

ب: توان خرید مصرف کننده

ج: رقبا و قیمت عرضه کالا در بازار
بررسی قیمت رقبا

هزینه قیمت بررسی و توان خرید

۱۴_ مراحل اجرایی خرید:

به طوری که قبلاَ‎ً گفته شد واحد تدارکات یا کارپردازی مسئول تهیه وتأمین کالا

و لوازم وهمچنین ارائه خدمات در هر سازمان می باشد.نحوه تهیه و تدارک کالا

از نظر تشریفات اداری و مبالغ مورد مطالعه در سازمانهای دولتی تابعه قوانین

و مقررات دولتی است و رعایت آن در سازمانهای مذبور الزامی می باشد.بدون

تردید این امر در بخشهای خصوصی که از شمول قانون خارج است مورد توجه

قرار داده نمی شود.

به منظور سهولت در امربررسی خرید،خریدها را به دو قسمت خریدهای داخلی

و خارجی تقسیم می کنیم:
………………………………………………………………………………..

قسمت اول: ( خریدهای داخلی)

۱/۱۴_ درخواست خرید

درخواست خریدکالا درسیستم تدارکاتی وانبارداری مستلزم تکمیل فرم درخواست

خرید از طرف انبار و ارسال آن به واحد تدارکات می باشد.

فرم درخواست خرید در موارد زیر تهیه می گردد:

الف:در صورت موجود نبودن کالای مورد تقاضا در انبار

ب:در مواقع رسیدن میزان موجودی به حد سفارش

فرم درخواست خرید درخواست رسمی برای خرید می باشد این فرم معمولاً

در سه نسخه تهیه وپس از امضای مجاز نسخه سوم آن درانبار بایگانی وسپس

سایر نسخ آن جهت تصمیم درمورد خرید کالای مورد درخواست و تامین

اعتباراز طرف امور مالی به واحد تدارکات ارسال می گردد .

در صورت موا فقت با درخواست خرید واحد تدارکات پس از اخذ امضاهای

مجاز اقدام به صدورفرم سفارش کالامی کند.

واحد تدارکات نسخ فرم درخواست خرید را به شرح زیر تفکیک وتوزیع می نماید:

نسخه اول فرم : امور مالی

نسخه دوم فرم: تدارکات یا کارپردازی

نسخه سوم: دربایگانی انبارنگهداری می شود.

در صورت عدم موافقت با خرید نسخه دوم صادره فرم درخواست خرید به

انبارعودت داده می شود تا انباردار در جریان امر قرار گیرد و مراتب را به

اطلاع در خواست کننده کالا برساند.
………………………………………………………………………………..

۲/۱۴_ سفارش کالا به فروشنده

پس از وصول فرم(درخواست خرید) واحد تدارکات فرم مذبور را مورد بررسی

قرار میدهد و در صورت موافقت با خرید کالای مورد نظر اقدام به تهیه و

تکمیل(فرم سفارش)به فروشنده می نماید.

فرم سفارش خرید درخواست رسمی می باشداین فرم یکی از مهمترین فرمها در

نظامهای کنترل تدارکاتی محسوب می شود و نقش بسیار مهمی در امور نظارت

بر کالاها و اجناس رسیده یا برنامه سفارش ها در آینده دارد.

ازفرم سفارش خرید می توان برای کنترل خرید و جلوگیری از سفارشهای زاید

و تکراری استفاده نمود.

فرم سفارش معمولاً در چهار نسخه و به شرح زیر توزیع می گردد:

نسخه اول: فروشنده کالا نسخه دوم: حسابداری

نسخه سوم: ماحد تدارکات نسخه چهارم: انبار

نسخه سوم سفارش به ضمیمه فرم درخواست خرید باید در پرونده سفارشها در

واحد تدارکات بایگانی می شود.

فرم شماره ۲(فرم درخواست خرید)

درخواست خرید

نام انبار درخواست کننده: شماره:
تاریخ:
به:اداره تدارکات
اجناس مشروحه ذیل که مورد درخواست واحد می باشد در انبار موجود نیست در

صورت موافقت خواشمند است خریداری و تحویل انبار می گردد.
شماره
ردیف
نام کالا: شماره فنی تعداد یا
مقدار مورد
تقاضا برآورد قیمت
واحد: برآورد قیمت
کل:
ملاحظات

نام وامضاء مسئول انبار: نام وامضاء مسئول تدارکات:

از محل اعتبار ماده ردیف تأمین گردید.
شماره رسید انبار: نام و امضاء مسئول امور مالی:

اجازه داده میشود که طبق مقررات خریداری شود. مدیر یا مؤسسه:

کارپردازی اقدام گردد نام وامضاء مسئول تدارکات:

فرم شماره۳(فرم سفارش کالا)

سفارش کالا
شماره سفارش:
تاریخ:
آدرس فروشنده:
نام انبار درخواست کننده:
تاریخ درخواست کالا:

شرکت خواهشمند است کالا / اشیاء مشروحه ذیل را با توجه به شرایط

به این سازمان تحویل نمایند.
شماره ترتیب شرح کالا کد کالا مقدار واحد ملاحظات

نام وامضاء مسئول سفارشات: نام وامضاء مسئول کارپردازی:

نامو امضاء مدیر مالی:

تصویب کننده: محل تحویل: تاریخ مورد نیاز:

لازم به تذکر است با توجه به اینکه کنترل موجودی های انبار به منظور فراهم

ساختن مقدمات سفارش ها به همکاری واحد تدارکات از اجناس و کالاهای مورد

مصرف از وظایف انبار محسوب میگردد لذا درصورت استفاده ازدفاترراهنمای

سفارشها که در بعضی ازسازمانها رایج است استفاده از کاردکس انباربه منظور

کسب اطلاعات لازم در مورد سفارشها نیز توصیه می گردد.
………………………………………………………………………………..

۳/۱۴_ بازرسی و کنترل اجناس خریداری شده

کالاها ومواد فنی و تخصصی خریداری شده هنگام دریافت وتحویل نهایی باید از

نظرتخصصی کنترل و مورد تأیید آزمایشگاه مربوطه قرار گیرد.

نحوه عمل بدین ترتیب است که نمونه ای از مواد خریداری شده به آزمایشگاه

مربوطه ارسال ویا ازکارشناس فنی واحد سفارش دهنده دعوت می شود تاصحت

جنس مورد نظررا مورد تأیید قراردهد وطی فرم خاصی(با توجه به نوع آزمایش)

مراتب رسماً به واحد دریافت ویا انبارارائه نمایند.فرم مذبورملاک دریافت نهایی

و صدور قبض رسید از طرف انبار خواهد بود.

فرم شماره ۴(کارت سفارش)

شرح و مشخصات جنس …………

کد جنس……………………………. کارت سفارش

شماره صفحه………………………
میزان سفارش….ماهه….

میزان مصرف….ماهه….

زمان دوردرخواست…روز
تاریخ
شماره
سفارش مقدار
سفارش
وارده مانده
سفارش
شماره
ترتیب
انبار ملاحظات تاریخ شماره
سفارش مقدار
سفارش وارده مانده
سفارش شماره
ترتیب
انبار ملاحظات

ماههای سال فروردین اردیبهت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان اذر دی بهمن اسفند جمع
کنترل

۱۵_ دفترراهنمای سفارش ها:

بعضی ازسازمانها ومؤسسات تولیدی به منظوراطلاع ازمیزان ونوع سفارشهای

رسیده از طرف واحدهای مختلف سازمان فهرستی از کلیه سفارشها تهیه میکنند

تا در پایان سال اطلاعات دقیقی از میزان و نوع آنها در اختیار داشته باشند.

برای سهولت دسترسی به نوع کالای سفارش شده علاوه بر فهرست مذکور یک

راهنمای الفبایی نیزبا توجه به نام کالاهای مورد سفارش تنظیم می شود.

نمونه هایی از دفاتر و کارتهای مورد بحث در شکل شماره ۳ نشان داده میشود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 78 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد