بخشی از مقاله

کار آفرینی


________________________________________

مقدمه مقدمه

روند تغيير و تحولات در جامعه امروزي آنچنان سريع و شتابان شده است كه پيشبيني آينده مقدور نيست .
حركت كشورها به سوي يكپارچگي در زمينه هاي اقتصادي و فرهنگي و پديده جهاني شدن ، بر اقتصاد و الگوهاي كسب و كار در سرتاسر دنيا تآثير گذاشته است ..
در سايه اين تغيير و تحولات ، روند استخدام و معيارهاي آن نيز در كشورها در حال تغيير است ؛ به طوريكه افراد مثل گذشته به دنبال استخدام مدام العمر و دائمي در يك شغل نيستند .
همچنين در شركت ها و سازمان ها نيز ديگر چنين فرصت هايي وجود ندارد .


ماهيت تغيير و تحولات در دنياي مشاغل و حرفه ها طوري است كه نياز مستمر به كسب دانش و مهارت جديد در هر شغلي ضروري به نظر مي رسد . از طرف ديگر ، جهاني شدن و انتشار سريع دانش و اطلاعات در عرصه اقتصاد موجب رقابت بيشتر بين شركت ها شده است . بهمين دليل ، دولت ها به اين نتيجه رسيده اند كه براي كسب موفقييت اقتصادي در عرصه ء ملي و بين المللي در عرضهء خدمات و توليد محصولات در سازمان ها و شركت ها نياز مبرم به توسعه كارآفريني است كه بعنوان عامل اصلي تغيير و محرك اصلي توسعه ، يعني لوكوموتيوران توسعه ، حركت ها يي را آغاز كند كه منجر به خلاقيت و نوآوري مستمر شود .


اين نوآوري ها بوجود نخواهد آمد ، مگر آنكه نهادهاي مختلف ، زمينه و بستر آن را فراهم آورند .
كارآفريني فرايندي است كه با نگاه فرصت گرايانه ء كارافرين آغاز مي شود و نتيجه آن عرضهء خدمات و محصولات جديد و ايجاد اشتغال و رفاه در سطح جامعه و در واقع ، ايجاد يك چيز ارزشمند از هيچ چيز است.
براي افزايش ميزان كارافريني در افراد جامعه مي توان آگاهي ها و توانائي هاي آنان را در اين زمينه بالا برد.
به اين ترتيب ، راه اندازي كسب و كارهاي تازه نيز رونق خواهد گرفت . يكي از عوامل مؤثر بر توسعه كارآفريني ، توجه خاص به تقويت نظام آموزشي است .
امروزه تقريباً در تمام پايه هاي تحصيلي همهء كشور هاي توسعه يافته و در حال توسعه ، آموزش و ترويج كارآفريني جاي ويژه اي دارد .فصل اول (شناخت افراد موفق ، مفهوم موفقيت ، هدفگذاري به سوي موفقيت )

شناخت افراد موفق؛ افراد بشر را كه در مسابقه زندگي شركت دارند مي توان به سه گروه تقسيم كرد :
1) گروه اول :كه در اكثريت اند ، تماشاچيان اين مسابقه را تشكيل مي دهند . آنان فقط نظاره كنندگان حوادث اند و از بيم ضربه هاي احتمالي ، خود را كنار مي كشند و فقط به كف زدن براي بازيكنان اكتفا مي كنند .


2) گروه دوم : كه اينان نيز قشر وسيعي از افراد را تشكيل ميدهند بازندگان اين مسابقه اند . البته منظور از بازندگان تنها ميليونها انسان فقير و بينوا نيستند ، بلكه آنان هم كه از رفاه اجتماعي نسبي برخوردارند ، از بازندگان محسوب مي شوند زيرا اين گروه فقط به گذراندن روزمرهء زندگي ، يعني پوشيدن لباس خوب ، برخورداري از تفريح مناسب ، خانه و درآمد متوسط قانع اند .


3) گروه سوم : اين گروه را برندگان و افراد موفق تشكيل مي دهند . تعداد اين افراد در زندگي كم است و آنچه را كه اراده كنند ، به دست مي آورند . آنها براي خود اهداف مهمي را تعيين مي كنند و به آنها نيز مي رسند و در نتيجه ء رسيدن به اين اهداف ، به خود و ديگران بهره مي رسانند .
حال تصميم با شماست مي خواهيد جزء كدام گروه باشيد ؟

معني و مفهوم موفقيت :
تعريف زيادي موجود است كه مهم ترين آنها عبارتند از :
1) با لفعل كردن استعدادهاي نهاني كه در وجود هر كس نهفته است ، آدمي با اين استعدادها به دنيا مي آيد ، بزرگ مي شود و بايد آنها را تمام و كمال در راه هدف و منظوري كه او را شاد و خرسند مي كند ، به كار ببرد .


2) دستيابي به هدفي كه در نظر انسان است و با رسيدن به آن هدف ، براي خود موقعيت و اعتباري كسب مي كند .
3) رسيدن فرد به مقام چهارم در صورتي كه پيش از ان در مقام پنجم باشد .
4) شيوه درست فكر كردن و زندگي كردن است .
اما به طور كلي مي توان گفت كه فرد موفق ، كسي است كه به آرزوهاي خود برسد و در درون ، رضايت خاطر احساس كند كه اين امر، خود حاصل تلاش و كوشش مداوم در زندگي است .

در كل موفقيت را مي توان در دو بعد بررسي كرد :
1) بعد فردي : يعني اين كه شخص به تنهايي و بدون در نظر گرفتن عوامل بيروني به برتري هايي برسد . عامل اين نوع موفقيت بيشتر تلاش و كوشش خود فرد است .
2) بعد سازماني : كمي پيچيده تر از موفقيت فردي است . عامل اين نوع موفقيت تنها تلاش خود فرد نيست بلكه علاوه بر كوشش او اطرافيان و همكارانش در موفقيت او سهيم اند . شايد بتوان گفت در اين بعد عامل اصلي موفقيت يك نفر است اما نتيجه اين موفقيت تنها به خود فرد بر نمي گردد ، بلكه متوجه همكاران يا سازمان او نيز مي شود .
چگونگي تعيين هدف : رسيدن به هدف يكي از معيارهاي اصلي موفقيت به شمار مي آيد .


منظور از هدف همان نقطه و موقعيتي است كه مي خواهيم به آن برسيم . انسان بي هدف كاملاً تابع حوادث و پيشامد هاست . كسي كه هدف روشني در زندگي دارد ، پس از رسيدن به كاميابي ، احساس خوشبختي و آرامش مي كند .
اما افرادي كه هدف معيني ندارند ، به هر مقامي كه برسند ، باز هم ناراضي اند .
پس از تعيين اهداف مهمي براي خود ، براي رسيدن به آنها طراحي و برنامه ريزي كنيد .


برنامه ريزي بدان معناست كه راهها و روشهاي ممكن را براي رسيدن به اهداف مشخص كنيد و بدانيد كه به چه ابزار يا امكاناتي در اين راه نياز داريد .
براي رسيدن به موفقيت ، نكات زير را رعايت كنيد :
1) الگو برداري از افراد موفق
2) تعيين اهداف بزرگ
3) پرورش خلاقيت : براي پرورش و افزايش خلاقيت ، راهها و روشهاي مختلفي وجود دارد :
الف ) آگاه بودن از مجموعه ء موقعيت كنوني
ب ) در نظر گرفتن تمام راه حل هاي جايگزين


4) حداكثر استفاده از زمان
5) اشتياق ، نقطه ء شروع همه ء فعاليتها
6) پشتكار


7) اعتماد به نفس
8) نهايت استفاده از هوش و استعداد
9 ) استفاده از فرصت ها
10) خواستن ، رمز موفقيت
11) راضي نبودن به وضع موجود
*** ساعت زندگي فقط يك بار كوك مي شود ***

فصل دوم
(ضرورت تعين اهداف شغلي ، كارآفريني به عنوان يك شغل ، مسائل راه اندازي كسب و كار)


ضرورت تعيين اهداف شغلي :
گامي هوشمندانه به سوي موفقيت است . در واقع هدف نهايي تمام فعاليتهايي است كه شما در حال حاضر به آنها دست مي زنيد .
با توجه به تغيير و تحولاتي كه در دنياي امروز به وقوع مي پيوندد ، شغلي را انتخاب كنيد كه در آن موفق باشيد و بتوانيد از تمام مهارت ها و توانا يي هايتان استفاده كنيد .

كارآفريني به عنوان يك شغل :
امروزه مشاغل مختلفي در جامعه وجود دارد و با نگاهي به گذشته متوجه مي شويم كه بسياري از شغلهايي كه در قديم وجود داشتند ، امروزه وجود ندارند و به جاي آنها مشاغل جديدي ايجاد شده اند. به خاطر تغيير و تحولات و انتشار سريع اطلاعات ، عصر حاضر به اطلاعات و جامعه ء اطلاعاتي معروف شده و مشاغلي نيز متناسب با آن به وجود آمده است .

تغيير و تحولات مشاغل درجدول ذيل نمايش داده شده است :


مشاغل دوران قديم مشاغل دوران صنعتي مشاغل عصر اطلاعات
مسگر ، آسيابان ، درشكه چي ، برزگر ، دامدار ،…… مهندس مكانيك ، مهندس ساختمان ، مهندس نساجي ،.. كارشناس بيوتكنولوژي ، مهندس كامپيوتر(با گرايشهاي مختلف ) طراح سايت ، بازارياب اينترنتي ، كارشناس جرايم اينترنتي ،…..

مسائلي كه در راه اندازي كسب و كار بايد به آنها توجه كنيد :
1. ممكن است براي سودآوري در كسب و كار تازه راه اندازي شده ، به زمان زيادي نياز داشته باشيد و درآمدتان در سالهاي اول كم باشد . همچنين ممكن است درآمدتان در نوسان و متغير باشد .
2. اگر در راه اندازي كسب و كارتان اشتباهي مرتكب شويد ، كس ديگري مسئوليت آن را بر عهده نمي گيرد و تمام مسئوليتها متوجه صاحب كسب و كار است .
3. به طور كلي صاحبان كسب و كار ( به خصوص كسب و كارهاي جديد ) در مقايسه با صاحبان ديگر مشاغل ، بايد زمان بيشتري را به كار خويش اختصاص دهند . اكثر كارآفرينان اين مورد را عامل اصلي موفقيتشان خوانده اند .
4. با رشد و توسعه ء كسب و كارتان ، بايد ياد بگيريد بخشي از مسئوليتها و وظايفتان را به ديگران بسپاريد ، زيرا اداره تمام امور به كسب و كار توسعه يافته براي يك نفر مقدور نيست .

***عاقل ترين مردم كسي است كه به آيندهء كارها بينديشد .***
(امام علي ع)

فصل سوم

( كسب و كار خانگي ، كسب و كار اينترنتي )

كسب و كار خانگي :
به هر نوع فعاليت اقتصادي در محل سكونت شخصي كه با استفاده از وسايل و امكانات منزل راه اندازي شود ، كسب و كار خانگي مي گويند .
دلايل انتخاب كسب و كار خانگي :
1) بالا بردن كيفيت زندگي
2) توسعه فن آوري
مزاياي كسب و كار خانگي نسبت به ديگر كسب و كارها :
1) آزادي و استقلال عمل بيشتر
2) ساعات كاري انعطاف پذير
3) ايجاد تعادل و موازنهء بيشتر بين كار و زندگي
4) پائين بودن هزينهء راه اندازي
5) پائين بودن ميزان ريسك
6) امكان كار كردن پاره وقت
7) راحت تربودن تربيت بچه ها
8) داشتن فرصت و زمان بيشتر
9) تناسب با ويژگيهاي جسمي افراد معلول و كم توان
10) احتمال موفقيت بيشتر
11) تناسب با فشار مختلف
12) احساس راحتي بيشتر
13) عدم نياز به مجوز


براي راه اندازي كسب و كار در منزل ، موارد زير را در نظر بگيريد :
1- دربارهء كسب و كارتان تحقيق كنيد .
2- دربارهء بازار محصول يا خدمتتان نيز اطلاعات كسب كنيد .
3- محل كار خود را تعيين كنيد .
4- مشاركت ديگر اعضاي خانواده را جلب كنيد .
5- اسم خوبي براي كسب و كارتان انتخاب كنيد .
6- اسباب و تجهيزات مناسبي براي كسب و كارتان تهيه كنيد .
7- پوشش مناسب و در خور براي كسب و كارتان فراهم كنيد .
8- يك صندوق پستي به كسب و كارتان اختصاص دهيد .
9- با دوستان و همسايگانتان رك و صادق باشيد .
10- حساب بانكي براي كسب و كارتان باز كنيد .
11- ارتباطات بيشتري با افراد و گروههاي مختلف برقرار كنيد.
12- از داشتن كسب و كار در منزل خجالت و واهمه اي نداشته باشيد ، بلكه به آن افتخار كنيد .

كسب و كار اينترنتي چيست ؟
به فروش محصولات يا خدمات در اينترنت گفته مي شود . اين نوع كسب و كار به سرعت در اقتصاد امروز رشد و پيشرفت كرده است .

راه اندازي سايت اينترنتي

موارد زير را در طراحي موفقيت آميز سايت در نظر بگيريد :
1- سايت تان به سادگي در دسترس باشد
2- مطالب و محتواي سايت تان را سود مند كنيد
3- امكان ارتباط دو طرفه را با مخاطبان فراهم آوريد

***خواستن واقعي +تصميم قطعي +عمل = نتيجه***


فصل چهارم
( تعريف ، ويژگي هاي كارآفرين ، انواع كارآفريني )

تعريف :
كارآفرين فردي است داراي ايده و فكر جديد كه از طريق فرايند ايجاد كسب و كار( كسب و كار خانگي ، كسب و كار مجازي ، كسب و كار در مغازه يا شركت يا سازمان )توام با بسيج منابع و مخاطره مالي و اجتماعي ، محصول يا خدمت جديدي به بازار عرضه مي كند .
در اين تعريف ، سه نكته اهميت دارد :
1) كارآفرين كسب و كار جديدي را راه اندازي مي كند . اصولاً كارآفرينان با كسب و كارهاي تازه و نوشناخته مي شوند .
اين تازگي ممكن است در اين زمينه ها باشد :
• عرضه محصول تازه يا محصولي با كيفيت جديد
• ارائه روشي جديد براي توليد يك محصول
• گشايش بازار تازه
• تهيهء منابع و روش جديد براي تامين مواد اوليه يا اجزاي تشكيل دهندهء يك محصول
• سازمان دهي مجدد يك صنعت
2) راه اندازي كسب و كار با خلاقيت و نوآوري همراه است .
3) فرد كارآفرين خطر مي كند . به اين دليل كه كارآفرين راهها و روشهايي را طي مي كند كه ديگران آن را تجربه نكرده اند ، در راه رسيدن به هدفش ريسكهاي مختلفي را مي پذيرد .

كارآفرين چه كارهايي مي كند ؟
• سرمايه اش را با ريسك مواجه مي كند .
• امور مربوط به خودش را شخصاً سازماندهي مي كند .
• تصميم گيرندهء كارش خودش است .
• مجبور است براي ادامهء فعاليت ، مشتريانش را خودش پيدا كند .
• همزمان به فعاليت هاي متفاوتي مي پردازند .

ويژگي هاي كارآفرين :
• نياز به موفقيت
• برخورداري از مركز كنترل دروني
• مخاطره پذيري
• استقلال طلبي
• خلاقيت
• تحمل ابهام

علاوه برويژگي هايي كه براي كارآفرينان ذكر شد ، يكي از صاحبنظران مطالعاتي درباره كارآفرينان كرده است و نتايج مطالعات او نشان مي دهد كه كارآفرينان ويژگي هاي زير را دارند :
• رويا
• قاطعيت
• عملگرايي
• اراده وقف
• عشق
• توجه به جزئيات
• كنترل سرنوشت
• افزايش درآمد
• توزيع ثروت

ويژگي هاي جمعيت شناختي كارآفرينان :
الف) تجربهء كاي
ب) الگوي نقش
ج) تحصيلات
د) سن
ه) نظام آموزشي
و) جايگاه اجتماعي


انواع كارآفريني :

كارآفريني فردي : فرايندي است كه در آن كارآفرين مي كوشد تا فعاليت كارآفرينانه اي را بطورآزاد به ثمر رساند .

كارآفريني سازماني : فرايندي است كه در آن كارآفرين مي كوشد تا فعاليت كارآفرينانه اي را در سازماني كه معمولاً سنتي و بوروكراتيك است به ثمر رساند .

*** فرصتها را مغتنم بشماريد كه همچو ابرها در گذرند ***
(حضرت علي ع )

فصل پنجم
( راههاي تامين ايده ، تعيين شكل كسب و كار ، تعيين محل )

يكي از راههاي يافتن ايدهء كسب و كار :
مي توانيد خودتان ايده بسازيد :
1- از علايق و سرگرمي هايتان شروع كنيد .
2- به موانع و محدوديتهايي كه در اطرافتان بر سر راه عرضهء محصولات يا خدمات وجود دارد ، توجه كنيد .
3- چيزهاي مورد نياز و خواستنيهاي خويش را فهرست كنيد .
4- به راههاي مختلف و تازهء استفاده از محصولات موجود فكر كنيد .
5- به علايق اجتماعي در حال تغيير گروههاي مختلف مردم از نزديك توجه كنيد.
6- به تغييرات و پيشرفتهاي تكنولوژيكي دقت كنيد و ببينيد چگونه بر محصولات يا خدمات فعلي تأ ثير مي گذارند .
7- به كسب و كارهايي كه اكنون وجود دارند به دقت بنگريد .
8- به مشخصات كالاها و خدماتي كه هم اكنون در اطرافتان وجود دارند ، توجه كنيد .
تعيين شكل كسب و كار :
1. كسب و كار انفرادي
2. كسب و كار شريكي
3. كسب و كار شراكتي

• انتخاب نام مناسب
• افتتاح حساب بانكي
• انتخاب محل كار
براي انتخاب محل توليد محصول يا عرضهء خدمات ، احنمالاً و به طور معمول تحت تأثير دو مورد زير قرار مي گيريد :
الف ) نزديك بودن به مشتريان
ب) كم بودن هزينه هاي تهيهء مكان

با وجود اين ، در انتخاب محل كار، تحت تأ ثير عوامل مهم زير نيز خواهيد بود :
1- محل تامين مواد خام
2- نزديكي به بازار
3- عرضهء نيروي كار
4- حمل و نقل و ارتباطات
5- صرفه جويي ناشي از تمركز
6- سياست دولت
7- دشواري جابجايي
8- دلايل شخصي
9- شرايط آب و هوايي

راههاي تامين منابع مالي كسب و كار :
• پس انداز شخصي
• قرض از خانواده و فاميل
• قرض از دوستان
• وام از بانكها و مؤسسات اعتباري مختلف
• جلب افراد سرمايه گذار
• فروش وسايل و لوازم شخصي


*** نه جزء رزق و روزي بندگان خدا در كسب و كار است ***
(رسول اكرم ص)
________________________________________

شروع كسب و كار (Start Up)
هر كسب و كاري نيازمند انواع مختلف امور مالي است. يك تجارت موفق از سرمايه كافي نشات مي‌گيرد. در اينجا چالشهاي زيادي وجود دارد ، اما منابع زيادي نيز براي كمك شما در دسترس است.

حسابداري و امور مالي كلي

هزينه‌هاي شروع كار

براي هزينه‌هاي اوليه كسب و كار خود برنامه‌ريزي كنيد.

هر كسب و كار متفاوت است و داراي نقدينگي خاص خود است كه در مراحل متفاوت توسعه مورد نياز مي‌شود ، بنابراين هيچ روش كلي براي ارزيابي هزينه‌هاي شروع وجود ندارد. بعضي كسب و كارها با يك بودجه محدود نيز مي‌تواند شروع شود ، در حاليكه سايرين ممكن است نيازمند سرمايه‌گذاري عظيم باشد. اما نكته مهم اين است كه آيا شما داراي پول كافي براي شروع كار و به اصطلاح ريسك هستيد.

براي شناسايي هزينه‌هاي شروع ، بايد همه هزينه‌هاي تجاري را در مراحل اوليه تخمين زنيد. بعضي از اين هزينه‌ها يك بار است ، مانند هزينه ثبت شركت و بهاي خريد يك مكان. اما بعضي از هزينه‌ها بصورت مستمر است مانند بيمه ، مصارف عمومي ( برق و تلفن ) و غيره.

با برآورد اين هزينه‌ها فكر كنيد كه آيا ضروري هستند. يك بودجه واقعي براي شروع بايد شامل عناصر مي‌باشد كه براي شروع كسب و كار لازم است. اين هزينه‌ها به دو بخش مجزا تقسيم مي‌شوند: هزينه‌هاي ثابت ( هوايي‌ ) و متغير ( مربوط به فروش ). هزينه‌هاي ثابت شامل مشخصه‌هايي مانند اجاره ماهانه ، برق و تلفن و بيمه و هزينه‌هاي امور اجرايي است. هزينه‌هاي متغير شامل خريد ، بسته‌بندي ، كمسيون فروش و هزينه‌هاي مربوط به فروش مستقيم يك محصول است.

كارآفرين روش براي محاسبه هزينه‌هاي شروع استفاده از يك برگه گزارش كار است كه مشخصه‌هاي هزينه‌هاي متفاوت را فهرست‌بندي كرده است.

اينكه چه مقدار هزينه لازم است، بستگي به نوع كسب و كارتان دارد. بسياري از كسب و كارهاي خانگي را مي توان با هزينه اي خيلي ناچيز شروع كرد. بالطبع كسب و كارهاي بزرگتر هزينه هاي بيشتري در بر خواهد داشت. فكر خوبي است كه يك ليست جامع از تمام هزينه هاي پيش بيني شده داشته باشيد و سپس يك گردش وجوه براي 12 ماه تهيه كنيد.
________________________________________

مديريت كسب و كار (Managing)
موفقيت هر كسب و كار رابطه نزديكي با چگونگي صحيح كنترل كردن آن امور آن دارد: در واقع مديريت صحيح كسب و كار موجب رشد آن ميشود.
مديريت كسب و كار را نبايد صرفا يك عمل آكادميك محسوب كرد. مديريت واقعي در بر گيرنده هدايت قوي، رفتار مثبت، دانش كسب و كار و مهارتهاي مناسب فردي است. مديرت در حقيقت هدايت افراد، تاثير گذاري بر كار و تصميم گيري تموقع و صحيح است و مهارتهاي مديريتي را به مرور زمان ميبايست كسب كرد و به بيان ديگر كسب مهارتهاي مديريتي در واقع همانند سپرده گذاري در بانك مي باشد.
هدايت و راهبري كسب و كار
هيچ زن و يا مردي در دنياي كسب و كار تنها نيست. در اين حيطه شما نيازمند كمك افراد ديگر هستيد و بايد بتوانيد از آنها كمك بگيريد تابتوانيدكسب و كارتان را هدايت كنيد.
- راهنمائي گرفتن(Mentoring)
- كارآفرينان موفق و با تجربه اغلب سئوالات مشابهي را ميپرسند:
چگونه كارآفرينان جديد ميتوانند از تجربيات ديگران استفاده كنند؟ با راهنمائي گرفتن
واژه Mentoring ميان معلمان و دانش اموزان مصطلح است و زماني به كار مي رود كه افراد حرفه اي و با تجربه اطلاعاتي را به افراد كم تجربه ارئه مي دهند.
- شبكه ارتباطي
- شبكه ارتباطي يك وسيله ساده است كه هركس در دنياي كسب و كار ميتواند با آن سرو كار داشته باشد. شبكه ارتباطي ميتواند كارآمدترين وجه بازاريابي شما محسوب شود و در نتيجه آن علاوه بر ايجاد بازار براي شما، اطلاعات مناسبي در ارتباط با كسب و كارتان در اختيار شما قرار خواهد گرفت.
- ميزگرد
- ميز گرد يك بحث رسمي غير گروه ميان افراد حرفه اي است كه داوطلبانه اطلاعات و منابع را در اختيار سايرين قرار ميدهند. در طول زمان روابط افراد حرفه اي و ماهر با يكديگر توسعه ميابد و شركت كنندگان با كسب و كارهاي يكديگر آشنا مي شوند.
- داشتن اطلاعات به روز
- عصر اطلاعات جامعه ما را تغيير داده است و اكنون در عصر اطلاعات افراد از طريق پست الكترونيك با يكديگر ارتباط دارند و مي توانند اخبار جديد را در دنياي تكنولوژي و بي سيم دنبال كنند. حققت امر اين است كه هر روزه اطلاعات ما را بمباران مي كنند اما متاسفانه اغلب اين اطلاعات نمي تواند به خط مشي كسب و كار ما كمك كند و در انجا هدايت صحيح آنست كه ما متدها و راهكارهاي خودمان را دنبال كنيم و در كنار آن دانش و اطلاعات خود را در ارتباط با كسب و كار به روز نگه داريم.

تصميم گيري
- يكي از بهترين تصميم‌ها يادگيري اين موضوع است كه چگونه تصميم‌گيرنده خوبي باشيد. اين امر نيازمند تعهد ، درك و مهارت مي‌باشد كه بسيار ارزشمند است.
آيا تصميم گيرنده خوبي هستيد؟
مراحل مختلف در اجتناب از اشتباهات رايج و ايجاد تصميم‌گيري كارا را بياموزيد.
تصميم‌گيري ، تصميم‌گيري ،‌ تصميم‌گيري سؤال اين است :‌ آيا شما يك تصميم‌گير خوب هستيد؟ اگر فكر مي‌كنيد كه اين چنين نيست ، هيچ جاي غصه نيست. تصميم‌گيري مهارتي است كه مي‌توانيد از ديگران بياموزيد. ارگ چه بعضي از افراد اين مهارت را احتراز از ديگران مي‌آموزند ،‌ اما فرآيند آن مشابه است. دونوع تصميم‌گيري اصلي وجود دارد :آنهايي كه با استفاده از فرآيند خاص بدست مي‌آيد . آنهايي كه تنها مانند يك رويداد است.
مراحل تصميم گيري نافذ
اين فرآيند در هر موقعيتي مي‌تواند بكار رود بخصوص در جائي كه شما نيازمند يك تصميم‌گيري مهم هستيد. اگر از مراحل اصلي تصميم‌گيري تبعيت كنيد ، خود را يك تصميم‌گيرنده كارا‌ در حرفه و زندگي شخصي خود مي يابيد.

• تا حد امكان مفاد تصميم ‌گيري خود را تعريف كنيد. آيا آن واقعا" تصميم خودتان است يا شخص ديگري ؟ آيا واقعا"‌ نيازمند به اين تصميم گيري هستيد ؟ ( اگر حداقل دو تصميم اتخاذ نكرده ايد ، پس هيچ تصميم گيري صورت نگرفته است ) چه زماني اين تصميم‌گيري روي داده است ؟‌چرا تصميم ‌گيري براي شما مهم است ؟‌ چه كسي در اين تصميم‌گيري ذينفع است ؟ ارزش اين تصميم گيري براي شما چه ميزان است ؟
• هر راهكاري كه به ذهنتان مي‌رسد را بنويسيد. به تصوير كشيدن راه كارهاي متفاوت مهم است. هيچ چيزي را سانسور نكنيد و بگذاريد كه تصورات شما آزادانه ارائه شوند. مطمئن شويد كه همه چيز را ذكر مي‌كنيد.

• فكر مي‌كنيد كه از كجا مي‌توانيد اطلاعات مفيد بيشتري را به دست آوريد. اگر با انتخابهاي زيادي روبرو شويد ممكن است بخواهيد اطلاعات زيادي بدست آوريد. اطلاعات جديد منجر به راه كارها و انتخابهاي بيشتري نيز مي‌شود. كساني كه مي‌توانيد از آنها اطلاعات بدست آوريد ،‌دوستان ،‌همكاران ، خانواده ، نمايندگيهاي فدرال و ايالتي ، سازمانهاي حرفه‌اي ، خدمات آن لاين ، روزنامه ها ، مجله ها ، كتابها و غيره است.


• انتخابهاي خود را بررسي كنيد. از منابع اطلاعاتي مشابه براي كسب ايده هاي خاص استفاده كنيد. براي هر انتخاب معيار خاص را مشخص كنيد. هر چه اطلاعات بيشتر بدست آوريد ، ذهنتان براي تصميم‌گيري فعال تر خواهد شد. مطمئن شويد كه همه موارد را يادداشت و بررسي مجدد مي‌كنيد.
• ذخيره انتخابها. اكنون شما داراي گزينه هاي متفاوت هستيد و زمان آن رسيده است كه آنها را بررسي كنيد و ببينيد كدام يك از آنها براي شما كارايي دارد . در ابتدا معيارهاي اين انتخابها را مشخص سازيد. ثانيا" به دنبال انتخابهايي باشيد كه اين امكان را براي شما فراهم سازد تا به بيشترين معيار و امتياز برسيد. ثالثا" انتخابهايي را كه با چارچوب و معيار شما سازگاري ندارند را حذف كنيد.


• نتايج هر انتخاب را به تصوير بكشيد. براي هر انتخاب باقي‌مانده در ليستتان ، نتايج را به تصوير بكشيد، بدين صورت نقايص شما مشخص مي‌گردد.
• يك بررسي واقعي انجام دهيد. كدام يك از انتخابهاي باقي‌مانده به واقعيت نزديك‌تر است؟ هر چه خلاف آن را ثابت كند را حذف سازيد.
• كدام گزينه با شما سازگاري دارد. گزينه ها و انتخابهاي باقيمانده را بررسي كنيد تا ببينيد كدام يك با معيارهاي شما سازگاري دارد. اينها تصميمات كارايي شما هستند. اگر نسبت به تصميمي كه اتخاذ كرده ايد خشنود هستيد اما احساس مي‌كنيد كه با اهداف شما سازگاري ندارند ، بدانيد كه تصميم صحيحي نگرفته ايد. به عبارت ديگر از اين گزينه و انتخاب راضي نيستيد ، اما نسبت به نتيجه آن حساس هستيد. اين انتخاب براي شما كارساز نخواهد بود.


• شروع كنيد. زماني كه تصميمي را اتخاذ مي‌كنيد، آن را عملي سازيد. اگر بخواهيد نسبت به آن احساس خوشايندي نداشته باشيد موجب اندوه و ناراحتي مي‌شود. بهترين كار را در زمان حال انجام دهيد. هميشه اين فرصت را داريد كه ذهن خود را در آينده تغيير دهيد.
اشتباهات متداول در تصميم گيري


از آنجا كه دوست داريم باور كنيم كه هيچگونه پيش‌داوري نداريم ، اما حقيقت اين است كه هر كس اين مشخصه را دارد. هر چه از خودتان وكارهايتان بيشتر آگاهي داشته باشيد ،‌ بهتر مي‌توانيد عمل كنيد. دليل اصلي اينكه هر كس روش و ديدگاه خاص خود را دارد اين است كه مغز به سادگي نمي‌تواند متوجه هر چيزي شود ، حداقل سطح كنجكاوي هر كس متفاوت است.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید