بخشی از مقاله

گزارش کار اموزی اداره بیمه


تعاريف :
به منظور اجرا و تعميم و گسترش انواع بيمه هاي اجتماعي و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه هاي تأمين اجتماعي ، همچنين تمركز وجوه و درآمدهاي موضوع قانون تأمين اجتماعي و سرمايه گذاري و بهره برداري از محل وجوه و ذخائر ، سازمان مستقلي به نام "سازمان تأمين اجتماعي " وابسته به وزارت بهداشت ، درمان آموزش پزشكي كه در اين قانون "سازمان" ناميده مي شود به وجود آمده است .
بيمه شده:


شخصي است كه راساً مشمول مقررات تأمين اجتماعي بوده و با پرداخت مبالغي به عنوان حق بيمه حق استفاده از مزاياي مقرر در اين قانون را دارد .
خانواده بيمه شده :
شخص يا اشخاصي هستند كه به تبع بيمه شده از مزاياي موضوع اين قانون استفاده مي كنند .
كارگاه :


محلي است كه بيمه شده به دستور كارفرما يا نمايندة او در آنجا كار مي كند .

كارفرما :
شخص حقيقي يا حقوقي است كه بيمه شده به دستور يا به حساب او كار مي كند .كليه كساني كه به عنوان مدير يا مسئول عهده دار اداره كارگاه هستند نمايندة كارفرما محسوب مي شوند و كارفرما مسئول انجام كليه تعهداتي است كه نمايندگان مذبور در قبال بيمه شده به عهده مي گيرند .
مزد يا كارمزد در اين قانون :
شامل هر گونه وجوه و مزاياي نقدي يا غير نقدي مستمر است كه در مقابل كار به بيمه شده داده مي شود .
حق بيمه :
عبارت است از وجوهي كه به حكم اين قانون و براي استفاده از مزاياي موضوع آن به سازمان پرداخت مي گردد .
عزامت دستمزد :
به وجوهي اطلاق مي شود كه در ايام باز داري ، بيماري و عدم توانايي موقت اشتغال به كار و عدم دريافت فرد يا حقوق به حكم اين قانون بهاي مزد يا حقوق به بيمه شده پرداخت ميشود. كمك عائله مندي :
مبلغي است كه طبق شرايط خاص در مقابل عائله مندي توسط كارفرما به بيمه شده پرداخت مي شود .
از كار افتادگي كلي:
عبارت است از كاهش قدرت كار بيمه شده به نحوي كه نتواند با اشتغال به كار سابق يا كار ديگري بيش از يك سوم از درآمد قبلي خود را به دست آورد .
از كار افتادگي جزئي :
عبارت است از كاهش قدرت كار بيمه شده به نحوي كه با اشتغال به كار سابق يا كار ديگرفقط قسمتي از درآمد خود را به دست آورد .
بازنشستگي :
عبارت است از عدم اشتغال بيمه شده به كار به سبب رسيدن به سن بازنشستگي مقرر در اين قانون .
مستمري :
عبارت از وجهي است كه طبق شرايط مقرر در اين قانون به منظور حيران قطع ، تمام يا قسمتي از درآمد به بيمه شده در صورت فوت او براي تأمين معيشت بازماندگان وي به آنان پرداخت مي شود .
كارفرما تا 36 قسط بدهي را ماهانه تقسيط مي نمايد در اين صورت كارفرما بايد معادل 12% در سال نسبت به مانده بدهي بهره به سازمان بپردازد .هر گاه درجه كاهش قدرت كار بيمه شده شصت وشش درصد و بيشتر باشد از كار افتادگي كلي شناخته مي شود .چنانچه ميزان كاهش قدرت كار بيمه شده بين سي و سه تا شصت و شش درصد و به علت حادثه ناشي از كار باشد از كار افتادگي جزئي شناخته مي شود .
چارت مربوط به سازمان :


واحد هاي مختلف سازمان :
1- واحد نام نويسي و صدور دفترچه و حسابهاي انفرادي
2- واحد امور بيمه شدگان
3- واحد مستمري
4- واحد درآمد
5- واحد اجرائيات
6- واحد بازرسي
7- واحد امور اداري
8- واحد حسابداري
9- واحد فن آوري اطلاعات


1- واحد نام نويسي و صدور دفترچه و حسابهاي انفرادي :
مطابق كاركرد افراد در سيستم اقدام به تأمين ، تمديد ، صدور دفترچه هاي درماني كرده و با بررسي سوابق افراد ،اقدام به صدور كارنامه سوابق ، پرينت سوابق و سامان سوابق جهت اطلاع بيمه شدگان از وضعيت سوابق خود مي نمايد .
اين نام نويسي بر اساس فرمي مي باشد كه شامل اطلاعات زير است :
- نمونه اي از نام نويسي بيمه شدگان كارگاه :


نام نويسي بيمه شدگان كارگاه
شماره كارگاه: 13522100018 شركت جهان الكل
شماره بيمه : 8 رقمي تاريخ نامنويسي :
نام : بخش صدور شناسنامه :
نام خانوادگي : محل تولد :


كد جنسيت : شماره ملي :
كد مليت : مسلسل شناسنامه
نام پدر : تاريخ استخدام : بيمه
تاريخ تولد : نحوة ارتباط :
شماره شناسنامه : شغل :


شهرستان محل صدور: نحوة شناسائي: كرفرما يا كارشناس معرفي كردن
جستجو :ctr1 + F7 بيمه شدگان كشور : F9 بيمه شدگان شعبه :F7 بيمه شدگان كارگاه :F1
- شماره كارگاه :


يك كد 10 رقمي مي باشد كه سه رقم اول مربوط به كد شعبه ، سه رقم دوم مربوط به كد فعاليت كارگاه و آخرين شماره عدد كنترل مي باشد .مثل : 13522100018 در پايين صفحه كليدهاي ميانبري جهت جستجو بر اساس بيمه شدگان كشور F9 و بيمه شدگان شعبه F7 و بيمه شدگان كارگاه F1 مي باشد قرار دارد كه مثلا براي ديدن سوابق كارگر مي توان از اين كليدها استفاده كرد .
فرم مربوط به مشخصات هويتي كارگاه :
مشخصت هويتي كارگاه
شماره كارگاه :


بيمه بيكاري: نوع بيمه :
نام كارگاه : فعاليت اقتصادي :
كارفرما : نوع فعاليت :
وضعيت : نوع كارگاه :
مليت : سازمان سرپرست :


دورة فعاليت : نحوة شناسائي :
شخصيت : تاريخ شمول :
نوع محل نشاني : كد پستي :
شرح نشاني : فاكس :
استان : تلفن :
شهر : تلفكس:
منطقه : پروانه ها :


درجه بندي كارگاه : نوع ليست :
ليست تخلفات : روش ارسال ليست :
محل نگهداري پرونده: مسئول نامنويسي :
تاريخ ارسال پرونده : تاريخ نام نويسي:

بخش چاپ دفترچه درمان بيمه شدگان :


2- واحد امور بيمه شدگان :
كمك ها را در چند قالب :كمكهاي كوتاه مدت و بلند مدت ارائه مي دهد كمك هاي كوتاه مدت در اثر حوادث ، كمك هاي عائله مندي ، بازنشستگي و بيمه بيكاري بيكاري و كارهايي از اين قبيل ارائه مي دهد .كمك هاي بلند مدت مستمري، بازنشستگي و ..... مي باشد .
3- واحد مستمري :
رسيدگي به امورات مستمري بگيران بازنشسته ، بازمانده و از كار افتاده مي باشد .س
4- واحد اجرائيات :
صدور اجرائيه ها ، پي گيري بدهي هاي معوق ، تقسيط و ... مي باشد.
5- واحد بازرسي :
شناسايي كارگاه هاي جديد ، شناسايي كارفرما و بيمه شده ، ثبت تاريخ شروع به كار يا ترك كار بيمه شده به عهده دار به اين صورت كه هر دو ماه يكبار كارگاه هايي كه مشمول تأمين اجتماعي به جزء پيمان كاري و كارگاه هاي بالاي 50 نفر بيمه شده و ارگانهاي دولتي مورد بازرسي قرار مي گيرند .كارگاه ها به چند صورت بازرسي مي شوند ، در روش سيستماتيك هر كارگاهي كه بازرسي مي شود هر دو ماه بعد بايد مجدداً بازرسي شود .
هر درخواست بازرسي بايد ثبت شود و يك مهلتي دارد و ظرف يك هفته ، بايد شروع و ترك كار به بازرس اطلاع داده مي شود . كد
مخصوص كارگاهي كه ماهيت بازرسي ندارد 10


ليست و حق بيمه را مرتب مي دهند 11
فقط بازرسي مي شوند 12
تعطيل 13


6- واحد درآمد :
بخش درآمد شامل باجه دريافت بازرسي ، وصول حق بيمه ، اجرائيات مي باشد كارگاهي كه تأسيس مي شود طبق قانون تأمين اجتماعي بايد كارگران خود را بيمه كند و اگر تخلف كند بازرس تأمين اجتماعي حق بيمه را دريافت مي كند و دفاتر شركتها را بازرسي مي كنند كارشناس رسمي بررسي مي كند و از آن شركت بيمه دريافت مي كند .در كل دريافت ليست حق بيمه ، گزارش وصولي ها تعيين ليست ها ، تهيه تلگراف وصولي ها ، دريافت كاركرد ماهانه ، صدور حسابها ، انجام عمليات رياضي و فني بر روي ليستها و محاسبة پرونده ، محاسبة پيمان را بر عهده دارد .
7% سهم بيمه شده


نرخ حق بيمه 30 % 20% كارفرما
3% بيمه بيكاري ( به عهدة كارفرما)
جرائم تأخير ليست :
- از مبلغ يك ريال تا مبلغ 300000 ريال 7 درصد از 30 درصد حق بيمه و بيمه بيكاري .
- از مبلغ 300000 ريال تا مبلغ 1200000 ريال 12 درصد از 30 درصد حق بيمه و بيمه بيكاري .
- از مبلغ 1200000 تا مبلغ 2500000 ريال 17 درصد از 30 درصد حق بيمه و بيمه بيكاري .
- از 3500000 ريال به بالا 22 درصد از 30 درصد حق بيمه و بيمه بيكاري .
توضيح اينكه جريمه تأخير ليست فقط براي سال اول گرفته مي شود به عبارتي يك بار جريمة تأخير ليست محاسبه مي گردد .
7- واحد حسابداري :
رسيدگي به حسابهاي سازمان شامل وارد كردن رسيدهاي پرداختي ، ورود و خروج حسابهاي دفتري و كارهايي از اين قبيل را در بر مي گيرد .
8- واحد امور اداري :
اين واحد از دو بخش دبيرخانه و پرسنلي تشكيل شده است . دبير خانه كارهايي از قبيل تايپ نامه هاي ارسالي ، ثبت نامه هاي صادره و وارده و كارهايي از اين قبيل را با نرم افزارهاي WORD , EXCEL انجام مي دهد كه در ادامه نگاهي كوتاه به اين دو نرم افزار خواهيم داشت .
بخش پرسنلي كارهايي از قبيل رسيدگي به ريز احكام پرسنل ، ثبت احكام پرسنل ، حضور و غياب پرسنل ، انجام امورات حمايتي و پشتيباني را بر عهده دارد .

WORD :
شناسايي اصول كار با محيط اصلي Microsoft word :
در اين بخش به شناسايي اجزاي تشكيل دهندة محيط اصلي واژه پرداز word خواهيم پرداخت منظور از محيط اصلي ، تمام اجزاي تشكيل دهنده پنجره نمايش به جز ناحيه صفحه كاغذ كه به محيطواژه پرداز معروف است مي باشد .
نوار منو :


اين نوار حاوي منوهاي مختلفي مي باشد كه هر يك از آنها دستة مشخصي از امكانات و فرمانهاي word را كه داراي يك يا چند وجه اشتراك با يكديگر مي باشند در بر دارد براي مثال ، فرمانهاي مربوط به مديريت فايل ها در منوي FILE فرمانهاي مربوط به قالب بندي سند در منوي format فرمانهاي مربوط به جداول در منوي table مربوط به وارد كردن اشياي خارجي به داخل سند در منوي insert قرار دارد .
نوار ابزار استاندارد :


اين نوار ابزار حاوي ابزارهاي مربوط به فرمانهايي مي باشد كه كاربر عموماً در تمام اسناد به نحوي با آنها سر و كار دارد .به عبارت ديگر عمومي ترين و پر استفاده ترين فرمانها در اين نوار ابزار تعبيه شده اند . برخي از اين فرمانها عبارتند از فرمانهاي مديريت فايل ، شامل open , save , new , print فرمانهاي ويرايش متن ، copy , cut , paste , undo , redo فرمان تنظيم بزرگي صفحة نمايش است .
نوار ابزار قالب بندي :


اين نوار ابزار حاوي ابزارهاي مربوط به پر استفاده ترين فرمانهاي قالب بندي متن سند مي باشد برخي از فرمانهاي موجود دراين نوار ابزار كه در تصوير زير نيز مشخص شده است عبارتند از فرمانهاي تعيين شكل و اندازة حروف ( font size , font ) فرمانهاي تعيين نحوه تراز شدن متن پاراگرافها ( شامل right , left , center ) و به طور كلي فرمانهايي كه براي تعريف ظاهر متن و پاراگرافهاي سند بيشترين استفاده از آنها مي شود .
كار با صفحه كليد و ماوس :


اين بخش را به دو قسمت كار با صفحه كليد و كار با ماوس تقسيم مي كنيم :
- كار با صفحه كليد :


در صورتي كه از word براي توليد متنهاي فارسي و لاتين استفاده مي كنيد لازم است محل هر يك از حروف فارسي و لاتين روي صفحه كليد را بدانيد به اين منظور مي توانيد برچسبهايي تهيه كنيد كه حروف فارسي ، به ترتيب قرار گيري روي صفحه كليد ، روي آنها درج شده اند سپس برچسبها را با دقت روي صفحه كليد بچسبانيد به اين ترتيب محل قرار گيري حروف فارسي روي صفحه كليد را فرا خواهيد گرفت . هنگام كار با صفحه كليد ، به نكات زير توجه نماييد :


الف : براي انتقال از حالت تايپ فارسي به لاتين ، كافي است كليد تركيبي ctrl + shift يا كليد تركيبي Alt + shift سمت چپ صفحه كليد را فشار دهيد همچنين براي انتقال از حالت تايپ لاتين به فارسي ، بايد كليد تركيبي ctrl + shift يا Alt + shift سمت راست را فشار دهيد .


ب : هنگام تايپ عبارتهاي لاتين ، توجه نماييد كه در صورت خاموش بودن كليد caps lockفشردن كليدهاي حرفي منجر به درج حروف كوچك لاتين ( مانند q , f, a و ....) شده و براي تايپ حروف بزرگ بايد كليد shift را هم زمان با فشردن كليد مورد نظر فشار داده و پايين نگه داريد . در صورت روشن بودن كليد caps lock عكس جملة فوق صادق است .
ج : در برچسبهاي حروف فارسي موجود در بازار ، حروفي درج شده اند كه با فشردن كليدهاي صفحه كليد در حالت خاموش بودن كليد caps lock ، در سند وارد مي شوند اين حروف همان حروف اصلي الفباي فارسي مي باشند .


د : براي وارد كردن هر صفحه خالي در متن سند ، كافي است يك بار كليد spacebar را فشار دهيد .
ه : براي بستن پاراگراف جاري و ايجاد يك پاراگراف جديد ، در سند كافي است يك بار كليد ENTER را فشار دهيد .
و : براي لغو كردن عمليات جاري و يا خارج شدن از يك كادر محاوره ، كافي است يك بار كليدESC را فشار دهيد .


ز : دز تايپ فارسي ، براي حذف كردن كاراكتر سمت راست نشانگر بايد كليد Back space را فشار داده و براي حذف كاراكتر سمت چپ نشانگر بايد كليد delete را فشار دهيد .
ح : در تايپ لاتين ، براي حذف كردن كاراكتر سمت راست نشانگر بايد كليدdelete را فشار داده و براي حذف كاراكتر سمت چپ نشانگر بايد كليدBack space را فشار دهيد .
ط : براي پرش نشانگر به اندازه مشخص ، بايد كليدTab را فشار دهيد ميزان فاصله پرش با استفاده از فرمان Tabsاز منويformat قابل تعيين است.
ي : براي انتخاب هر يك از منوهاي موجود در محيط اصليMs word بايد ضمن پايين نگه داشتن كليد Alt حرفي از نام منوي مزبور را با يك خط افقي كوچكي مشخص شده است فشار دهيد.
كار با ماوس :
از دو دكمه سمت چپ و سمت راست ماوسهاي استاندارد در موارد زير استفاده مي شود .
تعريف اشاره گر :
اشاره گر نمادي است كه با حركت دادن ماوس توسط كاربر تغيير مكان داده و بسته به اينكه در كدام ناحيه از نواحي سند قرار داشته باشد شكل آن متفاوت خواهد بود بدين ترتيب كه در صورت قرار گيري در متن به صورت I شكل گرديده و در صورت خروج از متن به صورت پيكاني متمايل به سمت چپ در خواهد آمد .

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید