بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

آب تبلور به چه معناست؟
آب تبلور آبی است که به همراه مولکولهای بعضی بلورهای جامدهای يونی است. هنگامی که يک جامد يونی از محلول آبی متبلور می ‌شود به عنوان مثال باريم کلريد محلول در آب است و ما به وسيله‌ی تبخير يک مقدار از محلول و اشباع کردن محلول، مقداری بلور BaCl2 به دست می آوريم. در اين هنگام تعدادی از مولکولهای آب در شبکه بلور به دام افتاده و با بلور پيوندهای ضعيف واندروالسی برقرار می کند. در اين هنگام ما به جای BaCl2 خالص، نمک متبلور آن را داريم و فرمول آن به صورت ((BaCl2, 2H2O(s) می ‌باشد. به اين گونه بلورهای نمکی که با مولکولهای آب همراه هستند، هيدرات و به آبی که اين بلورها را همراهی می کند و در شبکه ی بلوری اين نمکها وارد شده است، آب تبلور گفته می شود. مثال ديگر از اين دست، سولفات مس هيدراته است که دارای 5 مولکول آب تبلور می ‌باشد:( ­(CuSO4, 5H2O (s)

اسلاید 2 :

n

nمعمولا ً ظاهر هيدراتها با ترکيبات بی ‌آب آنها کاملا ً تفاوت دارد. به طور معمول، هيدراتها بلورهای نسبتا ً بزرگ و غالبا ً شفاف تشکيل می ‌دهند. هيدراتها بر اثر گرم شدن تجزيه می ‌شوند و آب تبلور خود را به صورت بخار آب از دست می ‌دهند.

n

n

nBaCl2, 2H2O(s) à BaCl2 (s) + 2H2O(g(

n

n

nاز بين رفتن آب تبلور يک هيدرات را شکوفا شدن می ‌نامند.

اسلاید 3 :

nرنگ برخی از نمک های آب پوشيده با رنگ نمک بی آب آنها متفاوت است، از اين رو، از اين نمکها به عنوان شناساگر رطوبت استفاده می کنند.

nمثلا ً

n

nقرمز رنگ CoCl2.2H2O

n

nصورتی رنگ CoCl2.5H2O

n

nبنفش رنگ CoCl2.4H2O

n

nآبی رنگ CoCl2

اسلاید 4 :

n

nمسائل مربوط متبلور معمولا ًَ به اين صورت است که مقدار مشخصی از نمک را حرارت داده و وزن آن در اثر تبخير آب درون آن کاسته می شود. از روی کاهش وزن داده شده از ما می خواهند که نسبت آب به نمک را محاسبه کنيم. به عنوان مثال:

n

n

n023/1 گرم نمک آب پوشيده ی مس II سولفات را در يک بوته ی چينی حرارت می دهيم تا آب آن بخار شود. 654/0 گرم نمک بی آب مس II سولفات در بوته باقی می ماند. حساب کنيد به ازای هر مول CuSO4، چند مول آب در نمک آبدار وجود داشته است.(جرم مولی مس، گوگرد، اکسيژن و هيدروژن به ترتيب 64، 32، 16 و 1 گرم بر مول است.)

اسلاید 5 :

nبراي حل اين گونه سؤالات بايد سه مرحله طی کنيم:

n

n1- ابتدا اين رابطه را بنويسيم و جرم هر يک از اين گونه ها را حساب کنيم: آ- جرم نمک آبدار ب- جرم نمک بی آب ج- جرم آب و اين رابطه را برايش بنويسيم:

n

nجرم نمک آبدار = جرم نمک بی آب + جرم آب

n

n2- تبديل کردن جرم نمک بی آب به مول

اسلاید 6 :

n3- تبديل کردن جرم آب به مول

n

n4- به دست آوردن نسبت مولی آب به نمک به وسيله ی تقسيم کردن مرحله ی 4 به مرحله ی 3

n

nپس با استفاده از مرحله ی اول، ابتدا جرم آب بخار شده را حساب کنيم:

n

nجرم آب بخار شده = جرم نمک آب پوشيده – جرم نمک بی آب

n

n369/0 = 654/0 - 023/1

n

اسلاید 7 :

n

nبنابراين مقدار آب بخار شده برابر 369/0 گرم می باشد.

n

n2- حال بايد تعداد مول نمک بی آب را محاسبه می نماييم. برای اين منظور جرم نمک مورد نظر را در معکوس جرم مولی آن ضرب می نماييم.

n

n

n= تعداد مول نمک بی آب

nMol 004/0=g CuSO4 160 / mol CuSO4 1 * g CuSO4 654/0

اسلاید 8 :

n

n- حال بايد ببينيم اين مقدار گرم آب برابر چند مول آب می باشد. برای اين منظور به اين ترتيب عمل می کنيم:يعنی بايد جرم مورد نظر را در معکوس جرم مولی آب ضرب نماييم. جرم مولی نيز با جمع جرم اتمهای تشکيل دهنده ی با در نظر گرفتن تعداد آن ها به دست می آيد.

n

n

n= تعداد مول آب بخار شده

n

n

nMol 020/0=g H2O 0/18 / mol H2O 1 * g H2O 369/0

اسلاید 9 :

n

n4- حال نسبت تعداد مول های آب بخار شده به مول های نمک بی آب را به وسيله ی تقسيم آن ها به يکديگر به دست می آوريم.

n

n

n1/5 = mol 400/0 / mol 020/0 = تعداد مول CuSO4 / تعداد مول H2O

n

n

nپس نسبت آب به نمک برابر 5 به 1 است. بنابراين فرمول تجربی اين نمک CuSO4.5H2O بوده، تعداد آب تبلور آن 5 است

 

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید