بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

*در هر اقدام

*متناسب با درك و عقل

* با هر زمينه فكري و اعتقادي  

اسلاید 2 :

«...واللّه لو اعطيت الاقاليم السبعة بما تحت افلاكها علي ان اعصي الله في نملة اسلبها جلب شعيره ما فعلته....»

به خدا اگر هفت اقليم را با آنچه زير آسمانهاست به من دهند، تا خدا را نافرماني نمايم و پوست جوي را از مورچه‌اي به ناروا بربايم، چنين نخواهم كرد.

نهج البلاغه امام علي (ع)، خطبه 224، ترجمه دکتر سيد جعفري شهيدي، انتشارات علمي و فرهنگي، 1374

اسلاید 3 :

فلسفه ترکيب کميته اخلاق در پژوهش:

 

*رياست دانشگاه : سياستگذاري

*عالم ديني: مذهبي

*حقوقدان : حقوقي

*معاون پژوهشي : مديريت

*اپيدميولوژي ، محقق برجسته : علمي – پژوهشي

*فرد غير حرفه اي(عا مي) : باورها – سنت ها و ...

اسلاید 4 :

  • تحميل خطر مضاعف به سوژه پژوهش با هيچ توجيهي پذيرفتني نيست.

 اصل دوم) هيچ توجيهي براي به مخاطره انداختن بي مورد يک انسان و يا محدود کردن اختيارات وي وجود ندارد.

اصل سيزدهم) تحقيق بر روي «انسان» فقط در صورتي توجيه پذير است که مزاياي بيشتري از خطرات بالقوه تحقيق باشد. داوري اين امر بر عهده کميته اخلاق در تحقيقات پزشکي مي باشد که با کمک نظرات متخصصين مربوطه به نتيجه در اين بابت مي رسد.

اصل چهاردهم) در تحقيقات غير درماني، سطح آسيبي که فرد مورد مطالعه در معرض آن قرار مي گيرد نبايد بيشتر از آن چه باشد که به طور عادي در زندگي روزمره خود با آن مواجه مي شود.

اسلاید 5 :

  • موقعيت ممتاز سوژه پژوهش

اصل هشتم) شرکت کننده بايد بداند که مي تواند هر لحظه که بخواهد از بررسي کنار بکشد و  بايد درباره خطرات و زيان هاي بالقوه ناشي از ترک (زودرس) بررسي آگاه و پشتيباني شود.

اصل پنجم) در تمام تحقيقات پزشکي ، اعم از درمانی و غير درماني، محقق موظف است فرد مورد تحقيق را از طول مدت پژوهش، روش به کار گرفته شده، فوايد و زيان هاي بالقوه طرح به نحو مناسبي آگاه سازد. محقق همچنين مي بايست پاسخ قانع کننده اي به تمامي سوالات افراد مورد تحقيق بدهد. اين موارد بايد در رضايت نامه فرد مورد تحقيق منعکس شود.

اسلاید 6 :

  چند سوال:

-بيان خطرات به سوژه پژوهش تا چه سطحي ضروري است؟

-آيا محقق موظف به بيان حاميان طرح و بودجه اختصاص داده شده به آن به سوژه پژوهش مي باشد؟

-آيا دارونما اخلاقي است؟

اسلاید 7 :

  • مهمترين منافع کاذبي !!!

  اصل پانزدهم) قرار دادن فرد مورد بررسي در معرض خطر يا زيان به خاطر سرعت، سهولت کار، راحتي محقق، هزينه پائين تر و يا صرفا عملي بودن آن به هيچ وجه توجيه پذير نمي باشد.

اسلاید 8 :

  • لزوم کاهش زيان محتمل به سوژه هاي پژوهش به حداقل ميزان ممکن

اصل ششم) قبل از اين که هر تحقيق پزشکي شروع شود، فعاليت هاي مقدماتي جهت به حداقل رساندن زيان محتمل توسط افراد مورد تحقيق و تضمين سلامت آنها بايد انجام شود. هر شرکت کننده بايد تحت پوشش بيمه شخصي قرار بگيرد. تمامي محققان نيز بايد از لحاظ جبران خسارت تحت پوشش بيمه قرار بگيرند.

اصل هجدهم) در تحقيقاتي که فرد مورد بررسي از ماهيت دارويي که براي وي تجويز شده بي اطلاع است، محقق بايد تدابير لازم جهت کمک رساني به فرد مورد بررسي در صورت لزوم و در شرايط اضطراري را تدارک ببيند.

اصل نوزدهم) هر نوع آسيب ناشي از شرکت در تحقيق بايد طبق قوانين مصوب جبران خسارت شود.

اسلاید 9 :

  • توجه ويژه به طبقات و گروه هاي خاص اجتماعي

اصل شانزدهم) هنگامي که پژوهشي نمونه مورد بررسي خود را در معرض خطرات بالقوه قرار بدهد و افراد حاضر در اين نمونه از طبقات اقتصادي – اجتماعي پائين و يا کم سوادتر جامعه هستند، کميته ذيربط بايد اطمينان حاصل کند که اين افراد از تبعات کار خود کاملاً آگاه مي باشند.

اصل چهارم) در تحقيقاتي که محقق مقام بالاتري نسبت به فرد مورد تحقيق داشته باشد، دلايل چنين انتسابات يا انتخاباتي بايد توسط کميته اخلاق مسئول تحقيق تأييد شود، در اين موارد شخص ثالث و معتمدي بايد رضايت را دريافت کند.

اصل بيست و يکم) در مواردي که هيچ روشي نسبت به ديگري از لحاظ فني مزيت ندارد، اين کميته اخلاق در تحقيقات پزشکي است که روش مورد استفاده و نحوه انتخاب شرکت کنندگان را به خصوص در مواردي شامل زندانيان، اطفال، معلولين ذهني و بيماران روانپريش مقرر خواهد کرد.

اسلاید 10 :

  • زنگ خطر !!!

* روابط غير پژوهشي محقق و سوژه

    (استاد،شاگرد)

    (پزشك ،بيمار)

    (كارمند، مدير)

* هديه قابل توجه براي سوژه

*خطر متوجه به عزيزان

*سوژه از گروههاي خاص

*سوژه ازطبقات پايين اجتماعي

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید