بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

انگيزه هاي ترکيب

.1کاهش هزينه ها به ويژه هزينه هاي ثابت

.2افزايش توان رقابت در بازارهاي بين المللي

.3افزايش کارايي

.4عوامل قانوني و سياسي و ...

اسلاید 2 :

دامنه کاربرد

حسابداري ترکيب و احدهاي تجاري به استثناي:

üترکيب واحدهاي تجاري تحت کنترل مشترک.

üمشارکتهاي خاص. 

اين استاندارد به استثناي موارد مربوط به خريد خالص داراييها، به صورتهاي مالي جداگانه واحدتجاري اصلي مربوط نمي شود.

ترکيب واحدهاي تجاري عبارت است از اجتماع واحدهاي تجاري جداگانه در قالب يک شخصيت اقتصادي که بر اثر اتحاد يک واحد با واحد ديگر يا کسب کنترل خالص داراييها و عمليات واحد ديگر، پديد مي آيد.

اسلاید 3 :

شیوه های انجام ترکیب تجاری

  • خريد حقوق مالكانه‌ (سهام‌ يا سهم‌الشركه‌)، يا
  • کل يا بخشي از خالص‌ داراييهاي‌ يك‌ واحد تجاري‌ توسط‌ واحد ديگر.
  • در حالت دوم رابطه اصلی و فرعی بوجود نمی آید.

اسلاید 4 :

فعاليت تجاري

مجموعه‌اي يکپارچه از فعاليتها و داراييهايي است که براي دستيابي به اهداف زير اداره مي‌شوند:

الف . کسب بازدهي براي سرمايه‌گذاران، يا

ب  . کسب منافع اقتصادي از طريق کاهش هزينه‌ها يا ساير راهها بصورت مستقيم و به‌تناسب براي شرکاي آن.

اسلاید 5 :

تحصیل داراییها یا خالص داراییها

  زمانی که  واحد تجاری، گروهی از داراییها یا خالص داراییهایی را تحصیل نماید که یک فعالیت تجاری را تشکیل نمی‌دهند، بهای تمام شده آن باید بین داراییها و بدهیهای جداگانه قابل تشخیص در گروه، برمبنای ارزشهای منصفانه آنها در تاریخ تحصیل، تسهیم شود.

اسلاید 6 :

تركيب‌‌ تجاري‌ ممكن‌ است‌ متضمن:‌

.1ايجاد يك‌ واحد جديد براي‌ كنترل‌ واحدهاي‌ تركيب‌شونده (تحصیل)،

.2انتقال‌ خالص‌ داراييهاي‌ يك‌ يا چند واحد تركيب‌شونده‌ به‌ واحد تجاري‌ ديگر (ادغام)، يا

.3انحلال‌ يك‌ يا چند واحد تركيب‌شونده‌ باشد (تلفیق)‌.

اسلاید 7 :

تاريخ‌ تحصيل

  • تاريخي‌ است‌ كه‌ در آن، كنترل‌ خالص‌ داراييها و عمليات‌ واحد تحصيل‌شده‌ به‌ طور مؤثر به‌ واحد تحصيل‌كننده‌ انتقال‌ مي‌يابد.

اسلاید 8 :

تركيب‌ ‌ تجاري‌

  • تجميع واحدها يا فعاليتهاي تجاري جداگانه در قالب يک شخصيت اقتصادي است که بر اثر کسب کنترل خالص داراييها و عمليات واحد ديگر پديد مي‌آيد.

اسلاید 9 :

سهم‌ اقليت‌

  • آن‌ بخش‌ از سود و زيان و ‌خالص‌ داراييهاي‌ يك‌ واحد تجاري‌ فرعي، با در نظر گرفتن تعديلات تلفيقي،‌ كه‌ قابل‌ انتساب‌ به‌ سهامي‌ است‌ كه‌ به‌ طور مستقيم‌ يا غيرمستقيم‌ از طريق‌ واحدهاي‌ تجاري‌ فرعي‌ ديگر، به‌ واحد تجاري‌ اصلي‌ تعلق‌ ندارد .

اسلاید 10 :

واحد تجاري‌ اصلي‌

  • يك‌ واحد تجاري‌ كه‌ داراي‌ يك‌ يا چند واحد تجاري‌ فرعي‌ است‌.

    واحد تجاري‌ فرعي

  • يك‌ واحد تجاري‌ كه‌ تحت‌ كنترل‌ واحد تجاري‌ ديگري‌ (واحد تجاري‌ اصلي‌) است‌ .
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید