دانلود پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره ۱۲ افشای اطلاعات در خصوص اشخاص وابسته

PowerPoint قابل ویرایش
17 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره ۱۲ افشای اطلاعات در خصوص اشخاص وابسته توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره ۱۲ افشای اطلاعات در خصوص اشخاص وابسته قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

هدف

هدف این استاندارد، حصول اطمینان از ارائه  اطلاعات  لازم در صورتهای مالی برای جلب نظر استفاده کنندگان به این امر است که  وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری ممکن است تحت تاثیر وجود اشخاص وابسته و معاملات با اهمیت با آنها قرار گرفته باشد.

اسلاید ۲ :

دامنه کاربرد

.۱این استاندارد تنها به آن نوع رابطه با شخص وابسته می پردازد که در بندهای الف تا ه مشخص شده است:

الف. واحدهای تجاری که مستقیم یا غیر مستقیم واحد تجاری گزارشگر را کنترل    می کنند یا توسط آن کنترل می شوند یا با آن تحت کنترل مشترکی قرار دارند.

ب. واحدهای تجاری وابسته.

ج. افرادی که حق رای مستقیم یا غیر مستقیم در واحد تجاری گزارشگر دارند و این حق رای، نفوذ قابل ملاحظه ای در واحد تجاری به آنان می بخشد و خویشاوندان نزدیک این افراد.

د. مسئولان ارشد کادر مدیریت، یعنی کسانی که اختیار و مسئولیت برنامه ریزی،هدایت و کنترل فعالیتها ومنابع عمده واحد تجاری گزارشگر را به عهد دارند شامل اعضای هیات مدیره، مدی عامل و قائم مقام وی و مدیران ارشد اجرایی و خویشاوندان نزدیک این افراد.

ه. واحدهای تجاری که تحت کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه اشخاص مذکور در بند های  ج و د قرار می گیرند.

اسلاید ۳ :

دامنه کاربرد

.۲طبق مفاد این استاندارد، موارد زیر اشخاص وابسته تلقی نمی شود:

الف. تامین کنندگان تسهیلات مالی واحد تجاری، شوراهای کارگری، موسسات خدمات عمومی و ادارات دولتی، هر چند ممکن است آزادی عمل واحد تجاری را محدود یا در فرایند تصمیم گیریهای آن شرکت کنند.

ب. مشرتیان، فروشندگان، توزیع کنندگان، یا نمایندگیهای واحد تجاری حتی با حجم قابل توجهی از معاملات فیمابین.

اسلاید ۴ :

دامنه کاربرد

.۳افشای معالمات با اشخاص وابسته، در موارد زیر ضرورت ندارد:

الف. در صورتهای مالی تلفیقی در مورد معاملات درون گروهی،

ب. در صورتهای مالی واحد تجاری اصلی هنگامیکه همراه صورتهای مالی تلفیقی انتشار یابد، و

ج. در صورتهای مالی واحدهای تجاری تحت کنترل دولت در خصوص معاملات با سایر واحدهای تجاری که مستقیما و نه از طریق واحد تجاری گزارشگر، تحت کنترل دولت باشد.

اسلاید ۵ :

اشخاص وابسته

دو یا چند شخص، اشخاص وابسته هستند اگر طی دوره مالی:

الف. یکی بتواند دیگری را مستقیم یا غیر مستقیم کنترل کند، یا

ب. تحت کنترل مشترک باشند، یا

ج. یک شخص در حدی بر سیساستهای مالی و عملیاتی شخص دیگر نفوذ داشته باشد که همواره بتواند وی را از تعقب منافع مستقل خود بازدارد، یا

د. در انجام یک معامله در حدی تحد نفوذ مشترک باشند که منافع مستقل یکی از آنها در آن معامله تحت الشعاع منافع دیکری قرار گرفته باشد.

اسلاید ۶ :

خویشاوندان نزدیک

به خویشاوندان نسبی و سببی فرد اطلاق می شود که می توان انتظار داشت در معامله با واحد تجاری، درحدی قابل ملاحظه وی را تحت نفوذ خود قرار دهند و یا تحت نفوذ وی واقع شوند.

اسلاید ۷ :

معامله با  شخص وابسته

عبارتست از انتقال داراییها یا بدهیها یا انجام خدمات بین اشخاص وابسته، صرفنظر از مطالبه یا عدم مطالبه قیمت.

اسلاید ۸ :

تفاوت بین کنترل و نفوذ قابل ملاحظه

کنترل متضمن توان اجبار شخص کنترل شونده به تسلیم منافع مستقل خود است، در حالیکه نتیجه اعمال نفوذ قابل ملاحظه با قطعیت کمتری قابل تعیین است.

اسلاید ۹ :

موضوع اشخاص وابسته

در مواردی که وجود نفوذ قابل ملاحظه به انجام معامله ای منجر نشود، تعیین اثرات نفوذ برای مدیریت با مشکلات ذاتی همراه خواهد بود، به همین جهت، این استاندارد واحدهای تجاری را ملزم به افشای اینگونه اثرات نمی کند.

اسلاید ۱۰ :

موضوع اشخاص وابسته

در قضاوت نسبت به اهمیت معاملات باا شخاص وابسته نه تنها اهمیت آنها برای واحد تجاری گزارشگر، بلکه اهمیت آنها در رابطه با شخص وابسته طرف معامله نیز باید در موارد زیر مد نظر قرار گیرد:

الف. هنگامیکه شخص وابسته طرف معامله از مسئولان ارشد کادر مدیریت یا از افراد صاحب نفوذ یا افرادی باشد که در رابطه با وظیفه مباشرت پاسخگوی صاحبان سرمایه واحد تجاری گزارشگر است، یا

ب. هرگاه شخص وابسته طرف معامله از خویشاوندان نزدیک فرد مورد اشاره در بند “الف” باشد، یا

ج. چنانچه شخص  وابسته طرف معالمه، واحد تجاری تحت کنترل  افراد مورد اشاره در بندهای “الف” یا “ب” باشد.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 17 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد