بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

هدف

هدف اين استاندارد، حصول اطمينان از ارائه  اطلاعات  لازم در صورتهاي مالي براي جلب نظر استفاده کنندگان به اين امر است که  وضعيت مالي، عملکرد مالي و انعطاف پذيري مالي واحد تجاري ممکن است تحت تاثير وجود اشخاص وابسته و معاملات با اهميت با آنها قرار گرفته باشد.

اسلاید 2 :

دامنه کاربرد

.1اين استاندارد تنها به آن نوع رابطه با شخص وابسته مي پردازد که در بندهاي الف تا ه مشخص شده است:

الف. واحدهاي تجاري که مستقيم يا غير مستقيم واحد تجاري گزارشگر را کنترل    مي کنند يا توسط آن کنترل مي شوند يا با آن تحت کنترل مشترکي قرار دارند.

ب. واحدهاي تجاري وابسته.

ج. افرادي که حق راي مستقيم يا غير مستقيم در واحد تجاري گزارشگر دارند و اين حق راي، نفوذ قابل ملاحظه اي در واحد تجاري به آنان مي بخشد و خويشاوندان نزديک اين افراد.

د. مسئولان ارشد کادر مديريت، يعني کساني که اختيار و مسئوليت برنامه ريزي،هدايت و کنترل فعاليتها ومنابع عمده واحد تجاري گزارشگر را به عهد دارند شامل اعضاي هيات مديره، مدي عامل و قائم مقام وي و مديران ارشد اجرايي و خويشاوندان نزديک اين افراد.

ه. واحدهاي تجاري که تحت کنترل يا نفوذ قابل ملاحظه اشخاص مذکور در بند هاي  ج و د قرار مي گيرند.

اسلاید 3 :

دامنه کاربرد

.2طبق مفاد اين استاندارد، موارد زير اشخاص وابسته تلقي نمي شود:

الف. تامين کنندگان تسهيلات مالي واحد تجاري، شوراهاي کارگري، موسسات خدمات عمومي و ادارات دولتي، هر چند ممکن است آزادي عمل واحد تجاري را محدود يا در فرايند تصميم گيريهاي آن شرکت کنند.

ب. مشرتيان، فروشندگان، توزيع کنندگان، يا نمايندگيهاي واحد تجاري حتي با حجم قابل توجهي از معاملات فيمابين.

اسلاید 4 :

دامنه کاربرد

.3افشاي معالمات با اشخاص وابسته، در موارد زير ضرورت ندارد:

الف. در صورتهاي مالي تلفيقي در مورد معاملات درون گروهي،

ب. در صورتهاي مالي واحد تجاري اصلي هنگاميکه همراه صورتهاي مالي تلفيقي انتشار يابد، و

ج. در صورتهاي مالي واحدهاي تجاري تحت کنترل دولت در خصوص معاملات با ساير واحدهاي تجاري که مستقيما و نه از طريق واحد تجاري گزارشگر، تحت کنترل دولت باشد.

اسلاید 5 :

اشخاص وابسته

دو يا چند شخص، اشخاص وابسته هستند اگر طي دوره مالي:

الف. يکي بتواند ديگري را مستقيم يا غير مستقيم کنترل کند، يا

ب. تحت کنترل مشترک باشند، يا

ج. يک شخص در حدي بر سيساستهاي مالي و عملياتي شخص ديگر نفوذ داشته باشد که همواره بتواند وي را از تعقب منافع مستقل خود بازدارد، يا

د. در انجام يک معامله در حدي تحد نفوذ مشترک باشند که منافع مستقل يکي از آنها در آن معامله تحت الشعاع منافع ديکري قرار گرفته باشد.

اسلاید 6 :

خويشاوندان نزديک

به خويشاوندان نسبي و سببي فرد اطلاق مي شود که مي توان انتظار داشت در معامله با واحد تجاري، درحدي قابل ملاحظه وي را تحت نفوذ خود قرار دهند و يا تحت نفوذ وي واقع شوند.

اسلاید 7 :

معامله با  شخص وابسته

عبارتست از انتقال داراييها يا بدهيها يا انجام خدمات بين اشخاص وابسته، صرفنظر از مطالبه يا عدم مطالبه قيمت.

اسلاید 8 :

تفاوت بين کنترل و نفوذ قابل ملاحظه

کنترل متضمن توان اجبار شخص کنترل شونده به تسليم منافع مستقل خود است، در حاليکه نتيجه اعمال نفوذ قابل ملاحظه با قطعيت کمتري قابل تعيين است.

اسلاید 9 :

موضوع اشخاص وابسته

در مواردي که وجود نفوذ قابل ملاحظه به انجام معامله اي منجر نشود، تعيين اثرات نفوذ براي مديريت با مشکلات ذاتي همراه خواهد بود، به همين جهت، اين استاندارد واحدهاي تجاري را ملزم به افشاي اينگونه اثرات نمي کند.

اسلاید 10 :

موضوع اشخاص وابسته

در قضاوت نسبت به اهميت معاملات باا شخاص وابسته نه تنها اهميت آنها براي واحد تجاري گزارشگر، بلکه اهميت آنها در رابطه با شخص وابسته طرف معامله نيز بايد در موارد زير مد نظر قرار گيرد:

الف. هنگاميکه شخص وابسته طرف معامله از مسئولان ارشد کادر مديريت يا از افراد صاحب نفوذ يا افرادي باشد که در رابطه با وظيفه مباشرت پاسخگوي صاحبان سرمايه واحد تجاري گزارشگر است، يا

ب. هرگاه شخص وابسته طرف معامله از خويشاوندان نزديک فرد مورد اشاره در بند “الف” باشد، يا

ج. چنانچه شخص  وابسته طرف معالمه، واحد تجاري تحت کنترل  افراد مورد اشاره در بندهاي “الف” يا “ب” باشد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید