بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

جايگاه درس در رشته کامپيوتر

nضرورت اين درس:

nضرورت نياز به زبانهای سطح بالا

nضرورت ترجمه برنامه های نوشته شده با زبان سطح بالا به برنامه به زبان ماشين

nتنوع زبانهای برنامه نويسی سطح بالا

nدروس پيش نياز: نظريه زبانها و ماشين، طراحی و پياده سازی زبانها

nنوع درس: اجباري

nتعدادکل ساعات تدريس:30

nتعداد جلسات تدريس:10

اسلاید 2 :

فصل اول: مقدمه اي بر کامپايلر

اهداف رفتاري:

دانشجو پس  از مطالعه اين فصل با مفاهيم زير آشنا خواهد شد:

n برنامه هاي تحليل کننده

n آشنايي با بخش تحليل و بخش سنتز کامپايلر

n ابزارهای ساخت کامپايلر

اسلاید 3 :

1-1 نمونه اي از برنامه هاي تحليل کننده

nويرايشگرهاي ساختار

nچاپگرهاي pretty printer

nبررسي کننده هاي ايستا

nمفسرها

nشکل دهنده هاي متن

nکامپايلرهاي سيليسيومي

nمفسرهاي پرس و جو

اسلاید 4 :

1-2 تعريف كامپايلر

1-  ترجمه برنامه از زبان مبدا به برنامه معادل دز زبان مياني مانند اسمبلي

      1-3 طبقه بندي كامپايلرها

دسته بندي كامپايلرها بر اساس چگونگي ساخت و عمليات:

 تك گذره

 چند گذره

 اشكال زدا و Load-and-go

 بهينه ساز

 

اسلاید 5 :

بخش تحليل

تجزيه برنامه مبدا به اجزاي تشكيل دهنده اش

 توليد كد مياني از برنامه مبدا

بخش سنتز

 تبديل كد مياني به برنامه مقصد در زبان ديگر

 نياز به بيشترين روشهاي خاص

اسلاید 6 :

اجزاي سيستم

v پيش پردازشگر

v كامپايلر

v اسمبلر

v باركننده و ويرايشگر الحاق

اسلاید 7 :

1-5-1پيش پردازشگر

lجمع آوري ماژولهاي برنامه مبدا موجود در فايلهاي جداگانه

l تبديل بخشهاي خلاصه شده بنام درشت دستورات به احكام

    زبان مبدا

اسلاید 8 :

جلوبندي( گروه فازهاي متوالي وابسته به زبان مبدا)

1- تحليل لغوي

2- تحليل نحوي

3- تحليل معنايي

عقب بندي( گروه فازهاي متولي وابسته به زبان مقصد)

4- توليد كد مياني

5- بهينه سازي كد

6- توليد كد نهايي

اسلاید 9 :

1-7-2 مراحل كامپايل - مديريت جدول نماد

    ساختمان داده اي شامل ركورد براي شناسه و ميدانهايي براي

 صفات أن

اسلاید 10 :

1-8 ابزارهاي ساخت كامپايلر

 مولدهاي تجزيه كننده

 توليد كننده هاي پويشگر

 موتورهاي ترجمه نحوگرا

 مولدهاي كد خودكار

 موتورهاي جريان داده

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید