بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

داروخانه

تنها مكان مطمئین  است كه براي عرضه خدمات  دارویی و بهداشتی میباشد.

ويزيتور

 فرد يا شخصي كه نماينده يك شركت يا همان بازار ياب ميباشد كه براي در خواست محصولات شركت مراجعه مينمايند.

اسلاید 2 :

فوريتهاي دارويي

 داروهاي فوريتي  به داروهاي رسمي كشور اطلاق مي شود كه تامين و تدارك آنها دچار مشكل شده و نبود آنها در بازار دارويي مشهود است.

داروهاي خاص

 اين دسته از داروها براي مصارف و براي بيماريهاي خاص ميباشد مثل تالاسمي ، دياليز-سرطان

اسلاید 3 :

داروهاي تك نسخه اي

 

:به داروهاي اطلاق ميشود كه در فهرست دارويي كشور وجود ندارد ولي پزشك معالج و بيمار بر لزوم تهيه آن اصرار مي ورزند.

مسئول فني

به پزشك داروسازي اطلاق ميشود كه در تمام ساعات كار داروخانه حضور فعال داشته و   مسئوليت تحويل دارو به بيمار  را به عهده دارد، و از چگونگي مصرف دارو و عوارض دارو را به بيمار اطلاع رساني ميكند.

اسلاید 4 :

حق فنی

وقتي داروخانه نسخه اي را تحويل بيمار مي دهد علاوه بر فرانشيز ( 30%) مبلغي را به عنوان حق فني دريافت ميكنند بنا به مصوبه سازمان نظام پزشكي هر سال تغيير ميكند.

انواع شركت دارويي :

 1- پخش رازي 2- پخش داروپخش 3- پخش قاسم ايران 4- پخش البرز 5- پخش هجرت

اسلاید 5 :

نمايندگي رسمي دارو

به شركتهاي دارويي كه نمايندگي براي ثبت واردات و فروش داروهاي يك شركت داروسازي بين الملي را در كشور دارا هستند و از كميسيون دارويي وزارت بهداشت مجوز دريافت كرده اند.

عمده فروشي دارو

فقط شركتهاي بين المللي مجاز به آن هستند كه در كشور خود مجوز رسمي عمده فروشي دارويي را دارا باشند.

پخش رسمي

به شركتهاي دارويي اطلاق ميشود كه نمايندگي پخش دارو را به استانها و شهرستانها را از وزارت بهداشت اخذ كرده اند.

اسلاید 6 :

پرمصرف ترين دارو در مراكزبهداشتي

1- قرص استامينوفن كدئين   2- آدالت كلد 3- كپسول آموكسي سيلين 500 ميلي 4- قرص آتنولول 100 ميلي 5- قرص رانيتيدين 6- آمپول دگزامتازون

بيشترين داروي تجويزي پزشكان تا آخر سه ماهه سوم  در سال 1386

1- آمپول دگزامتازون 2- قرص آدالت كلد 3- قرص استامينوفن كدئين 4- كپسول  آموكسي سيلين 500 ميلي

اسلاید 7 :

تعداد دارو و قلم خوردگي اقلام داروئي و اعتبارنسخ

دارو بايد در نسخه در جاي سفيد كه مخصوص  براي نوشتن دارو در نظر گرفته شده است نوشته شود، در بالاي نسخ و بغل و پايين كه مخصوص محل امضاء و مهر ميباشد خودداري شود ، كه اين نوع نسخه ها باعث ميگردد كه نسخه پيچ در حين تحويل دارو و ثبت قيمت دارو سر در گم شده و در نهايت تحويل داروي جابجا و غيره ……..   ميشود كه در نهايت موجب مسئوليت براي پزشك و دارويار خواهد بود.

اسلاید 8 :

هنگام تحويل دارو به نكات زير بايد توجه جدي داشته باشيم

.1كنترل مشخصات كامل بيمار از نظر نام و نامخانوادگي، تاريخ سربرگ نسخه

.2تعداد دارو و اقلام دارويي در نسخه بايد با حروف انگليسي نوشته شده، و در غير اين صورت  جزء نسخ باطله محسوب خواهد شد.

.3در صورت قلم خوردگي تعداد دارو پزشك بايد پشت نسخه تعداد قلم خوردگي را تائيد نمايند.

اسلاید 9 :

.1در صورت نداشتن  ميلي دارو توسط پزشك  حداقل قيمت دارو محاسبه خواهند شد.

.2كنترل مهرنام و نام خانوادگي پزشك خوانا بودن شماره نظام پزشكي

.3اگر درهنگام قيمت گذاري اشتباهي رخ دهد بايستي بدون لاگ گيري و يا بر چسب زدن بر روي قيمت دارو باشد ، حتماْ بايد روي قيمت اشتباه يك خط تيره كشيده بنحوي كه قيمت اوليه قابل رويت باشد، و مبلغ صحيح را در بغل آن ثبت گردد ،اين عمل در مورد سهم سازمان و جمع كل نسخه صدق ميكند  در غير اين صورت نسخه مخدوش  محسوب شدو باطل ميباشد.

اسلاید 10 :

در صورتي كه در حين جدا كردن نسخه از دفترچه مشخصات و تاريخ انقضاء مربوطه پاره گردد نسخه باطله محسوب ميگردد.

به ازاي هرويال و سرم يك عدد آب مقطر و ست سرم طبق قانون بيمه هاي درماني قابل محاسبه و براي هر دفترچه درماني فقط سه عدد سرم قابل پرداخت ميباشد.

پزشك مركز بهداشتي و درماني طبق بخشنامه دانشگاه علوم پزشكي مسوول فني همان مركز محسوب شده و بايد پشت نسخه هاي درماني را مهر و امضاء نمايند.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید