بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

DNA

ساختار دورشته‌اي نردبان مانندي كه مجموعه‌اي از بازهاي آلي و پله‌هاي نردبان اتصال‌هاي دوگانه و سه‌گانه بازهاي آلي و حامل ژن‌هاي موجود زنده است. قدرت همانندسازي داشته و از قابليت جهت يا موتاسيون نيز برخوردار مي‌باشد.

ژنوم

همه ماده ژنتيكي يك موجود زنده يك اندامك مانند ميتوكندري يا يك ويروس است.

ژن

قطعه‌اي از DNA كه در توليد يك زنجيره پلي پپتيدي دخالت دارد. هر ژن لوكوس يا جايگاه معيني را در كروموزوم اشتغال مي‌كند و به زاده‌ها منتقل مي‌شود. به عبارت ديگر، هرژن بخشي از مولكول بلندي است كه آن را دزوكسي‌ريبونوكلئيك اسيد يا DNA مي‌نامند.

اسلاید 2 :

.1كاربرد علم و مهندسي در استفاده مستقيم يا غيرمستقيم از موجودات زنده و يا اجزا و توليدات آنها در حالت طبيعي يا تغيير يافته آن موجودات.

.2استفاده تلفيقي از علوم بيوشيمي، ميكروبيولوژي و مهندسي به منظور نائل شدن به استفاده صنعتي از قابليت‌هاي ميكروارگانيسم‌ها، سلول‌هاي بافت كشت شده و اجزاي متلق به آنها (فدراسيون بيوتكنولوژي اروپا)

.3استفاده كنترل شده از عوامل بيولوژيكي از قبيل ميكروارگانيسم‌ها يا اجزاي سلولي براي استفاده مفيد. (فرهنگستان علوم ايالت متحده)

اسلاید 3 :

مراحل اساسي يك آزمايش كلونينگ شامل:
1. توليد و آماده‌سازي ناقل و
DNA خارجي
2.
اتصال ناقل و DNA خارجي به نحوي يك مولكول DNAنوتركيب ساخته شود.
3. تراريختي سلول‌هاي ميزبان مناسب.
4. گزينش سلول‌هايي كه مولكول
DNA تركيب را دريافت نموده‌اند.

اسلاید 4 :

روش‌هاي انتقال ژن

.1انتقال ژن توسط ناقل

.2انتقال ژن بطور مستقيم يا بدون ناقل

1:

  • تراريختي به كمك پلاسميدهاي اگروباكتريوم
  • با استفاده از ويروس‌ها
  1. روش‌هاي فيزيكي انتقال ژن
  • روش‌هاي شيميايي انتقال ژن
  • جذب DNA توسط سلول‌ها، بافت‌ها و اندام‌ها

اسلاید 5 :

مقاومت به تنش‌هاي زنده

.1مقاومت به حشرات

.2مقاومت به ويروس‌ها

.3مقاومت به بيماري‌هاي قارچي و باكتريايي

مقاومت به تنش‌هاي غيرزنده

.1خشكي

.2سرما

.3شوري خاك و ...

اسلاید 6 :

قوانين بيان شده توسط كنوانسيون سازمان جهاني مالكيت معنوي (WIPO)

.1كارهاي ادبي، هنري و علمي

.2اجراي نمايش‌هاي هنري، موسيقي و انتشارات

.3نوآوري در تمامي زمينه‌هاي تلاش انساني

.4كشفيات علمي

.5طرح‌هاي علمي

.6طرح‌هاي صنعتي

.7علائم تجربي، علوم خدماتي، تمام اسامي تجاري و طراحي‌ها

.8حمايت در برابر  رقابت نامعقول و تمام حقوق ناشي از فعاليت‌هاي معنوي در صنعت، ادبيات يا زمينه‌هاي هنري

اسلاید 7 :

عوامل بيماري‌زاي پذيرفته شده عبارتند از:

nروابط با ميزبان: ايجاد عوارض نامطلوب و امكان توليد متابوليت‌هاي سمي

nقابليت سرايت: توان انتشار عمودي يا افقي به ميزبان‌هاي مختلف از يك يا چند گونه با توجه به عوامل مستعدكننده

nسرايت كردن: انتشار وسيع درميزبان يا ميزبان‌ها

nبقاء: پايداري بيولوژيكي در محيط زيست مطلوب و نامطلوب

nمقاومت: پايداري بيولوژيكي درمقابل آنتي‌بيوتيك‌هاي ضدعفوني‌كننده‌ و ميكروب‌كش‌ها

nخاصيت حساسيت‌زايي، ايجاد واكنش‌هاي حساسيت در ميزبان يا ميزبان‌هاي مختلف

اسلاید 8 :

نتيجه:

رسيدگي به آثار بالقوه مثبت و منفي زيست‌محيطي مهندسي ژنتيك به تلاش‌هاي هماهنگ و سازمان‌يافته‌اي نياز دارد. توليد هر واريته‌ي جديد به نظام‌هاي دولتي نظارت بر ايمني در هر كشور نيازمند است تا از طريق آن هرگونه آثار نامطلوب گياهان تراريخته بر سلامتي بشر شناسايي و كنترل گردد، زيرا اثرات احتمالي سوء اين محصولات در كوتاه مدت نامشهود بوده، بعلاوه ممكن است فرآيند آن بدست متخصصين غيرقابل اعتماد قرارگرفته و جامعه به خطر افتد. در نهايت لازم است براي رفع فوري نيازهاي كشاورزي پايدار در جهان، زمانبندي‌هايي صورت گرفته و در جهت رفع احتياجات جمعيت در حال گسترش دنيا بر اساس عدم تخريب منابع طبيعي تلاش شود و از اين فن‌آوري در كنار پيشرفت‌هاي مهم ساير رشته‌ها استفاده گردد تا توليد محصولات غذايي و نيز كارايي توليد افزايش يافته، در كنار آن مشكلات زيست‌محيطي نيز كاهش يابد.

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید