بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

مقدمه 

برنج يكي از اصلي ترين منابع تامين نيازهاي غذايي انسان بوده كه پس از گندم مهمترين محصول زراعي محسوب شده و بيشترين سطح زير كشت را به خود اختصاص اداده است و تنها غله اي بشمار مي رود كه منحصرا براي تغذيه انسان كشت مي شود.

اهميت برنج تا حدي است كه در بخش عظيمي از قاره آسيا تامين كننده هشتاد درصد كالري و 75% از پروتئين مصرفي مردم است .

در كشور ما سطح زير كشت برنج حدود 587 هزار هكتار برآورد شده كه حدوداً 4درصد از كل سطح زير كشت برنج چهان است و بيش از 75% از اراضي زير كشت برنج در استانهاي شمالي يعني گيلان و مازندران قرار دارند.

اسلاید 2 :

عوامل موثر در كاشت برنج ديم

الف- نزولات جوي

 ( ميانگين نزولات جوي در طول دوره رشد، يكنواختي پراكنش بارندگي)

ب- خاك : نوع و شرايط خاص خاك در كشت ديم برنج مهم است

ج- شيب زمين

اسلاید 3 :

مشكلات و تنگناهاي عمده در كشت برنج ديم 

1- علفهاي هرز

2- كاهش حاصلخيزي خاك

3- خشكسالي

4- بيماريها

5-حشرات و پرندگان

6- مشكلات برداشت

7- كمبود امكانات مالي

اسلاید 4 :

انتحاب رقم

انتخاب رقم بايستي بر مبناي دو معيار زير صورت گيرد:‌

1- سازگاري رقم با شرايط بيعي محيطي

الف- مقاوم بودن به فصل خشك و يا به تغييرات دما يا مقاومت به افزايش رطوبت

در طول فصل باراني

ب- مقاوم بودن به آفات و امراض

ج- سازگاري به نواحي از قبيل جنگها و پوشش هاي گياهي

د- سازگاري طول دوره رويش رقم با طول فصل باراني

2- سازگارري رقم با روش كشت و زرع :

الف- درجه فشردگي زراعت

ب- مكانيزاسيون

اسلاید 5 :

تناوب زراعي

مناطقي با 1000 الي 1400 ميلي متر نزولات جوي و يك محصول در سال  سال اول: ذرت ، سال دوم: پنبه ،‌سال سوم: برنج ديم و سال چهارم بادام زميني .

مناطقي با نزولات جوي 1000 تا 1400 ميلي متر و دوبار محصول در سال

اسلاید 6 :

كوددهي

برنج شديداً به مقدار و تعادل مواد غذايي در خاك حساس است و البته مثل ساير گياهان مواد غذايي اصلي آن شامل ازت ، فسفر، پتاسيم است .

استفاده از كودهاي فسفره و ازته         عملكرد زياد

استفاده از كودهاي پتاسه                    سلامتي گياه

محصول خوب با كيفيت عالي

اسلاید 7 :

انواع كود ها

-كودهاي خالص ( يك عنصري)

-- كودهاي مخلوط ( مركب)

اسلاید 8 :

مقدار كوددهي به زمين

مقدار كوددهي به زمين به عوامل زير بستگي دارد :

نيازهاي اختصاصي خود گياه

سطح افزايش محصول

ميزان تامين عناصر از طريق خاك

ميزان اتلاف عناصر

اسلاید 9 :

روشهاي پخش كود

-پخش كود به صورت دستي و استفاده از نيروي انساني

-پخش كود به صورت مكانيكي

ِِِ

اسلاید 10 :

مشكلات خاص خاكهاي مناطق حاره

-اسيدي شدن

-كمبود عناصر

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید