دانلود مقاله اثر رقابت سوروف برنج (Echinochloa oryzicola) و سوروف (Echinochloa crusgalli) بر روند رشد و عملکرد برنج (Oryza sativa)

word قابل ویرایش
4 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده

این آزمایش به منظور ارزیابی اثر تداخل علفهرز سوروف و سوروف برنج۱ بر روی شاخصهای رشد، عملکرد و اجزای عملکرد برنج، در موسسه برنج کشور (رشت) در سال ۱۳۸۶-۸۷ انجام شد. آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار و با ساختار تیماری فاکتوریل اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل گونه علفهرز (سوروف و سوروف برنج) و تراکم علفهرز ۰)، ۱۰، ۲۰ و ۴۰ بوته در متر مربع) بود. برنج رقم هاشمی با تراکم ثابت ۲۰ کپه در متر مربع به صورت خالص و مخلوط با علفهرز در تراکمهای مذکور نشاءکاری گردید. با شش مرحله نمونهگیری تخریبی از دو هفته پس از کاشت تا زمان برداشت، روند تجمع ماده خشک، روند توسعه سطح برگ، سرعت رشد گیاهی، سرعت رشد نسبی و در آخرین مرحله نمونهگیری، عملکرد و اجزاء عملکرد برنج بررسی گردید. نتایج نشان داد که تداخل هر دو گونه علفهرز موجب کاهش عملکرد دانه، اجزاء عملکرد، بیوماس و شاخصهای رشد در برنج گردید. کاهش عملکرد برنج، در تراکمهای ۱۰، ۲۰ و ۴۰ بوته سوروف ۴۶/۵، ۶۰ و ۷۳ درصد و تداخل با سوروف برنج ۵۷، ۶۷ و ۷۰ درصد بود. عملکرد اقتصادی، تعداد دانه پر در بوته و تعداد دانه پوک در خوشه در اثر رقابت برنج با سوروف و سوروف برنج معنی دار بود(.(P<0.01

کلمات کلیدی: برنج، سوروف، سوروف برنج، رقابت، عملکرد

مقدمه

برنج از مهمترین منابع تامین کننده نیاز غذایی جهان است(.(۵ علفهایهرز مهمترین مانع بیولوژیکی در تولید برنج هستند. از بین علفهایهرز مختلف، جنس سوروف به دلیل شباهت مرفولوژیکی، فنولوژیکی و برتری فیزیولوژیکی به برنج، به عنوان مهمترین علفهرز

۱ Rice barnyardgrass (Intelligent barnyardgrass)

سومین همایش علوم علفهایهرز ایران، بهمنماه ۱۹ ۱۳۸۸

این زراعت در دنیا شناخته شده است(.(۲ کانوپی متراکم، قدرت تولید پنجه زیاد، ارتفاع بلند، تشابهات اکولوژیک، بیولوژیک و گیاهشناسی آنها با برنج سبب شده تا این دو گونه علفهرز از قدرت رقابتی بیشتری نسبت به برنج برخوردار باشند. پدیده رقابت بین گیاه زراعی و علفهایهرز در سیستمهای زراعی فرآیند بسیار پیچیده ای است. زیرا عوامل بسیاری در ایجاد و پیامدهای آن دخالت دارند. آب، مواد غذایی و نور به عنوان سه عامل اصلی در ایجاد رقابت شناخته شده است(.(۴ تا قبل از دهه گذشته تنها علفهرز مهم و غالب در شالیزارهای شمال کشور سوروف گونه رایج۱، بوده است. اخًًیرا گونه جدیدی از این علفهرز به عنوان یک گونه مهاجم و تحت عنوان “سوروف برنج” یا “سوروف هوشمند” معرفی گردیده است. سوروف هوشمند علفهرز انحصاری در مزارع برنج است. تغییرات مرفولوژیکی در این گونه بیشتر از گونههای رایج سوروف بوده و خواص تقلیدکنندگی از گیاه زراعی خصوصاً در فاز رویشی مشهود بوده و تشخیص آن به سختی میسر است. این علفهرز در رنگ گره ها، میزان پنجه زنی، زاویه پنجهها، شکل پایه، رنگ و زاویه برگ شباهت زیادی به برنج دارد. مقاومت به غرقاب و عدم امکان تشخیص برای وجین دستی و اندازه بزرگتر گیاهچهها هنگام مصرف علفکش کنترل شیمیایی آن را سخت تر نموده است(.(۶

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 4 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد