بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

اهميت بهداشت فردي

vبهداشت فردي علاوه برآنكه سهم قابل توجهي در سلامتي انسان ها دارد،بخش مهمي ازعلم پيشگيري ودرمان را تشكيل مي دهد

vدر بهداشت فردي مسئوليت بهداشتي هرفرد به عهده خوداو خواهد بود وهركس بارعاتيت آن خواهد توانست از لحاظ جسمي و روحي در وضع مناسبي قرارگيرد ووظيفه اي راكه نسبت به خود وافراد خانواده وجامعه دارد به خوبي انجام دهد

اسلاید 2 :

پوست وضمائم آن

|ساختمان پوست:از سه لايه تشكيل شده است

(1اپيدرم

(2درم

(3هيپودرم

اسلاید 3 :

(1اپيدرم:

    سطح خارجي پوست يا اپيدرم ازلايه هاي مختلف سلولي ساخته شده است كه درسطح سلول هاي سنگفرشي آن بدون هسته وازماده اي شاخي يا كراتنين انباشته وپوشش محافظ بدن را ايجاد مي كند

n

اسلاید 4 :

2- درم

|لايه مياني پوست يا درم از بافت ليفي وارتجاعي خاصي تشكيل شده است كه غدد چربي پوست،مجاري غدد عرق ريشه وساقه مو وديگر عناصر عروق خوني،لنفي وريشه هاي عصبي در آن قرار دارد

اسلاید 5 :

3- هيپودرم:

لايه زير پوست يا هيپودرم بيشتر از بافت چربي درست شده است كه بدن را از گرما ،سرما وصدمات خارجي محفوظ مي دارد

اسلاید 6 :

| وظايف پوست:

(1جلوگيري ازنفوذ ورشدميكروبها

(2حفاظت دربرابر نور آفتاب واشعه ماوراي بنفش      ملانين

(3تنظيم گرماي بدن

(4ساخت ويتامينD

اسلاید 7 :

¯بهداشت پوست:

پيدايش آثار مختلف مانند جوش،خشكي،لك،خال،زگيل،سوختگي،وانواع زخم ها مي تواند نشانه نوعي بيماري باشد كه بايد به متخصص پوست مراجعه نمود

اسلاید 8 :

ساختمان ناخن:از دو قسمت ريشه وبدنه تشكيل شده است

]بهداشت ناخن:

(1ناخن ها را مرتب كوتاه كردزيرا ناخن محيط مناسبي براي رشدميكروبها است

(2ناخن ها را به شكل هلال وصاف كوتاه نكردتا گوشه هاي آن درپوست فرو نرود

اسلاید 9 :

(3از تراشيدن پوستهاي اطراف ناخن با اشياي تيز خودداري نمود

(4پوستهاي اطراف ناخن را با استفاده از وازلين نرم وبدون ترك نگه داشت

(5هرگز باناخن چيزي را بلند نكرد

(6از خلال كردن دندانها با ناخن خوداري نمود

(7عادت جويدين ناخن ناپسند وغيربهداشتي است

(8هميشه از ناخن ها مواظبت كرد تا ضربه هاي شديد به آنها وارد نشود

اسلاید 10 :

ساختمان مو

¡از دو قسمت ساقه وريشه تشكيل شده است.

¡در هر واحد مو سه لايه خارجي،مياني و داخلي وجود دارد

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید