بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

آثار فردی

اسلاید 2 :

مبارزه با

نفس

ميل به خودنمايي وجلوه گري در سرشت زن نهفته است اگراين گرايش حد و مرزي معين  نداشته باشد قطعا  فسادآفرين خواهد بود. پوشش را  مي توان مهمترين عامل تعديل اين ميل دانست.

امام علي «عليه السلام » مي فرمايند:

زكاه الجمال العفاف :      زكات زيبايي ، عفاف است.      [غرررالحكم ودررالكلم]       

جواز كشف حجا ب در مقابل محارم ازجمله شوهر، اين غريزه را جهت

 مي دهد كه خودنمايي زن مختص به شوهر باشد.

نتيجه

باوجود اين ميل قوي در زنان حفظ حجاب و رعايت پوشش در مقابل نامحرم بزرگترين قدم در راه مبارزه با نفس است.

اسلاید 3 :

اطاعت الهي

رعايت حجاب ، اطاعت امر الهي است.

 زنان مي توانند با رعايت حجاب از امر الهي

اطاعت كنند وعبوديت خويش را با

آن به نمايش بگذارند.

اسلاید 4 :

جذابيت

ارتباط مستقيم بين دوري از شيء و جذابيت وجود دارد بنابراين پوشش وحجاب زن جذابيت او را در نظر جنس مخالف بيشتر كرده و تلاش را براي وصال فزوني مي بخشد.

امروزه بي حجابي عامل كاهش جذابيت است.

آلفرد هيچكاك :

زن شرقي تا چند سال پيش به خاطر حجاب و روبندي كه

 به كار مي برد خود به خود جذاب مي نمود و همين  مساله جاذبه

 نيرومندي به آنها مي داد اما به تدريج تدبيري كه زنان اين كشورها براي برابري

 با زنان غرب از خود نشان دادند حجاب و پوششي كه ديروز

 بر زن شرقي كشيده شده بود از ميان رفت

و همراه آن از جاذبه او هم كاسته شد.

اسلاید 5 :

جواز حضور دراجتماع

زن به عنوان نيمي از نيروي انساني يك جامعه

درابعاد مختلف اجتماعي سياسي فرهنگي و اقتصادي مي تواند

 نقش به سزايي داشته باشد.اسلام با طرح پوشش زن درحقيقت

 جواز حضور او را در اجتماع رقم زده است.

      حجاب نه تنها اين نيروي عظيم را از تباه شدن نجات مي دهد بلكه

 جلو فساد و ناهنجاري هاي ناشي از اختلاط زن و مرد را گرفته است .    

     همه اقشار جامعه درمقابل سلامت نفساني جامعه مسئولند و البته مسئوليت مهم تر در اين باره بر عهده زن است .

حجاب عامل آزادي زن است نه اسارت او

البته

تلقي ما از آزادي بايد روشن باشد .

اسلاید 6 :

حفظ نسل از خطر سقوط

      درجامعه اي كه روابط آزاد

و بي بندوباري درآن رايج است نتيجه آن

 افزايش آمار نوزادان نامشروع است .

  زيادشدن اين كودكان مساوي است با   

         از بين رفتن نسل سالم در جامعه .   

اسلاید 7 :

حرمت بخشيدن به زن 

درجه ارزيابي يك فرد از خود را حرمت مي نامند

یعنی  تا چه حد مورد قبول ديگران واقع مي شود .

قضاوت هايي كه اشخاص در مورد او دارند باعث مي شود

كه شخص خود را موفق و با ارزش يا ناموفق

 و بي ارزش بداند.

برخي اشخاص براي اينكه احساس ارزشمند شدن داشته باشند برهنه شده و با ظاهر نامناسب در اجتماع ظاهر مي شوند.

خودنمايي و حس مقبول واقع شدن و ارزشمند بودن ارتباط مستقيم با حس حقارت و عقده هاي دروني شخص دارد وگاه افراد در تشخيص ملاك ارزشيابي به خطا مي روند .

اسلاید 8 :

حجاب نوعي احترام گذاشتن به زن و محفوظ

 نگهداشتن او از نگاه هاي شهواني و حيواني است.

ويل دورانت : زنان دريافتند كه دست و دل بازي مايه طعن و تحقير است.

راسل:ازلحاظ هنري مايه تاسف است كه بتوان به آساني به زنان دست يافت .

 ويل دورانت :آنچه مي جوييم و نيابيم عزيز و گرانبهاست .

اسلاید 9 :

ايجاد امنيت

بالاترين خواسته هاي مردان تمايل به جنس زن است

زنان با ارايه زيبايي ها و مواضع بدن خود آتش

 شهوت مردان را شعله ور ترمي كنند واين مسئله موجب

سلب امنيت و آرامش زنان مي شود .

نكته

سهل انگاري در مسئله حجاب منجر به مسايلي مانند دزديده شدن ،

تجاوز ، آزار و اذيت و تجارت آنان مي گردد.

نكته

برخي براين باورند كه بين محدوديت ،طغيان و ناامني در جامعه رابطه مستقيم وجود دارد حال اينكه آمار ناامني و تجاوز در كشورهايي مثل آمريكا بسيار بيشتر از جوامع ديگر است .

اسلاید 10 :

آرامش روحي و رواني

نبودن حريم ميان زن و مرد و آزادي معاشرت هاي بي بندوبار،

التهاب هاي جنسي را فزوني مي بخشد وتقاضاي سكس را به

صورت يك عطش روحي درمي آورد. غريزه جنسي غريزه اي

نيرومند است كه هرچه بيشتر اطاعت شود سركش تر مي شود .

تدابير اسلام براي رام كردن اين غريزه

زن و مرد نبايد به يكديگر خيره شوند.

زن بايد با حجاب و بدون آرايش در جامعه حضور يابد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید