بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

هدف كلي:
 آشنا كردن و توانمند‌سازي دانشجويان در زمينه‌ي روابط بين‌فردي مؤثر

اهداف ويژه

 • آشنا كردن دانشجويان با مفاهيم روابط بين‌فردي مؤثر.
 • توانمند‌سازي دانشجويان در زمينه ايجاد روابط بين‌فردي مؤثر.

اسلاید 2 :

خود شناسي

 • رواني
 • اجتماعي
 • خانوادگي
 • هوشي
 • اقتصادي
 • فيزيكي

اسلاید 3 :

ديگري شناسي

 • رواني
 • اجتماعي
 • خانوادگي
 • هوشي
 • اقتصادي
 • فيزيكي

اسلاید 4 :

همتايي ويژگي‌ها

ويژگي‌هاي مشابه

1)

2)

3)

4)

5)

6)

ويژگي‌هاي مكمل

1)

2)

3)

4)

5)

6)

اسلاید 5 :

رابطه دوستانه

اسلاید 6 :

اعتماد

 • خودگشايي فزاينده هر فرد در مقابل ديگري
 • يقين حاصل كردن از اينكه رفتار شما در مقابل فرد ديگر همواره يكنواخت و ثابت است.
 • نسبت به فرد مقابل متعهدانه رفتار كردن
 • نشان دادن گرمي و پذيرش نسبت به فرد ديگر
 • اجتناب از برخورد قضاوتي نسبت به فرد مقابل
 • قابل اعتماد بودن
 • صادق بودن

اسلاید 7 :

12مانع برقراري ارتباط

 • دستور دادن، هدايت كردن، ابلاغ كردن
 • اخطار، تهديد، متنبه كردن
 • موعظه، نصيحت
 • توصيه، پيشنهاد يا راه حل ارائه دادن
 • وادار سازي از طريق استدلال، سخنراني يا بحث كردن
 • قضاوت كردن، انتقاد كردن، مخالفت كردن و مقصر شمردن ديگري
 • تحسين، تأييد، موافقت، ارزشيابي مثبت
 • اسم روي هم گذاشتن، مسخره كردن و تحقير كردن
 • تفسير، تحليل و تشخيص روي هم گذاشتن
 • اطمينان بخشي، هم‌حسي، و حمايت
 • وارسي، پرسش و بازپرسي
 • پرت‌كردن حواس، عوض كردن صحبت و گول زدن

اسلاید 8 :

چرا اين پيام‌ها غلط هستند

 • همه اين پيام‌ها در پي آن هستند كه فرد مقابل را عوض كنند و نه اينكه او را آنچنان‌كه هست بپذيرند
 • همه آنها در پي آن هستند كه طرز فكر، رفتار يا احساسات طرف مقابل را عوض كنند و نه اين‌كه او را همان‌طور كه هست بپذيرند.
 • يعني “عدم پذيرش”

اسلاید 9 :

همدلي و پذيرش

همدلي يعني:

 • ظرفيت و توانايي اينكه خود را جاي ديگران بگذاريم
 • واقعيات را از ديد آنها ببينيم
 • احساسات آنها را در مورد چيز‌هاي مختلف بفهميم

اسلاید 10 :

گوش‌دادن فعال

 • چرا گوش دادن فعال يك مهارت ارزشمند است؟
 • چرا گوش دادن فعال براي روابط بين فردي مؤثر، خوب است؟
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید