بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

مقدمه

—

—بودجه بندي سرمايه اي جزيي از بودجه بندي مالي (بخش دوم بودجه بندي جامع )مي باشد . بخش ديگر بودجه بندي جامع ، بودجه بندي عملياتي است .

—

—

—

اسلاید 2 :

تعريف بودجه بندي سرمايه اي

—بودجه بندي سرمايه اي عبارت از فرايند تصميم گيري برالي تامين مخارج سرمايه اي در دوره بودجه است .

—به عبارت دقيق تر ، بودحه بندي سرمايه اي فرايند تشخيص ، ارزيابي ، طرح ريزي و پشتيباني مالي پروژه هاي عمده سرمايه گذاري در واحد هاي تجاري – توليدي است .

اسلاید 3 :

ويژگيهاي بودجه بندي سرمايه اي

—اغلب پروژه هاي سرمايه اي تخصيص منابع عمده اي را ايجاب مي كنند .

—تصميمات بودجه بندي سرمايه اي معمولاً موجب ايجاد تعهدات بلندمدت مي شود زيرا پروژه هاي مورد بررسي اغلب عمر مفيدي بيش از يكسال دارد.

—تصميمات بودجه بندي سرمايه اي ، بر تصميم گيري هاي كلي تري در مورد هدفها و سياستهاي بلند مدت واحد تجاري – توليدي مبتني است .

اسلاید 4 :

فرايند بودجه بندي سرمايه اي

1- شناسايي پروژه هاي سرمايه گذاري

2- برآورد منافع و مخارج هر يك از پروژه ها

3- ارزيابي پروژه هاي پيشنهادي

4- تهيه و تنظيم بودجه مخارج سرمايه اي

5- ارزيابي مجدد پروژه ها پس از تصويب

اسلاید 5 :

فرايند بودجه بندي سرمايه اي

1- شناسايي پروژه هاي سرمايه گذاري

   - اولين مرحله بودجه بندي سرمايه اي شناسايي پروژه هاي بالقوه سرمايه گذاري است .

  - در واحدهاي تجاري بزرگ اين پروژه ها معمولاً توسط بخشهاي مختلف تهيه و پيشنهاد مي گردد .

اسلاید 6 :

فرايند بودجه بندي سرمايه اي

 2- بر آورد منافع و مخارج هر يك از پروژه ها

  - جهت ارزيابي پروژه هاي سرمايه گذاري پيشنهادي نياز به داشتن برآوردي از منافع و مخارج آنها مي باشد .

  - تهيه اين گونه برآوردها بويژه در مورد پروژه هاي بلند مدت نسبتاً مشكل بوده و مستلزم تجزيه و تحليل هاي دقيق مالي مي باشد .

 

اسلاید 7 :

فرايند بودجه بندي سرمايه اي

3- ارزيابي پروژه هاي سرمايه گذاري

           نظر به اينكه مخارج سرمايه اي ، ازجنبه هاي مختلف بر آينده واحد تجاري – توليدي اثر مي گذارد ، لذا لازم است كه كليه پروژه ها به نحوي سيستماتيك ارزيابي و منافع و مخارج هر يك بر آورد شود تا بتوان مناسب ترين آنها را انتخاب كرد .

اسلاید 8 :

فرايند بودجه بندي سرمايه اي

4- تهيه و تنظيم بودجه مخاج سرمايه اي

-بودجه مخارج سرمايه اي شامل كليه پروژه هاي سرمايه گذاري تاييد شده در دوره بودجه است .

-بودجه مخارج سرمايه اي انعكاس نهايي تصميمات مديريت در مورد سرمايه گذاريهاي دوره بودجه است .

-اين مديريت واحد تجاري – توليدي مي باشد كه در نهايت در مورد مبالغ سرمايه گذاري و تخصيص منابع ، تصميم گيري مي كند .

-در تجزيه و تحليل پروژه هاي سرمايه گذاري و بررسي منافع و مخارج آن ،لازم است كه پارامترهاي ديگري نيز مانند آثار رفتاري قبول يا رد پروژه ها مورد توجه واقع شود .

اسلاید 9 :

فرايند بودجه بندي سرمايه اي

5- ارزيابي مجدد پروژه ها پس از تصويب

-تمامي برآوردهايي كه درباره رويداد هاي آتي انجام مي شود ، با احتمال ارتكاب اشتباه همراه است .

-افزايش دقت برآوردهاي قبلي موجب بهبود برآوردهاي جديد مي شود.

-ضمن ارزيابي مجدد ، مقايسه اي نيز ميان پروژه هاي عملياتي و ساير پروژه هاي سرمايه گذاري تحت بررسي انجام مي شود .

اسلاید 10 :

روشهاي ارزيابي پروژه ها

—روشهاي ارزيابي پروژه ها به 2 دو دسته تقسيم مي شوند :

1- روشهاي مبتني بر تنزيل گردش وجه نقد شامل :

الف – نرخ بازده داخلي  (IRR)

ب – ارزش فعلي خالص( (NPV

ج – شاخص سود آوري ( (PI

2- ساير روشهاي ارزيابي پروژه ها

الف – دوره بازيافت سرمايه

ب – معكوس دوره بازيافت سرمايه

ج – نرخ بازده حسابداري

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید