بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

   آزمونهاي ملاكي (Criterion referenced)

   آزمونهايي هستندكه براساس ملاك مطلق تهيه  مي شوند و ميزان دستيابي به حدي از مهارت كه از پيش تعيين شده است را مشخص مي كنند.

    مثال: امتحانات جامع علوم پايه و پره انترني

اسلاید 2 :

 آزمونهايي كه براساس ملاك نسبي تهيه مي شوند و عملكرد فرد با عملكرد گروهي از يادگيرندگان سنجيده مي شود.

    مثال:‌ كنكور سراسري

اسلاید 3 :

هدف از تحليل سوالات يك آزمون:

 • تشخيص نقاط قوت و ضعف آزمون است.
 • بررسي كيفيت سوالات است.
 • تعيين درجه سختي آزمون است.
 • تعيين قدرت تمايز سوالات است
 • ميزان دستيابي به اهداف آموزش است.

اسلاید 4 :

مراحل تجزيه و تحليل سوالات آزمون

 • تعيين نمره هر يك از دانشجويان
 • رتبه بندي دانشجويان بر اساس شايستگي ( از بالا به پايين)
 • تعيين گروههاي بالا و پايين
 • محاسبه شاخص دشواري هر يك از سوالات
 • محاسبه شاخص تمايز هر يك از سوالات
 • ارزيابي انتقادي سوالات به منظور قبول,‌ تجديد نظر و يا حذف هر كدام ازآنها 

اسلاید 5 :

 • ضريب دشواري “difficulty index”
 • ضريب دشواري سوال عبارتست از درصد دانشجوياني كه به سوال پاسخ صحيح داده اند.

Difficulty index= R/T * 100

(RU+RL) / T     or  (H+L) / T * 100

اسلاید 6 :

ضریب دشواری 

   مثال: دريك كلاس 75 نفره يك سوم بالا و پايين در هر گروه 25 نفر مي باشد. گزينه صحيح الف بوده  است.

اسلاید 7 :

ضریب دشواری 

D= (Ru+ Rl) / T * 100

D= (20+10)/50* 100= 30/50*100=60%

تفسير:

0/3 تا 0/7خوب

بالاي 0/7 آسان

كمتر از 0/3 سخت

اسلاید 8 :

ضريب تشخيصي(تميز)
(discrimination index)

    منظور از DI‌ اين است كه سوال امتحاني تا چه حد توانسته دانشجويان قوي را از دانشجويان ضعيف جدا كند.

DI = (Ru-Rl)/(T/2) * 100

DI= (H-L) / (T/2) *100

اسلاید 9 :

طرز محاسبه ضريب تشخيص

 • بر حسب نمرات دانشجويان به سه دسته بالا, وسط و پايين تقسيم مي شوند.
 • براي هر يك از سوالات تعيين مي كنيم كه چه نوع دانشجوياني به آن پاسخ صحيح داده اند.
 • بر حسب نمره برگه هاي امتحان از بالاترين نمره به كمترين نمره مرتب مي شود.

اسلاید 10 :

ضریب تشخیص 

    مثال: در يك كلاس 75 نفره , 25 نفر در گروه قوي و 25 نفر در گروه ضعيف انتخاب شدند, گزينه صحيح الف بوده  است.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید