بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

با تحلیل شیءگرا چه چیزهایی بدست می آید. E
قبل از ایجاد یک سیستم شی گراءچه کارهایی صورت می گیرد؟

تعریف کردن کلاسها (اشیاء) مسئله.

شناسایی روش هایی که ارتباط وتعامل بین اشیاء را باعث می شود.

مشخص کردن رفتار داخلی اشیاء (صفات و اعمال).

تعیین کردن مکانیزم های ارتباطی(پیام ها)که امکان کار با یکدیگر را فراهم می کنند.

Eچه کسی (OOA)را انجام می دهد؟مهندس نرم افزار.

Eاهمیت (OOA) :

نرم افزارها چه با روش (OOA) ویا با روش دیگر تا زمانی که فهم کلی از سیستم (محصول)نباشد قابل ایجاد نیستند.

راه مطمئن برای نمایش دانسته ها (نیازها)- آزمایش آنها در مقابل درک مشتری از سیستم در حال ایجاد                   OOA

اسلاید 2 :

Eمراحل انجام OOA:

شروع با توصیفی از use-case که سناریویی از چگونگی تعامل عامل ها(افراد, ماشین  ها,سیستم های دیگر) با محصول در حال ساخت است.

مدل همکاری وظایف کلاس ها (CRC):اطلاعات use- caseها را به نمایشی از کلاس ها و همکاری آنها با کلاس های دیگر ترجمه می کند.

مدل سازی از خصوصیات ایستا و پویای کلاس ها با استفاده از زبان یکپارچه ی مدل سازی (یا روشی دیگر).

محصول کاری OOA:یک مدل تحلیل شی گرا.

مدل تحلیل شی گرا از چه چیزهایی ترکیب شده است؟

    نمایش های گرافیکی یا زبانی که تعریف کننده ی صفات کلاس ها ,روابط ورفتار ,و ارتباط بین کلاس ها و توصیفی از رفتار کلاس ها در طول زمان باشد.

اطمینان از انجام درست OOA:

    از روش مرور

اسلاید 3 :

اولین فعالیت تکنیکی مهندس نرم افزار شی گرا چیست؟

پاسخ به سوالاتی که هر یک در محدوده یOOAپاسخ داده می شود.

 • محصول یا سیستم جدید چطور ارزیابی شود تا برای اجرا به روش مهندس نرم افزار شی گرا مناسب باشد.
 • آیا لازم است از مشتری سوالات خاصی صورت گیرد؟
 • اشیا مرتبط با موضوع چیست؟
 • ارتباط بین آنها چگونه است؟
 • رفتار اشیا در ارتباط با سیستم چگونه است؟
 • طراحی موثر (مشخص کردن مسئله)برای مدل سازی موضوع باید چگونه ایجاد شود؟

OOAبه جای استفاده از مدل جریان اطلاعات کلاسیک از معرفی چند مفهوم جدید استفاده می کند.

 • نظر CoadوYourdonدر این رابطه:ص 501

اسلاید 4 :

5 اصل اساسی که مبنایOOAاست:

(1مدل سازی دامنه اطلاعات.

(2توصیف عملکرد.

(3نمایش دادن رفتار.

(4تقسیم بندی داده ها, عملکردها,ومدل های رفتاری برای نمایش جزئیات بیشتر.

(5مدل های اولیه کلیات مسئله را نشان می دهند.و مدل های بعدی جزئیات پیاده سازی  را نشان می دهند.

هدف از تحلیلOOAچیست؟

تعریف تمام کلاس هایی که مرتبط با مسئله اند.همراه با اعمال ,صفات و روابط ورفتاری که بین آنها است و یا از خود نشان می دهند.

اسلاید 5 :

برای رسیدن به اهداف خود اعمال زیر را انجام می دهد.OOA

(1مبادله کردن نیاز های اساسی کاربر بین مشتری و مهندس نرم افزار.

(2شناسایی کلاس ها(تعریف صفات و روش ها).

(3مشخص کردن سلسله مراتب کلاس ها.

(4معین کردن روابط بین اشیا(ارتباطات بین اشیا).

(5مدل سازی رفتار اشیا.

(6تا زمانی که مدل کامل بشود موارد 1 تا 5 باید تکرار شوند.

Eآیا توافق جهانی برای ”مفاهیمی ” که مبنای OOAرا تشکیل می دهند وجود دارد؟

      خیر در این فصل چند ایده کلیدی محدود را به طور تکراری بررسی می کنیم.

اسلاید 6 :

توسعه ی مدلی که برای رضایت مشتری نرم افزار کامپیوتر را تو صیف می کند.

Eبرای رسیدن به این هدف:

مانند روش های تحلیل متداول از مدل تحلیلی چنذ بخشی که اطلاعات, عملکرد و رفتار را در قالب عناصر مدل شی بیان می کند , استفاده می کند.

E

E

اسلاید 7 :

1-1-21شیوه های متداول در مقابل شیوه های شی گرا

آیا شیوه ی تحلیل شی گرا متفاوت با شیوه ی تحلیل ساخت یافته است؟

 • Fichmanو Kemerer پاسخ می دهند:ص 503
 • OOA تغییرات عمده در متدلوژی های فرایند گرایی مانند تحلیل ساخت یافته(Structured analysis) (SA)ایجاد می کند.
 • تغییرات افزایشی و بر روی متدلوژی های داده گرایی مانند مهندسی اطلاعات می باشد.
 • متدلوژی های فرایند گرا بر 3 محور اساسی شی گرا متکی اند.
 • بسته بندی اشیا.
 • دسته بندی اشیا.
 • وراثت.

اسلاید 8 :

1-1-21شیوه های متداول در مقابل شیوه های شی گرا

تحلیل ساخت یافته چه دید گاههایی را برای نیازها در نظر می گیرد؟

    دید گاه مجرایی که شامل ورودی،پردازش،خروجی است.و داده ها به طور مجزا از فریندی که داده ها را پردازش می کند در نظر گرفته می شوند.

چه چیزی با اینکه مهم است نقش ثانوی در تحلیل ساخت یافته دارد؟

     رفتار سیستم.

شیوه یOOAاز چه تجزیه ای استفاده می کند؟

    تجزیه ی تابعی.

چه معیارهایی می توانند برای مقایسه روش های متداول OOAاستفاده شوند؟

اسلاید 9 :

1-1-21شیوه های متداول در مقابل شیوه های شی گرا

(1شناسایی و دسته بندی موجودیت ها (اشیا):در OOAاشیا اشاره به یک شی و درSA)) اشاره به یک شی داده دارد.

(2روابط عام به خاص و کل به جزء بین موجودیت ها.

(3روابط دیگر بین موجودیت ها.

(4توصیف صفات موجودیت ها.

(5تقسیم بندی مدلی با مقیاس بزرگ.

(6حالت ها و تغییرات بین حالت ها.

(7مشخصه ی کامل وظایف.

(8تجزیه ی بالا به پایین.

(9دنباله ی پردازش پشت سر هم.

(10شناسایی سرویس های منحصر به فرد.

(11ارتباط بین مو جودیت ها از طریق پیغام ها یا وقایع.

اسلاید 10 :

1-1-21شیوه های متداول در مقابل شیوه های شی گرا

کدام یک از مدل سازی همواره با SAهمراه است و هرگز در OOAظاهر نمی شود؟

    موارد 8و9

مقایسه عمومی روش های SAوOOA به چه دلیل مشکل است؟

     چون چندین روش برای هر کدام در طول سال ها به کار رفته است توسعه ی مقایسه عمومی روش های  SAو OOA دلیل مشکل است

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید