دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل – تحلیل شی گرا

PowerPoint قابل ویرایش
18 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل – تحلیل شی گرا توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل – تحلیل شی گرا قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

با تحلیل شیءگرا چه چیزهایی بدست می آید. E
قبل از ایجاد یک سیستم شی گراءچه کارهایی صورت می گیرد؟

تعریف کردن کلاسها (اشیاء) مسئله.

شناسایی روش هایی که ارتباط وتعامل بین اشیاء را باعث می شود.

مشخص کردن رفتار داخلی اشیاء (صفات و اعمال).

تعیین کردن مکانیزم های ارتباطی(پیام ها)که امکان کار با یکدیگر را فراهم می کنند.

Eچه کسی (OOA)را انجام می دهد؟مهندس نرم افزار.

Eاهمیت (OOA) :

نرم افزارها چه با روش (OOA) ویا با روش دیگر تا زمانی که فهم کلی از سیستم (محصول)نباشد قابل ایجاد نیستند.

راه مطمئن برای نمایش دانسته ها (نیازها)- آزمایش آنها در مقابل درک مشتری از سیستم در حال ایجاد                   OOA

اسلاید ۲ :

Eمراحل انجام OOA:

شروع با توصیفی از use-case که سناریویی از چگونگی تعامل عامل ها(افراد, ماشین  ها,سیستم های دیگر) با محصول در حال ساخت است.

مدل همکاری وظایف کلاس ها (CRC):اطلاعات use- caseها را به نمایشی از کلاس ها و همکاری آنها با کلاس های دیگر ترجمه می کند.

مدل سازی از خصوصیات ایستا و پویای کلاس ها با استفاده از زبان یکپارچه ی مدل سازی (یا روشی دیگر).

محصول کاری OOA:یک مدل تحلیل شی گرا.

مدل تحلیل شی گرا از چه چیزهایی ترکیب شده است؟

    نمایش های گرافیکی یا زبانی که تعریف کننده ی صفات کلاس ها ,روابط ورفتار ,و ارتباط بین کلاس ها و توصیفی از رفتار کلاس ها در طول زمان باشد.

اطمینان از انجام درست OOA:

    از روش مرور

اسلاید ۳ :

اولین فعالیت تکنیکی مهندس نرم افزار شی گرا چیست؟

پاسخ به سوالاتی که هر یک در محدوده یOOAپاسخ داده می شود.

 • محصول یا سیستم جدید چطور ارزیابی شود تا برای اجرا به روش مهندس نرم افزار شی گرا مناسب باشد.
 • آیا لازم است از مشتری سوالات خاصی صورت گیرد؟
 • اشیا مرتبط با موضوع چیست؟
 • ارتباط بین آنها چگونه است؟
 • رفتار اشیا در ارتباط با سیستم چگونه است؟
 • طراحی موثر (مشخص کردن مسئله)برای مدل سازی موضوع باید چگونه ایجاد شود؟

OOAبه جای استفاده از مدل جریان اطلاعات کلاسیک از معرفی چند مفهوم جدید استفاده می کند.

 • نظر CoadوYourdonدر این رابطه:ص ۵۰۱

اسلاید ۴ :

۵ اصل اساسی که مبنایOOAاست:

(۱مدل سازی دامنه اطلاعات.

(۲توصیف عملکرد.

(۳نمایش دادن رفتار.

(۴تقسیم بندی داده ها, عملکردها,ومدل های رفتاری برای نمایش جزئیات بیشتر.

(۵مدل های اولیه کلیات مسئله را نشان می دهند.و مدل های بعدی جزئیات پیاده سازی  را نشان می دهند.

هدف از تحلیلOOAچیست؟

تعریف تمام کلاس هایی که مرتبط با مسئله اند.همراه با اعمال ,صفات و روابط ورفتاری که بین آنها است و یا از خود نشان می دهند.

اسلاید ۵ :

برای رسیدن به اهداف خود اعمال زیر را انجام می دهد.OOA

(۱مبادله کردن نیاز های اساسی کاربر بین مشتری و مهندس نرم افزار.

(۲شناسایی کلاس ها(تعریف صفات و روش ها).

(۳مشخص کردن سلسله مراتب کلاس ها.

(۴معین کردن روابط بین اشیا(ارتباطات بین اشیا).

(۵مدل سازی رفتار اشیا.

(۶تا زمانی که مدل کامل بشود موارد ۱ تا ۵ باید تکرار شوند.

Eآیا توافق جهانی برای ”مفاهیمی ” که مبنای OOAرا تشکیل می دهند وجود دارد؟

      خیر در این فصل چند ایده کلیدی محدود را به طور تکراری بررسی می کنیم.

اسلاید ۶ :

توسعه ی مدلی که برای رضایت مشتری نرم افزار کامپیوتر را تو صیف می کند.

Eبرای رسیدن به این هدف:

مانند روش های تحلیل متداول از مدل تحلیلی چنذ بخشی که اطلاعات, عملکرد و رفتار را در قالب عناصر مدل شی بیان می کند , استفاده می کند.

E

E

اسلاید ۷ :

۱-۱-۲۱شیوه های متداول در مقابل شیوه های شی گرا

آیا شیوه ی تحلیل شی گرا متفاوت با شیوه ی تحلیل ساخت یافته است؟

 • Fichmanو Kemerer پاسخ می دهند:ص ۵۰۳
 • OOA تغییرات عمده در متدلوژی های فرایند گرایی مانند تحلیل ساخت یافته(Structured analysis) (SA)ایجاد می کند.
 • تغییرات افزایشی و بر روی متدلوژی های داده گرایی مانند مهندسی اطلاعات می باشد.
 • متدلوژی های فرایند گرا بر ۳ محور اساسی شی گرا متکی اند.
 • بسته بندی اشیا.
 • دسته بندی اشیا.
 • وراثت.

اسلاید ۸ :

۱-۱-۲۱شیوه های متداول در مقابل شیوه های شی گرا

تحلیل ساخت یافته چه دید گاههایی را برای نیازها در نظر می گیرد؟

    دید گاه مجرایی که شامل ورودی،پردازش،خروجی است.و داده ها به طور مجزا از فریندی که داده ها را پردازش می کند در نظر گرفته می شوند.

چه چیزی با اینکه مهم است نقش ثانوی در تحلیل ساخت یافته دارد؟

     رفتار سیستم.

شیوه یOOAاز چه تجزیه ای استفاده می کند؟

    تجزیه ی تابعی.

چه معیارهایی می توانند برای مقایسه روش های متداول OOAاستفاده شوند؟

اسلاید ۹ :

۱-۱-۲۱شیوه های متداول در مقابل شیوه های شی گرا

(۱شناسایی و دسته بندی موجودیت ها (اشیا):در OOAاشیا اشاره به یک شی و درSA)) اشاره به یک شی داده دارد.

(۲روابط عام به خاص و کل به جزء بین موجودیت ها.

(۳روابط دیگر بین موجودیت ها.

(۴توصیف صفات موجودیت ها.

(۵تقسیم بندی مدلی با مقیاس بزرگ.

(۶حالت ها و تغییرات بین حالت ها.

(۷مشخصه ی کامل وظایف.

(۸تجزیه ی بالا به پایین.

(۹دنباله ی پردازش پشت سر هم.

(۱۰شناسایی سرویس های منحصر به فرد.

(۱۱ارتباط بین مو جودیت ها از طریق پیغام ها یا وقایع.

اسلاید ۱۰ :

۱-۱-۲۱شیوه های متداول در مقابل شیوه های شی گرا

کدام یک از مدل سازی همواره با SAهمراه است و هرگز در OOAظاهر نمی شود؟

    موارد ۸و۹

مقایسه عمومی روش های SAوOOA به چه دلیل مشکل است؟

     چون چندین روش برای هر کدام در طول سال ها به کار رفته است توسعه ی مقایسه عمومی روش های  SAو OOA دلیل مشکل است

 

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 18 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد