بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

تعاریف تصمیم گیری:

üتصميم گيري عبارت است از تركيب دانش، فكر، احساس و تصور به طوري كه مجموعه حاصل قابل اجرا باشد.

üتصميم گيري عبارت است از فرآيند يافتن و انتخاب يك سلسله عمليات براي حل يك مشكل معين.

üتصمیم گیری عبارت است از انتخاب يك راهكار از ميان دو يا چند راهكار.

ü

اسلاید 2 :

مراحل فرآیند تصمیم گیری :

1 - اطمينان از وجود نياز به يكتصميم

2 - تعيين معيارهاي تصميم

 3- تخصيص درجه اهميت بهمعيارها

4 - كشف راه حل ها

5 - ارزيابي راه حل ها

6 - انتخاب بهترين راه حل ها

7 - اجراي تصميم

8 - ارزيابي آثار تصميم اجرا شده

اسلاید 3 :

شرایط تصمیم گیری :

تصميماتي كه افراد مي گيرند با توجه به ميزان دانش و اطلاعات آنها در وضعيت تصميم گيري به سه دسته تقسيم مي شود :

تصميم گيري شرايط

üاطمينان

üعدم اطمينان

üريسك

اسلاید 4 :

«ريسک» يک واژه پوششي است، با دو متغير:


- فرصت يک ريسک با نتايج مثبت است.


- تهديد يک ريسک با نتايج منفي است.


 «عدم اطمينان» يک واژه اساسي است با دو متغير:


- ريسک منحصراً مربوط به تهديد مي شود يعني عدم اطمينان با اثرات منفي.


- فرصت عدم اطمينان است با اثرات مثبت.

اسلاید 5 :

¢ريسک يک رويداد نامعلومي است که اگر رخ دهد يا تاثير مثبت يا منفي بر اهداف پروژه دارد... ريسک هم تهديدات اهداف و هم فرصتهاي بهبود اهداف را دربرمي گيرد.

اسلاید 6 :

تشخيص ريسک

تکنيک هاي زيادي براي شناسايي ريسک وجود دارد، مانند تکنيک طوفان فکري و کارگاههاي فکري، چک ليست و ليستهاي آماده، پرسشنامه ها و مصاحبه ها، تکنيک گروههاي دلفي يا گروه اسمي، و روشهاي نموداري مختلف مانند نمودارهاي علت معلولي، پويائيهاي سيستمها، نمودارهاي نفوذ وغيره. اينها شامل تکنيک هاي خلاقيت و آن چيزهايي است که براساس تجربيات قبلي ترسيم شده است و همچنين اينجا روشهاي گروهي به اندازه روشهاي انفرادي کاربرد دارند. بايد متذکر شد که در شناسايي ريسک هرگز «بهترين روش» وجود ندارد و بايد ترکيب مناسبي از روشهاي مورداستفاده قرار گيرد.

اسلاید 7 :

ریسک

ریسک قابل پیش بینی:

ریسکهای شناخته شده ناشناخته هستند!

 یعنی ریسکهایی که انتظار وقوع آنها میرود ولی معلوم نیست کی اتفاق بیافتند، مثل تغییر نرخ ارز.

ریسکهای غیرقابل پیش بینی:

 ریسکهای ناشناخته غیرقابل شناخت هستند، مثل وقوع ناگهانی یک جنگ یا ورشکستگی یک شرکت عظیم.

اسلاید 8 :

انواع دسته بندی ریسک :

  1. ریسک قرمز: ریسک با احتمال بالا و تاثیر زیاد
  2. ریسک زرد بالا: ریسک با تاثیر زیاد ولی احتمال وقوع کم
  3. ریسک زرد پایین: ریسک با تاثیر کم ولی احتمال وقوع بالا
  4. ریسک سبز: ریسک با احتمال کم و تاثیر کم.

    مدیریت ریسک لزوما به معنی حذف ریسک نیست، بلکه در حد امکان تغییر ریسک قرمز به ریسک سبز است.

اسلاید 9 :

در محیط کسب و کار امروز، مدیریت و کارکنان می بایست توانایی برخورد با روابط درونی و وابستگیهای مبهم و بغرنج میان فناوری، داده ها، وظایف، فعالیتها، فرایندها و افراد را دارا باشند. در چنین محیطهای پیچیده ای سازمانها نیازمند مدیرانی هستند که این پیچیدگیهای ذاتی را در زمان تصمیم گیریهای مهمشان لحاظ و تفکیک کنند. مدیریت ریسک مؤثر که بر مبنای یک اصول مفهومی معتبر قرار دارد، بخش مهمی از این فرایند تصمیم گیری را تشکیل می دهد.

اسلاید 10 :

انواع مختلف ریسک:

بعضی اوقات، یک وضعیت هم فرصت سودآوری و هم امکان بالقوه زیان را فراهم می سازد نماید. ولی در موارد دیگر، فرصت سودآوری وجود ندارد، تنها امکان بالقوه زیان موجود است.

انواع ریسک:

üریسک سوداگرانه

ü ریسک خطرناک

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید