بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

جامعه چيست؟

جامعه شناسان تعاريف متعددي را از جامعه ارائه مي دهند. بعنوان مثال:

«ويلفردوپارتوجامعه شناس ايتاليايي »

جامعه جمعي از ذرات انساني است كه در يك رابطة متقابل يا پيچيده قرار دارند. صورت واقعي اين هيأت اجتماعي متنوع و متعدد است و عوامل  گوناگوني موجب تشكيل آن مي شوند.

اسلاید 2 :

جامعه چيست؟

Ø«هنري گيدينگزجامعه شناس آمريكايي»

Ø«جامعه دسته اي از مردم است كه براي نيل به هدف عام المنفعه در حال همكاري هستند.

Ø« ژرژ گورويچ جامعه شناس فرانسوي»

Øجامعه واقعيتي كلي و كثيرالاجزا و جامع جميع جهات است.

Ø«اميل دوركيم»

Ø جامعه را مجموعه اي از افراد ميداند كه گردهم آمده اند و مناسبات و روابطي در ميان آنها حاكم است اين روابط بوسيله مقررات، مؤسسات يا نهادهاي اجتماعي مستحكم شده و براي اجرا و حفظ آنها مكافات يا ضمانت اجرايي وجود دارد

اسلاید 3 :

علم جامعه شناسي

علم جامعه شناسي از قرنها قبل و توسط كساني چون سقراط، افلاطون، ابن خلدون، مونتسكيو و ساير فلاسفه ديگر بنيان نهاده شده است.  كه آن نيز از تعاريف متعددي برخوردار است بعنوان مثال:
 اگوست كنت جامعه شناسي را علم قوانين كلي پديده هاي اجتماعي مي داند كه خود حاصل عمل تاريخي و واقعيات اجتماعي پيچيده اي است كه بصورت كلي اخذ شده و در قالب قوانين درآمده است.

به زبان ساده  جامعه شناسي علمي است كه در رابطه با روابط انسانها و زندگي گروهي آنان مطالعه مي كند و بعبارت بهتر علم جامعه است.

اسلاید 4 :

  دگرگوني هاي اجتماعي

دگرگوني هاي اجتماعي معمولا در سه بعد بروز مي كند:

الف) دگرگوني شكل و ريخت جامعه نظير كوچك شدن روستاها در اثر مهاجرت روستائيان به شهرها و بزرگ شدن شهرها

ب) دگرگوني در نهادهاي اجتماعي شامل :

     دگرگوني در نهاد خانواده نظير پدر‌سالاري، زن‌سالاري و ...

 

اسلاید 5 :

 
دگرگوني هاي اجتماعي

Øدگرگوني در نهاد اقتصاد نظير اقتصاد شباني، كشاورزي،صنعتي و اطلاعاتي

Ø     دگرگوني در نهادهاي آموزشي

Ø     دگرگوني در نهاد حقوق (قانون‌گذاري، قضاء و دادرسي)

Ø     دگرگوني در نهاد حكومت

Øج)دگرگوني در كم و كيف ارتباط و پيوند متقابل نهادها

اسلاید 6 :

     منشا تغييرات در جامعه 

منشا تغييرات دو دسته است : عوامل غير ارادي و عوامل ارادي  شبيه :

  • جنگ
  • رشد علوم و فنون
  • عوامل جمعيتي
  • وقايع طبيعي
  • افراد برجسته
  • تغيير در دانش و فرهنگ

اسلاید 7 :

دسته بندي جوامع بشري

الف ـ جامعه اوليه  مبتني بر جمع آوري آذوقه و انجام شكار ـ انسانهاي نخستين

 ب ـ جامعه ايلياتي (Tribal) جوامع قبيله اي همراه با اهلي كردن حيوانات  و اقتصاد شباني

دـ جامعه روستايي (Rural) مبتني بر كشاورزي

ج ـ جامعه شهري همراه با افزايش جمعيت و ايجاد قانون

هـ ـ جامعه صنعتي (Industrial) مبتني بر صنعت

و ـ جامعه اطلاعاتي (Informative) مبتني بر اطلاعات

اسلاید 8 :

تاثير فناوري اطلاعات بر وجوه مختلف جامعه

Øجامعه اطلاعاتي بر پايه اقتصاد مبتني بر اطلاعات ( در مقابل اقتصاد مبتني بر كالا)

Ø جامعه اطلاعاتي بر پايه تغييرات شغلي و ايجاد مشاغل مبتني بر اطلاعات

Ø جامعه اطلاعاتي مبتني بر شبكه هاي اطلاعاتي كه مكانهاي مختلف را به هم وصل ميكند و تاثير بر زمان و مكان را مي رساند.

Ø جامعه اطلاعاتي مبتني بر تغيير و تحولات فرهنگي

اسلاید 9 :

ويژگيهاي جامعه اطلاعاتي

جامعه اطلاعاتي ارائه كننده  مدلي نوين از جامعه است كه در آن :

  • مفاهيم سنتي آموزش ، كسب و كار ، اقتصاد و تجارت متحول ميگردد.
  • ارزشهاي اطلاعاتي جايگزين ارزشهاي مادي ميشود.
  • اطلاعات بسرعت توليد و در اختيار همه قرار ميگيرد.
  • فعاليتهاي كاري بيشتر در پردازش اطلاعات است تا در توليد صنعتي يا كشاورزي.

اسلاید 10 :

Ø پردازشها بصورت  الكترونيكي  انجام ميشود.

Ø نقش زمان و مكان فيزيكي كم رنگتر و امكان حضور مجازي ايجاد مي شود.

Ø مهارتها و مشاغل جديد در عرصه  فناوري ارتباطات و اطلاعات  ايجاد ميگردد.

Ø نحوه ارتباط و تعامل انسانها تغيير مي كند.

Ø شاخصهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي  و روشهاي مديريت و سازماندهي متحول ميگردد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید