بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

انتقال ژن وحیوانات ترانس ژنیک

n: ترانس ژن

nروشی است برای وارد کردن DNAبیگانه یاخارجی به داخل ژنوم است.

nحیوانات ترانس ژنیک: حیواناتی دستکاری شده ای  که حامل ژنی هستند که به صورت طبیعی فاقد آن هستند

اسلاید 2 :

روش های انتقال ژن

nوکتور های ویروسی

nریز تزریق ها

nسلولهای بنیادی جنینی

اسلاید 3 :

ریز تزریق ها

nالف ) برداشت تخم

nب ) باروری در خارج از موجود زنده

nج ) تزریق DNA به داخل پیش هسته نر

nد ) جایگزینی در رحم

اسلاید 4 :

سلولهای بنیادی دستکاری شده توسط مهندسی ژنتیک

  • برداشت سلولهای بنیادی از بلاستوسیت
  • انتقال DNA به سلولهای بنیادی
  • انتخاب
  • بر گرداندن سلولهای بنیادی به داخل بلاستوسیت

v

اسلاید 5 :

سلول های بنیادی جنینی

nسلولهای بنیادی جنینی بصورت چند توانی از تودۀ سلولی داخلی بلاستوسیت مشتق می شوند وتوانائی تبدیل شدن به همۀ بخشهای جنینی را دارند.

اسلاید 6 :

خصوصیات ناقل مناسب

nتولید آسان

nغیر ایمونوژن

nظرفیت نا محدود در پذیرش ژن

nبیان اختصاصی در سلول هدف

n

اسلاید 7 :

ناقل های ویروسی

nآلوده سازی مراحل اولیه جنین با رترو ویروس آلوده همانند ساز

nالحاق تصادفی

nاستفاده در ژن درمانی برای همه حیوانات

nپر بازده

nمحدودیت

nامکان الحاق DNAفقط در سایز کوچک

nفاقد سکانس تنظیمی خاص

nایمنی

اسلاید 8 :

ناقل های غیر ویروسی

nDNAبرهنه

nتولید اسان

nبازدهی انتقال پائین

nDNAمتصل به لیپید یا پلی مر

nسایزژن الحاقی  نا محدود

nغیر ایمونوژن

اسلاید 9 :

کشاورزی

nالف)مقاومت به بیماریها

    تولید حیوانات مقاوم به بیماریهای خاص(خوک)

n ب)کیفیت

بهبود بخشیدن به گوشت, پشم و شیر

nج) زاد و ولد

تولید گله های بزرگتر با ویژگیهای اختصاصی

اسلاید 10 :

پزشکی

nالف)انتقال

انتقال بافت از حیوانات ترانس ژنیک

nب) ژن درمانی انسانی

مادۀ تولید شده توسط گاو ترانس ژن به رشد سلولهای خونی انسانی کمک میکند

nج)مکمل های غذایی و دارویی

شیر,انسولین, هورمون رشد, فاکتور انعقاد خون

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید