دانلود پاورپوینت دستگاه عصبی

PowerPoint قابل ویرایش
19 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت دستگاه عصبی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت دستگاه عصبی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

—عملکرد دستگاه عصبی: دریافت تحریکات از محیط داخلی و خارجی بدن

—قادر به پاسخ دادن به تحریکات دریافتی

—کنترل فعالیت عملکرد ارگانهای بدن

—تقسیم آناتومیک دستگاه عصبی:

—CNS: Central Nervous System دستگاه عصبی مرکزی: مغز و نخاع

—PNS: Peripheral Nervous System دستگاه عصبی محیطی: اعصاب مغزی و اعصاب نخاعی

—ANS: Autonomic Nervous System دستگاه عصبی خودکار: سمپاتیک و پاراسمپاتیک

—دستگاه عصبی تشکیل شده است از:

—سلول عصبی (نورون) Neuron و سلول حمایت کننده Glial Cell

اسلاید ۲ :

—تنه سلول عصبی را سوما Soma یا پریکاریون Perikarion  می نامند.

—زوائد ظریف و منشعب نورون که عمل انتقال پیام (عمل آوران) به سوی جسم سلولی را به عهده دارند را دندریت می نامند.

—زائده منفردی که پیام را از سوما به سوی محیط  منتقل می کند آکسون نامیده می شود.

—در داخل سوما و دندریتها اجسام بنفش (اجسام نیسل Nissl’s Bodies) وجود دارد که همان شبکه آندوپلاسمی دانه دار و ریبوزومهای آزاد می باشند.

اسلاید ۳ :

انواع نورون

—دسته بندی نورونها از نظر شکل زوائد سیتوپلاسمی به:

—مولتی پولار، بی پولار و یونی پولار

—نورونهای یک قطبی، دوقطبی و نورونهای پست سیناپتیک اتونومیک خارج از CNS قرار دارند.

اسلاید ۴ :

ارتباط بین سلولهای عصبی

—سیناپس Synapse: اتصال تخصص یافته بین نورونها

—که اجازه انتقال پیام را از یک نورون به نورون دیگر می دهد

—نورون پره سیناپتیک و پست سیناپتیک

—آکسودندریتیک a، آکسوسوماتیک b و آکسوآکسونیک c

—سیناپسهای شیمیایی chemical و الکتریکی electrical

—نوروترانسمیتر (انتقال دهنده عصبی): مثل استیل کولین

اسلاید ۵ :

سلولهای پشتیبان Supporting cells

—قادر به انتقال پیام نیستند.

—ارتباط نزدیکی با نورونها دارند.

—در دستگاه عصبی مرکزی بنام: نوروگلیا و یا گلیال

—در دستگاه عصبی محیطی بنام: سلول شوان و آقماری(ساتلیت)

—عملکرد سلولهای حامی:

—حمایت فیزیکی Protection

—جدا سازی الکتریکی جسم نورون و زوائد آن

—تبادل متابولیک مواد بین عروق و نورونها

—ایجاد سدی بین مواد موجود داخل عروق و نورونها به نام سد خونی-مغزی:

— Blood Brain Barrier(BBB)

اسلاید ۶ :

انواع سلولهای نوروگلیا

—الیگودندروسیت:                       در تشکیل و حفظ غلاف میلین

—آستروسیت: حمایت فیزیکی و متابولیک نورونهای CNS

—میگروگلیا: با خاصیت فاگوسیتی

—اپاندیمال: سلولهای ستونی پوشاننده بطنهای مغزی و کانال نخاع

اسلاید ۷ :

انواع سلولهای نوروگلیا

—الیگودندروسیت:  Oligodendrocyte                          در تشکیل و حفظ غلاف میلین در CNS

—آستروسیت: Astrocyte حمایت فیزیکی و متابولیک نورونهای CNS

—میگروگلیا: Microglia با خاصیت فاگوسیتی

—اپاندیمال: Ependymal Cell

سلولهای ستونی پوشاننده بطنهای مغزی و کانال نخاع

اسلاید ۸ :

غلاف میلین

—در سیستم عصبی محیطی توسط سلول شوان

—در سیستم عصبی مرکزی                                               توسط الیگودندروسیت

—لایه های متراکمی از غشاء سلولی

—ضخامت غلاف توسط قطر آکسون و با واسطه        یک فاکتور رشد بنام NGF تعیین می شود

—گره های رانویه:                                        ارتباط بین سلولهای شوان مجاور

—هر قطعه ۰٫۰۸ تا ۰٫۱ میلیمتری آکسون                        توسط یک سلول شوان پوشیده می شود

اسلاید ۹ :

مقطع عرضی نخاع

—ماده خاکستری شبیه H

—شامل شاخ قدامی VH و خلفی DH

—ماده خاکستری ارتباطی GC

—ماده سفید بصورت ستونهایی در اطراف ماده خاکستری شامل ۶ ستون قدامی، طرفی و خلفی

—در سطح خارجی نخاع: نرم شامه

—شکاف قدامی میانی

—شیار خلفی میانی

—شیارهای قدامی و خلفی طرفی

 

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 19 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد