بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

lتقسیم بندی ترانس ها

üاز لحاظ عملکرد

üاز لحاظ کاربرد

l

l از لحاظ عملکرد

ترانس های قدرت

ترانسهای تنظیم کننده

اتوترانسها

lاز لحاظ کاربرد

ترانس های قدرت و توزیع

ترانسهای صنعتی همچون ترانس های جوش و کوره های القایی

ترانس های خاص همچون ترانس های  حفاظت ، تست و اندازه گیری

اسلاید 2 :

lترانس های خشک (Dry-type)

üاز عایق های رزینی همچون صمغ ریختگی برای انتقال حرارت ترانس به محیط بیرون استفاده می شود. ابعاد این ترانس نسبت به ترانس های روغنی بزرگتر است.

üبدلیل عدم نیاز به حفاظت های خاص خطر آتش سوزی در آنها وجود ندارد ودارای IP00 هستند.

üکاربرد

lسیستم های توزیع

l ساختمان های بلند و  فروشگاه های بزرگ

lصنایع نفت و سیمان

lمعادن  ، راه آهن ، فرودگاه و ...

l

l

اسلاید 3 :

lترانس های روغنی (Oil Immersed)

üروغن به عنوان عایق، خنک کننده و جاذب رطوبت هوا عمل می کند.

üسیم پیچ ها و هسته ترانس در داخل مخزن روغن قرار می گیرد..

üروغن مورد استفاده روغن معدنی است و نباید از آسکارل به دلیل سمی بودن و ملاحظات زیست محیطی استفاده نمود.

üبیشتر  ترانس های توزیع از نوع ترانس روغنی هستند. 

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

üسیستم خنک کنندگی ترانس روغنی  ONAN، ONAF و یا OFAF  است

üنسبت میزان باردهی                                         1         :      5/1       :        2   

اسلاید 4 :

lترانس های هرمیتک

üمخزن روغن دارای خاصیت ارتجاعی بوده  و در قدرت های کم  افزایش حجم روغن بدین وسیله جبران می شود.

üدر ترانس های با قدرت بالا از کیسه نیتروژن برای جذب گرمای  و رطوبت استفاده می شود.

üدارای سیستم مونیتورینگ با خاص روغن برای خفاظت ترانس هستند. زیرا اگر بیش از حد داغ شود احتمال انفجار ترانس وجود دارد (Tumetic Protection).

üاز مزایای این ترانس کاهش هزینه مراقبت و نگهداری، حذف رطوبت گیر و رله بوخهلتز و منبع انبساط و در نتیجه کاهش ارتفاع ترانس است.

üکاربرد

lبرای مناطق با رطوبت بالا

lمحدویت در خدمات سرویس دهی و مکان پست  

l

l

اسلاید 5 :

lتجهیزات ترانس روغنی

üتجهیزات اصلی شامل هسته ، سیم پیچ های اولیه و ثانویه ، مخزن روغن و بوشینگ ها برای خروج سرسیم های اولیه و ثانویه

üتجهیزات کنترلی  شامل:  1-  منبع انبساط روغنی          2-تپ چنجر     3- ترمومترها                  4 - نشان دهنده سطح روغنی   5- رله بوخهلتر    6- شیر تخلیه روغنی       7- لوله تنفس            8- مقره            9- برقگیر

 هسته:هسته ترانس جهت برقراری میدان مغناطیسی با حداقل مقاومت مغناطیسی است که به صورت ورقه ورقه و با ضخامت حدود 30/0 میلی متر ساخته می شود. واز جنس استیل، آلیاژ آهن و نیکل ساخته می شود. از نظر چیدن هسته به خاطر قرار گرفتن سیم پیچ ها روی هسته، ترانس ها را به دو دسته تقسیم می کنند:

lترانس های نوع هسته­ای (Core type(  یا استوانه ای   ( کاربرد در ترانس های توزیع)

lترانسی زرهی shell type

ü

اسلاید 6 :

lسیم پیچ ترانس:

üسیم پیچ ترانس های توزیع به صورت استوانه ای یک لوله و چند لایه با هادی های گرد است. در سمت فشار قوی و در سمت فشار ضعیف استوانه ای با هادی های چهارگوش است.

üسیم پیچ ها به صورت استوانه های متحدالمرکز روی ستونهای هسته قرار داده می شوند. معمولاً سیم پیچ فشار ضعیف در داخل و فشار قوی در خارج واقع می شوند و این ترتیب به این دلیل رعایت می شود که عایق کاری فشار ضعیف نسبت به هسته راحت تر است. 

l مخزن:یک ظرف مکعب یا بیضوی شکل است که هسته و سیم پیچ های ترانس در آن جای می گیرند و شامل انواع زیرند:

üتانک با ورق ساده یا مجهز به پره ها برای قدرت های کمتر از 50KVA

üتانک با تیوپ های خارجی خنک کن به پره های برای قدرت بیش از 50KVA تا 500KVA

üتانک با رادیاتور جداشدنی: برای ترانس های 500KVA  و بالاتر.

üتانک با فن های مجزا – عموماً ترانس های قدرت.

ü

l

l

l

اسلاید 7 :

                 ترانسفورماتورهای توریع 

رله بوخهلتز: برای ترانس های 315KVA تا 630KVA  مکانش نصب شده و قیمتش به طور جداگانه اخذ می شود و برای 630KVA  خودش هم نصب می شود. و دارای دو کنتاکت آلارم و تریپ است و برای تشخیص اتصالات حلقه سیم پیچ ها و اتصال کوتاه در داخل ترانس بکار می رود. و در  لوله رابط بین تانک و منبع انبساط روغن نصب می شود.

l

اسلاید 8 :

lتپ چنجر:

üبه منظور کنترل ولتاژ با جابجایی توان راکتیو خطوط برای جبران افت ولتاژ ناشی از خطوط در شبکه های توزیع استفاده می شود که درسمت 20kv (فشار قوی) نصب می­شود و با تغییر تعداد دورهای سیم پیچ اولیه ولتاژ ثانویه را کنترل می نماید. که کارخانه ها آنها را در تپهای 5/2± درصد با تعداد تپ های 3، 5 و 7 پله ای می سازد.

üبرای افزایش ولتاژ ثانویه بایستی تعداد دور اولیه را کاهش داد. به عبارتی اگر تپ در ترانس پنج حالته روی %5+   تنظیم شود این بدین معنی است که ولتاژ ثانویه %5 افزایش می-یابد.

üتنظیم تپ چنجر در پست های توزیع عموما فصلی است و به صورت Off load  و دستی انجام می­گیرد IEC78))   به عنوان مثال در تپ پنج حالته داریم:

-5%        -2.5%      0     5%        2.5%

üاز تپ حنچرهای on-load  عموما با تپ %10  ± در ترانس قدرت که به صورت اتوماتیک صورت می گیرد استفاده می­شود.

l

ü

l

l

l

اسلاید 9 :

lفرکانس:

üترانس را در فرکانسهای مختلف نمی­توان استفاده کرد. مگر در شرایط بد بخصوص از 50HZ  به 60HZ ، در این حالت بایستی ظرفیت ترانس در کمتر از بار نامی استفاده شود.

üهمچنین پست های کارخانجات که بخصوص دارای کوره ی القایی هستند همچون ذوب آهن به دلیل هارمونیک زا بودن بارهای غیرخطی، ترانس بیشتر داغ می­شوند و نمی توان از ترانس بار کامل را اخذ نمود (عموما 80 درصد).

ü

lگروه برداری:بیانگر نوع اتصالات سیم پیچ های اولیه و ثانویه و اختلاف فاز ولتاژهای همنام اولیه و ثانویه است.

l

ü

l

l

l

اسلاید 10 :

lکلاس عایقی: بیانگر عمر ترانس ودمای قابل تحمل ترانس است.

üاگر مجموع دمای محیط و درجه حرارت عایق ترانس بیش از دمای کلاس عایقی باشد توان بارگذاری و عمر ترانس کاهش می یابد.

üاز این رو بایستی ترانس را در دوره کمتری مورد Overload  قرار داد.

üکلاس عایقی ترانس از نوع A است و در برخی موارد از کلاس نوع B  هم استفاده میشود.

ü

ü

ü

ü

lراندمان ترانس:

ü

ü

EX:

ü

ü

ü

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید