بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

مقدمه

o    در  تاريخ  فرهنگ  و  هنر ،  اثبات  شده که  اين  زيبائی  جهانی از شخصيت يا  فرم به  وجود  نيامده، بلکه از   رسم پويای  روابط ذاتی يا متقابل فرم ها  ايجاد شده است.  هنر  به  ما می  گويد  که تنها هدف  از   وجود   فرمها  خلق  روابط  است؛  اين  که  فرمها روابط  را خلق می کنند و روابط  فرم ها  را  می آفرينند و از  اين  نظر   هيچ کدام از  آن ها  برديگری   برتری ندارد. تنها مسئله در هنر دستيابی به  تعادلی  بين  هنر عينی  و ذهنی است. اما  اهميت  موضوع  در اين است که  اين  مسئله بايد  در حيطه  هنر  تجسمی ،  نه  فقط  در  حيطه  تفکر  ، حل شود.  کار  هنر  بايد " سازنده " باشد  و تا حد ممکن رابطه ای عينی بين فرم ها وواقعيت  ايجاد نمايد.

اسلاید 2 :

تعاريف

oهنر به  ما می گويد  قوانين   ثابتی  وجود  دارند و همچنين ما را به استفاده از عناصر سازنده  و  درک روابط ذاتی بين آنها رهنمون می شود. اين قوانين را می توان قوانين  فردی  از قانون پايه ای  برابری  که باعث خلق تعادل ديناميکی و افشای محتوای حقيقی واقعيات می گردند دانست

اسلاید 3 :

نقاشیهای عظیم، آرام آرام در قلبم شکل می گیرند." Kandinskyدر این نوشته رابطه نزدیکش را با نقاشی بیان می کند.

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید