بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

                

                عوامل موثر بر ادغام اقتصادي و سياسي كشورها

عوامل چندي كشورها را به همكاري اقتصادي و توسعه روابط بازرگاني و ايجاد تشكل هاي تجاري تشويق مي نمايند كه شامل: اشتراك فرهنگي، زبان مشترك، تاريخ مشترك، هم مرزبودن، همسايه بودن، منافع مشترك و نظاير آن مي باشد. اين عوامل و مشخصه ها زمينه را براي كاهش موانع تجاري و توسعه مبادلات بازرگاني در راستاي دستيابي به منافع متقابل ميان كشورها فراهم نموده است.

 

اسلاید 2 :

                              فرهنگ مشترك

 مردمان كشورهايي كه در همسايگي يكديگر قرار دارند و يا در يك دوره زماني زير پوشش حكومت واحدي بوده اند معمولاً از نظر زبان، سنت هاي اجتماعي، آداب و رسوم و مذهب داراي تشابهات زيادي هستند. اين وضعيت در بسياري از مناطق جهان ديده مي‌شود همچنانكه در خاورميانه و آفريقاي شمالي زبان عربي و دين اسلام رايج بوده و زندگي روزمره مردم و نيز محيط بازرگاني كاملاً تحت تاثير اين دو عامل قرار گرفته است.

 

اسلاید 3 :

               

 سابقه تسلط نظامهاي سياسي در يك منطقه

 در دوره هايي از تاريخ با شكل گيري يك نظام سياسي مقتدر تعدادي از كشورها يا جوامع در يك منطقه زير چتر حكومت واحدي درآمده و با گذشت زمان، يكساني فرهنگي در ميان مردمان آن منطقه بوجود آمده است. تسلط سياسي، اقتصادي و فرهنگي اتحاد شوروي سابق بر منطقه وسيعي از اروپاي شرقي و آساي شمالي موجب گسترش زبان روسي و بسياري از جلوه هاي فرهنگي و اقتصادي نظام سوسياليستي در كشورها اين منطقه گرديد.

اسلاید 4 :

              

                 نزديكي جغرافيايي كشورها

نزديكي منطقه اي نيز يكي از عوامل مهم زمينه ساز براي توسعه همكاري هاي اقتصادي بين كشورها بشمار مي آيد. اگر چه هم مرز بودن و همسايگي الزاماً از پيش نيازهاي شكل گيري اتحاديه هاي اقتصادي نيست اما به خاطر اين كه مي تواند نقش موثري در ارتباطات و حمل و نقل بين دو كشور داشته باشد به پيدايش مشاركت هاي اقتصادي منطقه اي كمك مي كند.

 

اسلاید 5 :

                        تاثیر ويژگي هاي اقتصادي

بررسي هاي انجام گرفته نشان مي دهد كه كشورهايي كه از نظر سطح توسعه اقتصادي شباهت بيش تري به يكديگر دارند در تاسيس نهادهاي اقتصادي مشترك و استمرار فعاليت آن ها نسبت به كشورهايي كه تفاوت هاي اقتصادي آن ها زياد است موفقيت بيش تري كسب نموده اند.

اسلاید 6 :

                        تاثیر ويژگي هاي اقتصادي

هنگامي كه چندين كشور با وضعيت اقتصادي متفاوت به تشكيل اتحاديه مي پردازند معمولاً اعضاء قدرتمند و بزرگ مجموعه در فرآيند اين همكاري هاي منافع بيش تري بدست آورده كه در واقع بخشي از آن به قيمت زيان اعضاء كوچك و ضعيت حاصل مي گردد. اين گونه پيامدها موجب مي شود كه كشورهاي كوچك عضو تمايل چنداني به ادامه فعاليت هاي مشترك اقتصادي نداشته باشند.

اسلاید 7 :

                      

    ويژگي هاي مشترك اقتصادي اعضا

مطالعات انجام شده نشان مي دهد كه موفقيت بازار مشترك يا اتحاديه اروپا بيش از هر چيز مرهون ويژگي هاي مشترك اقتصادي اعضاء آن مي باشد كه از موارد عمده آن مي‌توان مشخصه هاي زير را برشمرد:

وجود يك زير بناي صنعتي توسعه يافته و نرخ بهره وري توليدي بالا كه به يك توليد ناخالص داخلي سرانه قابل توجه انجاميده است.

اسلاید 8 :

                      

    ويژگي هاي مشترك اقتصادي اعضا

وجود يك زير بناي پيشرفته و گسترده حمل و نقل و ارتباطات كه توسعه فعاليت هاي توليدي و تجاري و انجام مبادلات بازرگاني محلي و منطقه اي را امكان پذير نموده است.

وجود يك جامعه مصرف كننده مرفه كه توانايي و قدرت خريد كالاها و خدمات توليد شده در سازمان هاي صنعتي و تجاري اروپا را به خوبي داراست.

اسلاید 9 :

                 پيدايش و تكامل اتحاديه اروپا

دو رويداد سياسي زمينه تشكيل اتحاديه اروپا را فراهم نمودند:

1ـ خسارت هاي وارد شده به اروپاي غربي در اثر دو جنگ جهاني و تمايل اين كشورها به يك صلح پايدار

 2ـ اراده كشورهاي اروپايي براي حفظ موجوديت و استقلال خود در صحنه سياسي ـ اقتصادي جهان.

اسلاید 10 :

               

 طرح اروپاي واحد

در سال هاي پاياني دهه 1980 اروپا با دو رويداد بزرگ روبرو شده است اول فروپاشي نظام كمونيستي در اروپاي شرقي و دوم پذيرش طرح اروپاي واحد بوسيله اعضا اتحاديه اقتصادي اروپا. پايه اين طرح همه كشورهاي عضو متعهد شدند كه در راستاي ايجاد بازار يكپارچه اروپا تلاش كنند.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید