بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

مقدمات- تعریف ها

راه شریانی

راهی است که در طراحی و بهره برداری ازآن به نیازهای وسایل نقلیه موتوری برتری می دهند. برای رعایت این برتری عبور پیاده ها از عرض راه کنترل و تنظیم می شود.

راه شریانی درجه یک

برتری جابجایی وسایل نقلیه موتوری

تنظیم عبور پیاده ها از عرض راه

عملکرد برون شهری

 

 

 

اسلاید 2 :

آزادراه

جدا بودن ترافیک دو طرف

بدون وقفه بودن جریان ترافیک

بزرگراه

جدا بودن ترافیک دو طرف

پیوسته بودن جریان ترافیک در طول های قابل ملاحظه

دارای تعداد معدودی تقاطع همسطح به شرط زیاد بودن فاصله تقاطع ها از یکدیگر

 

 

اسلاید 3 :

 راه عبوری

ادامه راه های برون شهری دو خطه دو طرفه در داخل شهرها

حفظ عملکرد عبوری در داخل شهر

تنظیم ورود و خروج وسایل نقلیه

فاصله تقاطع ها بیش از 2.5 کیلومتر

اسلاید 4 :

عملکرد راههای شریانی درجه1

فراهم کردن ارتباط سریع بین مناطق دور از هم در شهرهای بزرگ

اتصال شبکه راههای درون شهری به شبکه راههای برون شهری

استفاده برای سفرهای کوتاه شهری

ضرورت راه های شریانی درجه ا

ارتباط دادن مناطق مختلف شهرهای بزرگ به یکدیگر و به شبکه راههای برون شهری

ارتباط دادن شهرها و شهرک های مجاور هم به یکدیگر و به مراکز صنعتی و پایانه ها

ارتباط دادن شهرهای متوسط و کوچک به شبکه راه های برون شهری

 

 

اسلاید 5 :

ضوابط کلی

وضعیت راه های شریانی درجه 1 نسبت به زمینهای اطراف

راه پایین گذر

راه بالا گذر

راه همسطح

راه سرپوشیده

راه نیمه سرپوشیده

اسلاید 6 :

راه های پایین گذر

کف آن پایین تر از سطح زمین های اطراف و از زیر راه های متقاطع می گذرد

مخفی بودن جسم راه و تاثیر اندک آن بر زیبایی بصری محیط و ساختار معماری

مسیر های پیاده و دوچرخه را می توان به پله و شیبراهه از روی آن گذراند

کنترل سر و صدا

حریم کمتر

راه های بالاگذر

تاثیرات نامطلوب بر ساختار معماری شهری و زیبایی بصری

 

 

 

 

 

 

اسلاید 7 :

راه های همسطح

راه های همسطح را می توان به عنوان عامل جداکننده و در عین حال ارتباط دهنده برای مناطق شهرهای بزرگ و شهرک های نزدیک به یکدیگر در نظر گرفت.

محدودیت های اصلی:

-به صورت کانال جداکننده ای محیط شهری را به دو جزء جدا از هم تقسیم می کند.

-کنترل دسترسی پیاده ها به راه معمولاً مشکل است.

-پذیرفته نبودن گذراندن راه همسطح از داخل آبادانی های یکپارچه، به علت تأثیرات زیست محیطی نامطلوب

-

 

اسلاید 8 :

کنترل دسترسی ترافیک موتوری

کنترل قاطعانه دسترسی وسایل نقلیه موتوری

هیچ بنایی حق دسترسی سواره به راه های شریانی درجه 1 را ندارد مگر بناهای استثنایی و بزرگ

در نظر گرفتن جاده کناری(شریانی درجه 2) برای اتصال بناهای اطراف به راه های شریانی درجه 1

نبودن تقاطع همسطح در آزادراه

محدود نگه داشتن تعداد تقاطع های همسطح در بزرگراه و راه عبوری

کمتر نبودن فاصله تقاطع های همسطح از 2.5 کیلومتر

ممنوع بودن پارکینگ حاشیه ای

در نظرگیری شانه راه برای توقف های اضطراری

ارتباط ایستگاه های اتوبوس از طریق زیرگذر یا روگذر پیاده به پیاده رو 

 

 

اسلاید 9 :

ضوابط اجزا

تعداد خطوط

حداقل دو سواره رو مجزا

حداقل دو و حداکثر چهار خط اصلي در سواره رو

تعيين تعداد خطوط براساس حجم ترافيک ساعت طرح و ظرفيت طراحي هر خط

غیر مجاز بودن کاهش تعداد خط های اصلی در طول های کم       گلوگاه ظرفیتی

در نظرگيري خط افزايش و کاهش سرعت در دهانه ورودي ها و خروجي ها

در نظرگيري خطوط مخصوص در تقاطع هاي همسطح براي گردش به چپ و راست(مجاز)

سرعت طرح

آزادراه: 100-90 کيلومتر بر ساعت

بزرگراه: 100-80 کيلومتر بر ساعت

راه عبوري: مطابق سرعت طرح راه برونشهري ادامه آن

حداکثر سرعت مجاز: حداقل 10 کیلومتر در ساعت کم تر از سرعت طرح آن

 

 

 

اسلاید 10 :

جدول

مجاز نبودن استفاده از جدول به عنوان حافظ وسایل نقلیه

قرارگیری جدول در لبه خارجی شانه و یا دورتر به منظور هدایت آب برف و باران

ارتفاع جدول < 15 سانتی متر

شیروانی خاکبرداری و خاکریزی و کانال آب

عرض و ارتفاع آزاد

ارتفاع آزاد: 5 متر – در نظرگیری  0.1 متر برای افزایش ضخامت روسازی در آینده

میانه

استفاده از نرده حافظ یا دیواره، برای مجزا کردن ترافیک دو طرفه

جلوگیری از دور زدن غیرمجاز رانندگان وسایل نقلیه موتوری

وسایل نقلیه همگانی

مجاز بودن حرکت وسایل نقلیه همگانی

مجاز نبودن توقف وسایل نقلیه همگانی در کنار سواره رو برای پیاده و سوارکردن مسافر

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید