بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

روانشناسي ورزش چيست؟                       

مطالعه جنبه های روانی عملکرد ورزشکاران و کاربرد اصول روانشناسی در حوزه ورزش . یا به عبارت دیگر، مطالعه ویژگیهای رفتاری ورزشکاران.

اسلاید 2 :

طبقه بندی روانشناسي ورزش

روانشناسي باليني : روانشناسان دراين حيطه  بيشتر با ورزشکاران دارای مشکلات روان شناختي مانند اضطراب،ضعف اعتماد بنفس ، برانگيختگي و... سرو کار دارند.

روانشناسي آموزشي : روانشناسان اين طبقه  دارای  دو نقش استاد و  مشاور روانشناسي ورزش هستند .

روانشناسي تحقیقاتي : هدف  تحقيقات اين روانشناسان ،دستيابي به واقعيت های علمي ،آموزشي و باليني است.

اسلاید 3 :

کاربرد روانشناسي ورزش

برای ورزشکاران

برای مربيان

حوزه های غير ورزشي

اسلاید 4 :

ده دليل براي وجود عوامل روانشناختي موثر بر عملکرد ورزشي

1- تفاوت اجرا هنگام تمرين در مقايسه با مسابقه

2- تحت تاثير قرار گرفتن عملکرد در حضور تماشاگران

3- تغييرپذيری اعتماد به نفس

4- اضطراب و ترس هنگام مسابقه

5- آگاه نبودن از دليل و انگيزه شرکت در رقابت

 

اسلاید 5 :

6- نسبت دادن ارزش خود به تواناييها در اجرای ورزشي

7- تغيير پذيری  در  تمرکز توجه

8- عملکرد ضعيف پس از برگشت به حالت اوليه از آسيب ديدگي

9- توسل به شيوه های مختلف برای رسيدن به اوج عملکرد

10- تاکيد نتايج بسياری از تحقيقات بر اهميت توجه به ابعاد روان شناختي ورزشکاران

- مدل هاي استعداد يابي

-  مدل های رشد

اسلاید 6 :

اجزاء و مولفه های کاربردی روانشناسي ورزش:

1 – انگیزش

2 –اعتماد به نفس                                                            

3-هدف گزینی      

4 – تمرکز توجه

5–برانگيختگي

7-  استرس

6- اضطراب

8- پرخاشگری

9- تسهیل اجتماعی

10- خود کلامی

اسلاید 7 :

1- انگيزش

تعريف انگيزش از ديد گاه الدرمن :

 انگيزش تمايل و آمادگي برای انتخاب و  جهت دادن به رفتاری است که به وسيله نتايج احتمالي کنترل  وپايداری در رفتار تا رسيدن به هدف را منجر مي شود.

تعريف ديگری از انگيزش :

انگيزش يک نيروی دروني است که فرد را برای رسيدن  به هدفي به حرکت وا مي دارد.

اسلاید 8 :

منابع بر انگيزاننده یا عوامل انگيزشي:

1- عوامل دروني

- مانند نیاز به احترام،نياز به پيشرفت و نياز به مقبوليت

2 – عوامل بيروني

- رسيدن به مدال، ميل به شهرت ، دريافت جايزه ،کسب درآمد

اسلاید 9 :

2- اعتماد به نفس

 تعريف اعتماد به نفس :

اعتقاد فرد به تواناييهايش در رسيدن به اهداف خاص .

عوامل موثر بر اعتماد به نفس:

الف) عملکرد موفقيت آميز فرد در گذشته

ب) آمادگي جسماني و  ذهني

ج) تشويق مربي  و هم تیمي ها

 د) خود کلامي مثبت

ه ) مقايسه با ورزشکاران موفق ديگر .

اسلاید 10 :

انواع اهداف

1)عملکرد مدار

2)نتیجه مدار

از نظر زمان:

1)کوتاه مدت

2)میان مدت

3)بلند مدت

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید