بخشی از مقاله

کشفيات در زمينه مسائل جغرافيايي عمری طولانی دارند؛ به طوری که امروز تحقيقات در زمينه سياره مريخ در دستور کار کارشناسان قرار دارد، اما با اين وجود، بخش هايي از محيط زندگی انسان ها همچنان ناشناخته باقی مانده اند.

زبان شناسان با تجزيه و تحليل زبان های مختلف دنيا و موسيقی دان ها با ثبت آهنگ های دورافتاده ترين روستاها، دنيای امروز را معرفی می کنند. امروز دانشگاه ها با ارائه و ارزيابی اسناد و مدارک در زمينه زبان، موسيقی و جغرافيا نقش مهمی ايفا می کنند.

نقاط سفيد –يا به عبارت دقيق تر، نقاط خاکستری- موجود بر روی نقشه زندگی انسان ها که نشان دهنده دوران جديدند، ورزش های سنتی هستند.
ورزش های سنتی با وجود تفاوت هايي که با يکديگر دارند، نزديک به هزار نوع می باشند و اگر فقط بخواهيم دسته های اصلی را درنظر بگيريم، به صد نوع می رسند. اين به معنی اين است که ورزش های سنتی از ورزش های المپيکی امروز بسيار غنی ترند.

يافته ها در زمينه ورزش های سنتی می تواند بر درک ما از مسائل فرهنگی، هويت ملی، ورزش ها صنعت جهانگردی و سلامت عمومی در نقاط مختلف دنيا، تأثيرگذار باشد.
در بررسی احتمالاتی که فرهنگ ما را تبديل به يک وسيله آکادميک می کند، به نتايجی رسيدم. با استفاده از يک فيلتر در مغزم به دنبال منفعت ورزش های همگانی در مسائل آکادميک بودم که سه جنبه توجه مرا به خود جلب کردند:

1- در ورزش های سنتی چه منابعی برای تمرينات فيزيکی وجود دارند؟
2- ورزش های سنتی برای ورزش های همگانی در کشورهای خودشان چه منابعی را پيشنهاد می کنند؟
3- ورزش های سنتی برای تبديل شدن به يک ورزش همگانی جهانی و رقابت های بين المللی چه مراحلی بايد طی کنند؟
برای مطالعات مؤثر در زمينه آموزش های فيزيکی و توسعه ملی و بين المللی اين ورزش به قوانين اصلی اکادميک نيز توجه داشتم:
- تاريخ، بررسی نژادهای مختلف, داروهای ورزشی

- اقتصاد، هنر موسيقی, حرکات موزون
- علم ورزش، علوم پايه و آموزش و پرورش
در پايان سعی کردم که ورزش های سنتی را به دنيا، افکار عمومی و بزرگان
ورزش معرفی کنم. البته سعی کردم مشخص کنم که سهم ورزش های سنتی در توسعه آموزش فيزيکی ورزش های همگانی چقدر است؟
ورزش های سنتی برای آموزش های فيزيکی دارای محتوای لازم هستند، چون:
- فرهنگ منطقه را به کودکان آموزش می دهند.

- قوانين و مهارت ها را در يک سيستم اجتماعی معين آموزش می دهند.
- به تجهيزات خاصی نياز ندارند.
- توانايي راهيابی به جشنواره های محلی را دارند.
- ورزش های سنتی به نسل های بعد نيز منتقل می شوند.

ورزش های سنتی در کشور خودشان يک جزء اصلی برای افزايش مشارکت در ورزش های همگانی هستند چون:
- ورزش هايي با تمرينات معمولی نيستند بلکه بسيار جذابند.
- معمولاً همه گروه های سنی با هر توانايي می توانند آن را انجام دهند.
- می توانند به عنوان يک جشنواره برگزار شوند.
- معمولاً نياز به مکان های خاصی ندارند.

- اغلب از طرف مؤسسات فرهنگی، ورزشی و جهانگردی حمايت می شوند.
- در جشنواره های مختلف و مدارس قابل اجرا هستند.
- برای رسانه ها –به خصوص تلويزيون- جذاب هستند.
ورزش های سنتی در رقابت های ورزشی و ورزش همگانی در زمينه بين المللی توسعه جهانی خواهند داشت، چون:
- همراه با افزايش علاقه فرهنگی محلی پيش می روند.

- علاوه بر آموزش ورزش، ويژگی های منطقه ای را نيز نشان می دهند.
- يک برنامه ارزان قيمت برای مقابله با کم تحرکی می باشند.
- تسلط ورزش های به اصطلاح غربی را متعادل می کنند.
- توجه جهانيان را به کشور منشأ اين ورزش و فرهنگ آن کشور جلب می کند.
- در جشنواره ها و مسابقات بين المللی نيز شرکت می کنند.

حال به قوانين آکادميکی که در تحقيقات، مدارک و پژوهش ها در مورد ورزش های باستانی دخالت دارند، نگاهی می کنيم:
تاريخ:
- توصيف ورزش های سنتی در مسير تاريخ
- کشف مجدد فعاليت هايي ک ثبت فعاليت هايي که هنوز وجود دارند.
- معرفی ورزش های سنتی به عنوان ريشه ورزش های امروزی

نسل شناسی
- معرفی ورزش های سنتی به عنوان معرفی فرهنگ ها
- نقش ورزش های سنتی در افسانه ها
- جايگاه ورزش سنتی در مهاجرت انسان ها به مناطق مختلف
- نقش ورزش های سنتی در زمينه مذهب، جنسيت و طبقه اجتماعی

نقش دارو در ورزش
- تحقيقات در زمينه ظرفيت ها و ميزان تحمل در ورزش های سنتی
- تحقيقات در زمينه ظرفيت های قدرت در ورزش های سنتی
- تحقيقات در زمينه ظرفيت های ميزان سرعت در ورزش های سنتی

اقتصاد:
- وضعيت ورزش های سنتی در رابطه با گسترش صنعت جهانگردی
- توليد تجهيزات ورزشی به عنوان يک بخش از تجارت.
- سرمايه گذاری و درآمد در ورزش های سنتی
- استخدام مربی داخلی يا بين المللی

هنر:
- بررسی محتوای هنری ورزش های سنتی (در موسيقی، هنر و رقص)
- ارتباط موسيقی و ورزش در فعاليت های مشخص
- ارتباط رقص با اجزای ورزش
- ارکان زيبايي های معنوی در ورزش های سنتی

علم ورزش:
- ارزيابی يک ويژگی ورزشی واحد در ورزش های سنتی
مطالعه تئوری های ورزشی در رابطه با ورزش های سنتیه در مدارک تاريخی از بين رفته اند
- تعميم دادن ورزش های سنتی به تاريخ پيدايش ورزش
- تغييرات در سيستم ورزش بين المللی به خاطر گسترش آن

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید