بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

 

مدرس: دکتر حسن حاله

مراجع:

   1-ماشین ابزارها(جلد اول و دوم) ابراهیم صادقی

   2-ماشین ابزار(جلد 1) حائریان

   3Technology of machine tools, by: F. Krar & Y.W. Oswald -

   4Fundamentals of modern manufacturing, by: Groover -

مطالب:

   1- کلیات

   2- ابزار شناسی

   3- فلز تراشی(اره کاری-سوراخکاری-تراشکاری-فرز کاری-خان کشی-صفحه تراشی-سنگ زنی) 

   4- روشهاي توليد با ماشين‌هاي خاص( ANC- DNC- CNC- NC ماشينهاي EDM- EMC- تراشكاري ماورا صوت- عمليات حرارتي)

 

 

اسلاید 2 :

 

1-طراحی و استقرار خطوط مونتاژ و ساخت( بازدهی بهینه- نرخ تولید بهینه)

2-برنامه ریزی فرآیند( Process Planning)

منظور چگونگی توالی عملیات در یک پروژه؛ برای این کار باید فرآیندهای تولید را شناخت

روشهایی که میتواند خط تولید را کامپیوتری کند: هوش مصنوعی- سیستمهای خبره- تصمیم گیری چند معياره MCDM

2-برنامه نویسی قطعی Part Programming

برای مثال چگونگی انجام عملیات پرس که این به NC و CNC مربوط مي‌شود.

3-طبقه بندی قطعات Group Technology

این نوع از طبقه بندی سیستم کدینگ دارد

4-طراحی سلولهای ساخت و تولید

طراحی سلولهایی که بتوانیم Group Technology را در آنها جای دهیم

5- ایجاد ارتباط بین CAD/CAM

CAD: Computer Aided Design

CAM: Computer Aided Manufacturing

در CAM:

 FMS و PLC مطرح شد و پیشرفت کرد

( سيستم ساخت انعطاف پذير) FMS: Flexible Manufacturing System

(كنترلر منطقي برنامه پذير) PLC: Programmable Logic Control 

 حال مسئله مهم بحث ارتباط دهنده بین CAD و CAM است

 سيستم CAPP ارتباط دهنده بين CAD/CAM است

CAPP: Computer Aided Process Planning

 

اسلاید 3 :

6-طراحی و استقرار روباتهای صنعتی

7-طراحی و استقرار سیستمهای پیشرفته تولیدی

مانند CIFMS, CIM, FMS

CIM: Computer Integrate Manufacturing ((ساخت یکپارچه با کامپیوتر

CIFMS=CIM+FMS

تفاوت: FMS در بحث سخت افزاري مطرح مي‌شود( اتوماسيون سخت افزاري)

          CIM در بحث اتوماسیون نرم افزاری کاربرد دارد.

ابزار شناسی

الف- ابزارهای اندازه گیری و اصول آن:

یکی از اصول تولید، بررسی وضعیت قطعه یا محصول از نظر مشخصات طراحی محصول است( ابعاد-تلورانس- ویژگیهای سطحی)

اندازه گیری

  عبارت است از فرآیند مقایسه یک مقدار نامعلوم با استانداردهای تعیین شده با استفاده از سیستم مورد قبول واحد اندازه گیری.

  اندازه گیری ممکن است بسیار ساده (طول قطعه) و یا پیچیده (میزان خزش و...) باشد

  اندازه گیری یک ارزش مقداری را ارائه میدهد که دقت آن محدود است

 

اسلاید 4 :

اصول اندازه گیری

  الف- دقت accuracy

  ب- یکنواختی precision

  مثال: قطر نمونه اصلی 10میلیمتر و 50 قطعه داریم

میانگین قطر قطعه یکبار 10.4 و یکبار 11 است

که هر چه میانگین به اندازه اصلی نزدیکتر باشد دقت

بالاتر است.

  اما در یکنواختی نزدیک بودن میانگین به مقدار واقعی

مهم نیست بلکه هر چه پراکندگی نمونه ها کمتر باشد

از نظر یکنواختی بهتر است.

اسلاید 5 :

  عبارتند از انحرافات مثبت یا منفی از مقادیر واقعی که از یک اندازه گیری تا اندازه گیری دیگر وجود دارند.

  یکنواختی عبارت است از درجه تکرار پذیری در فرآیند اندازه گیری. یکنواختی خوب به این معنی است که خطاهای تصادفی و اتفاقی در فرآیند اندازه گیری به حداقل برسند.

  خطاهای تصادفی معمولا به خاطر دخالت انسان رخ میدهند( خطای خواندن مقیاس- تخمین زدن و...)

  عوامل غیر انسانی موثر بر خطاهای تصادفی: 1- تغییرات درجه حرارت

                                                         2- تغییرات دقت دستگاه

                                                         3- شرایط محیط کار

در مورد خطاهای تصادفی انحراف معیار به صورت مقابل محاسبه میشود و اندازه بدست آمده را روی منحنی نرمال میبریم. (مشاهدات انجام شده=        و میانگین=       و تعداد نمونه=     )

در روی نمودار نرمال هر چه یکنواختی کم باشد، انحراف معیار زیاد و برعکس؛ بنابراین حالتی که انحراف معیار کم (یکنواختی زیاد) باشد مناسبتر است.

معمولا دستگاهی که دارای 100% دقت و 100%یکنواختی باشد وجود ندارد.

دقت بالای تجهیزات با کالیبراسیون صحیح رخ میدهد. (کالیبراسیون: برگرداندن ماشین به شرایط اولیه که بنا به دلایلی از حالت اصلی و همیشگی خود خارج شده بود)

سطح صحیح یکنواختی به قرار زیر محاسبه میشود: تجهیزات اندازه گیری باید دارای تکرار پذیری برابر با 1/0 تلورانس باشد.

اسلاید 6 :

*سادگی کالیبراسیون:

   کالیبراسیون باید ساده و سریع باشد تا عملیات اندازه گیری پیوسته باشد.

   بعد از هر کالیبراسیون باید اندازه بدست آمده بدون انحراف  باشد. این خاصیت را پایداری یا ماندن دستگاه      در وضعیت مطلوب گوئیم.

   اگر دستگاهی بعد از کالیبراسیون اندازه گیری با انحراف بود آن دستگاه ناپایدار است.

*سرعت اندازه گیری:

   عبارت است از توانایی سیستم اندازه گیری در تعیین مقدار اندازه در حداقل زمان.

   برای یک دستگاه اتوماتیک، منظور از سرعت اندازه گیری عبارت است از سرعت تشخیص عدم انطباق اندازه با استاندارد.

*وسعت کاربرد (کاربرد زیاد داشته باشد)

*پایایی و قابلیت اطمینان دستگاه (عمر مفید- دقت)

*هزینه کم

*پایداری( تکرار پذیری و یکنواختی)

*ظرفیت اندازه گیری با کمترین واریانس یا انحراف معیار یا بیشترین تکرار پذیری

اسلاید 7 :

*سادگی کالیبراسیون:

   کالیبراسیون باید ساده و سریع باشد تا عملیات اندازه گیری پیوسته باشد.

   بعد از هر کالیبراسیون باید اندازه بدست آمده بدون انحراف  باشد. این خاصیت را پایداری یا ماندن دستگاه      در وضعیت مطلوب گوئیم.

   اگر دستگاهی بعد از کالیبراسیون اندازه گیری با انحراف بود آن دستگاه ناپایدار است.

*سرعت اندازه گیری:

   عبارت است از توانایی سیستم اندازه گیری در تعیین مقدار اندازه در حداقل زمان.

   برای یک دستگاه اتوماتیک، منظور از سرعت اندازه گیری عبارت است از سرعت تشخیص عدم انطباق اندازه با استاندارد.

*وسعت کاربرد (کاربرد زیاد داشته باشد)

*پایایی و قابلیت اطمینان دستگاه (عمر مفید- دقت)

*هزینه کم

*پایداری( تکرار پذیری و یکنواختی)

*ظرفیت اندازه گیری با کمترین واریانس یا انحراف معیار یا بیشترین تکرار پذیری

اسلاید 8 :

 

    تست عبارت است از رویه به کار گرفتن محصول در شرایط و زمان معین برای بررسی نتایج آن.

(برای مثال کمک فنر ماشین- بتن و....)

   دو نوع تست داریم: مخرب و غیرمخرب؛ در صورتی که تست مخرب باشد از نمونه برداری استفاده  میشود.

   در تست کردن سه جنبه مورد بررسی است:

1- آیا محصول همانطور که باید کار میکند؟

2- آیا محصول برای یک دوره معین کار میکند؟

3- آیا محصول در شرایط متفاوت جوی نیز کار میکند؟

  بازرسی اتوماتیک و دستی:

    به واسطه هزینه بالای بازرسی معمولا از رویه ی نمونه برداری استفاده میشود كه در آن بعضاً يك درصد كل قطعات نمونه گيري مي‌شود

    دو نوع خطا :

 خطای نوع اول: یعنی پذیرفتن قطعه معیوب

 خطای نوع دوم: یعنی رد کردن قطعه سالم

هر یک از این خطاها یک ریسک قابل قبول دارد

اسلاید 9 :

1- انتقال اتوماتیک و بازرسی انسانی

2- انتقال دستی به یک ماشین اتوماتیک

3- انتقال و بازرسی اتوماتیک

4- جمع آوری الکترونیکی داده ها

5- یکپارچه سازی فرآیند بازرسی با فرآیند ساخت

   بازرسی و اندازه گیری تماسی و غیر تماسی:

تماسی: تجهیزات با تماس با قطعه آن را اندازه گیری یا بازرسی می کنند.

غیرتماسی: اندازه گیری یا بازرسی قطعات بوسیله یک سری سنسور.

   ویژگیهای غیرتماسی:

1- بازرسی و اندازه گیری سریع

2- آسیب نرسیدن به قطعه

3- پایداری بیشتر

4- انجام شدن در طی تولید

5- نوری یا غیر نوری.

اسلاید 10 :

الف- بلوکهای بسیار صاف و مسطح(precision cage blocks )

- استانداردهای قابل قبول برای مقایسه و کنترل عملکرد تجهیزات اندازه گیری

- بصورت مکعب مستطیل

- سطوح بسیار صاف و آینه ای با دقت بسیار بالا

- در بعضی از بلوک ها دقت تا 0.0000254

- این بلوک ها معمولا از جنس فولاد، کروم، کروم کاربید یا کاربید تنگستن ساخته میشوند

- سایزهای معین و استاندارد تا 0.01 میلیمتر

- برای کارایی مناسب باید این بلوک ها روی سطح مرجع استاندارد قرار گیرند

- معمولا در درجه حرارت ثابتی استفاده میشوند (حدود 20 درجه سانتیگراد) و اگر درجه حرارت متغیر باشد، باید یک تعدیل کننده حرارت وجود داشته باشد.

 ب- ابزارهای اندازه گیری برای ابعاد خطی

- اصلی ترین قسمت ابزارهای درجه بندی شده

قاعده است که برای اندازه گیری خطی بکار می رود (اینچی و متریک)

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید