بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

روش تحقيق در مديريت

تفاوت انسان و حيوان

1- عمل براساس غريزه

2- عمل براساس آگاهي

3- آگاهي نسبت به

  - حقيقت  - واقعيت 

  - اعتباريات

اسلاید 2 :

روش تحقيق در مديريت

ديدگاههاي شناختي

1- ديدگاه پوزيتيويسم (اثبات گرائي )

  - در برابر عقل گرائي سنتي مبدع فرانسيس بيکن

  - اعتبار شناخت به وسيله حواس حاصل ميشود

  - روش استقرائي

  - دستاوردها زياد

اسلاید 3 :

روش تحقيق در مديريت

ديدگاههاي شناختي

2- ديدگاه عقل گرائي

  - سابقه در يونان باستان و ارسطو

  - روش قياسي

  - کبری(فرض مسلم مبتني بر قضاياي کلی و عقايد جزمي )

  - صغری(رابطه کوچکتر حالت خاص کبری )

  - نتيجه(امر اجتناب ناپذير ناشي از رابطه کبری و صغری )

اسلاید 4 :

روش تحقيق در مديريت

ديدگاههاي شناختي

3- ديدگاه استنباطي

  - روش خاص علوم اجتماعي

      در مسائل اجتماعي فهميدن مساله صرفا با انديشه

      امکان ندارد بلکه بايد استنباط صورت گيرد

اسلاید 5 :

روش تحقيق در مديريت

ديدگاههاي شناختي

4- ديدگاه ساختاری  

  نظريه لاکاتوش

  نظريه ها دو رهنمود دارند: 

  سلبي (مفروضات اساسي نظريه از ابطال مصون باشد)

  ايجابي (امکان توسعه نظريه را بيان ميدارد )

   نظريه کوهن

  - نظريه علمي حالت ابطال پذيري دارند

  - با ابطال شدن نظريه پارادایم جديدي به وجود ميآيد

اسلاید 6 :

روش تحقيق در مديريت

ديدگاههاي شناختي

5- ديدگاه هرمونتيک :

  تفسير متون مذهبي و ادبي  

  - محقق خود را به جای مولف ميگذارد

  - مصوًت کردن کلمات بار معنايي دارد 

اسلاید 7 :

روش تحقيق در مديريت

مفهوم تحقيق علمي

1- داراي آداب و تشريفات خاصي است

             طرح مساله- طرح تحقيق- فرضيه - گزارش

2- قلمرو معرفت را توسعه مي‌دهد

3- نتيجه تحقيق مابه ازاي خارجي دارد

اسلاید 8 :

روش تحقيق در مديريت

تعريف تحقيق علمي:

تلاش كاوشگرانه كه باآداب خاصي با هدف كشف و توسعه معارف بشر انجام شود و ما به ازاي خارجي دارد.

اسلاید 9 :

روش تحقيق در مديريت

هدف تحقيق علمي

1- ارزيابي نظريه‌هاي علمي

2- ارائه نظريه جديد

3- حل مشكل يا مسئله‌اي خاص

اسلاید 10 :

روش تحقيق در مديريت

ويژگيها و قواعد تحقيق علمي:

1- توسعه‌اي بودن

2- امكانپذير و قابل اجرا

3- داراي فرايند منظمي است

4- نياز به تبحر و تخصص دارد

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید