بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

بحثی در زمينه شناخت:

 فلاسفه و دانشمندان برای آگاهی از حقايق و واقعيت های جهان هستی و کشف حقيقت پديده ها به منابع مختلفی متوسل شده اند:

اسلاید 2 :

عده ای عقل را به وسيله استدلال و برهان، عده ای تجربه را به وسيله حواس، عده ای قلب و دل را به وسيله تزکيه آن، عده ای وحی رااز طريق کتب آسمانی وعده ای هم همه اين ها را منبع شناخت  دانسته اند.

اسلاید 3 :

n

تا قبل از رنسانس عقل گرايي سنتی عمدتا بر پايه روش ارسطويي به عنوان مبنای شناخت تلقی مي شد.

اسلاید 4 :

در تفکر عقل گرايان روش قياسی مبنای کار است، بدين معنی که با استدلال و روش منطقی و تحليل عقلانی فرد مي تواند حقايق را کشف نمايد. 

اسلاید 5 :

در تفکر تجربی روش استقرايي مبنی کار است، بدين معنی که با مشاهده و آزمايش و شناخت ماهيت پديده ها مي توان با شناخت جزيي ها و ارتباط  آن ها با يکديگر به کلی پي برد و قوانين و نظامات کلی را نتيجه گيري کرد.

اسلاید 6 :

 عقل به عنوان ابزار شناخت ديدگاه عقل گرا و حس به عنوان ابزار شناخت ديدگاه تجربه گرا تا چه اندازه قادر به کشف حقيقت اشيا و پديده هاست و تا چه اندازه خطا و اشتباه در آن راه ندارد.

اسلاید 7 :

علم به طور کلیبه دو قسم تقسيم مي شود:        علم حضوری و علم حصولی

علم حضوری يعنی اينکه واقعيت معلوم، پيش انسان حاضر باشد و واسطه و صورتی در کار نباشد؛ مانند علم به خود يا علم به ترس خود به عنوان يک مفهوم کلی.

اسلاید 8 :

 علم حصولی يعنی علمی که بر اساس مفهوم و واقعيت خارجی و با واسطه برای انسان حاصل مي گردد؛

مانند علم به اشيا خارج

 علم حصولی خود به دو قسم تصور و تصديق تقسيم مي شود.

اسلاید 9 :

  • ديد گاه تجربه گرايي و پوزيتيويسم؛
  • ديد گاه عقل گرايي؛
  • ديدگاه استنباطی؛
  • ديدگاه ساختاری؛
  • ديدگاه هرمنوتيک؛

اسلاید 10 :

 ديدگاه تجربه گرايي:

اين ديدگاه فلسفی در مقابل عقل گرايي سنتی و ارسطويي شکل گرفت و سابقه آن به دوره رنسانس علمی باز مي گردد. بانی اين طرز فکر را فرانسيس بيکن

( 1561-1626م) مي دانند.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید