بخشی از پاورپوینت


اسلاید 1 :


نقطه شروع

nتعريف

nاستراتژيهاي تعريف:

nتعريف به تعريف

nتعريف به انواع(مصداق)

nتعريف به ماهيت

nتعريف به جايگاه

nتعريف به ويژگي

nتعريف به اجزاء

اسلاید 2 :


ويژگيهاي مديريت استراتژيك

nعلم  است

nهنر است

nشهود معتبر است

nهم منطق برنولي ، هم منطق فازي

nهم استقراء ،هم قياس

nهم قطعيت ،هم نسبيت

nهم كمي ،هم كيفي

nهم منطق رياضي،هم منطق علوم اجتماعي

اسلاید 3 :


ويژگيهاي مديريت استراتژيك

nهم يك سيستم ،هم جزئي از يك سيستم

nفرايند است

nقانون نيست بلكه قاعده است

nارگانيك است

nتابع قانون تبعيت هر بي نظمي ازيك نظم كلي است

nچالشي است

nهم ازپيش تعيين شده،هم نوظهور

nهم توصيفي،هم تجويزي

nهم ذهني،هم عيني

nهم اكتسابي، هم ذاتي

nتحولگرا نه تغييرگرا

nكار تيمي است نه فردي

n....

اسلاید 4 :


كاركردهاي مديريت استراتژيك

nتوصيف(هست و نيست) عالمانه مفاهيم وپديده هاي استراتژيك

nتحليل(واكاوي)وتعليل(علت يابي) عالمانه مفاهيم وپديده هاي استراتژيك

nپيش بيني و تجويز عالمانه براي حل مسائل

n

اسلاید 5 :


مروري بر تحقيقات مديريت استراتژيك

اسلاید 6 :


روش شناسي مديريت استراتژيك

اسلاید 7 :


لايه هاي مديريت استراتژيك

اسلاید 8 :


رويكردهاي روش تحقيق در مديريت استراتژيك

nمديريت استراتژيك به عنوان ابزاري براي تحقيق

nمديريت استراتژيك به عنوان موضوعي براي تحقيق

اسلاید 9 :


استراتژيهاي تحقيق در مديريت استراتژيك

nاستراتژي مصرف

nاستراتژي مونتاژ

nاستراتژي توليد

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید