بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

خلاصه:

 • بارزترين موضوع هاي مربوط به طرح لرزه اي چنين سازه هاي صنعتي سبك تحت بارهاي جانبي بزرگ عبارتنداز:
 • 1) معين كردن ضريب اصلاح پاسخ مناسب
 • 2) معين كردن محدوديت تغيير مكان جانبي براي جلوگيري از آسيب سازه اي و غيرسازه اي اعضاء
 • 3)‌توضيح نقشي كه ديافراگم سقف در رفتار لرزه اي در سازه هاي سقف سبك ايفا مي كند
 • اين مطالعه سعي مي كند نوع ويژه اي از سازه هاي صنعتي سبك وزن شامل يك طبقه با ستون ضعيف وبا تير خرپايي را توضيح دهد

اسلاید 2 :

 • انواع آناليزها :
 • -مدل دو بعدي با استفاده از sap2000
 • - مدل اناليز سه بعدي با استفاده ازabaqus
 • آناليز هاي غير خطي براي سه شهر لوس آنجلس،بوستون وممفيس انجام شده است
 • رفتار اين سازه هادر ناحيه الاستيك مي باشد

اسلاید 3 :

 • -اين سازه ها ذاتا خيلي شكل پذيرند
 • -عموما سيستم ستون ضعيف تير قوي
 • موضوع هاي اصلي در عملكرد اين سازه ها تحت اثر بار لرزه اي :
 • 1-معين كردن ضريب اصلاح پاسخ (R)
 • 2- ضريب تشديد تغيير مكان (Cd) براي طراحي
 • 3- معين كردن تغيير مكانهاي جانبي در سطح هاي مختلفي از تحریک لرزه اي .
 • . براي این سازه هاي شكل پذير دو پارامتر مهم در آناليز ، درجه گيرداري پاي ستون و ميزان عملكرد ديافراگم سقف است

اسلاید 4 :

كارهاي زير براي شبيه سازي رفتار واقعي سازه هاي فولاديبا تير خرپايي باربر تحت اثر تحريك لرزه اي بزرگ انجام گرفته است :

 • - فراهم كردن يك مدل ساده آناليز دوبعدي و ثابت كردن دقت آن و . . . از طريق مقايسه بين این آناليز دوبعدي براي سايت لس آنجلس (CA) در روي ماسه سفت و نتايج يك آناليز المان محدود (FE) غيرخطي سه بعدي (3-D) .
 • - انجام دادن آناليز غيرخطي time history براي لس آنجلس ، براي شرايط پاي ستون بصورت مفصلي و نسبتاً گيردار (PR) جهت ارزيابي تأثير گيرداري پاي ستون .
 • - انجام آناليز ديناميك خطي و غيرخطي براي دو محل ديگر ( بوستون MA و ممفيس TN ) بوسيله مدل آناليز دوبعدي ساده ، براي معين كردن تأثيرهاي غيرخطي بر روي این نوع سازه ها .

اسلاید 5 :

.2 داده هاي ورودي براي آناليزهاي  :time history

چندين اندازه گيري وشبيه سازيِ حركت زمين براي سه شهر (Memphis , Boston , Los Angles)  براي انجام آناليزهاي time history مورد استفاده قرار گرفته است

ده جفت از حركت هاي زمين با احتمال تجاوز 10% در 50 سال در این مطالعه استفاده شده است بطوريكه در جداول 1 و 2 نشان داده شده است

اسلاید 6 :

 • دايره هاي توپردروترهاي بالاي تيرخرپايي باربر به محل جرم هاي نقطه اي دلالت ميكنند(تصوير2) پارامترهاي زير براي محاسبات جرم فرض شده اند :
 • 1) جرم هاي نقطه اي شامل 1 مرتبه بار مرده باضافه 0.2 مرتبه بار برف مي باشند .
 • 2) بخشي از وزن ستون (37%) هم تركيب شده .

اسلاید 7 :

3) بار مرده شامل سطح شني سقف N/m2 3/287 ، عرشه ( كف ) سقف N/m24/81 براي 22 مقياس عرشه  ، عايق N/m29/47 و سيستم هاي مكانيكي N/m2 4/239 كل بار مرده N/m2 656 مي باشد .
4) براساس فرضييات بالا جرم هاي نقطه اي براي هر سه شهر در جدول 4 بطور خلاصه آمده است .

اسلاید 8 :

3- تهيه مدل آناليز

 • دو نوع مدل آناليزي براي آناليز ديناميك غيرخطي تهيه شده است
 • - نخست مدل آناليز دوبعدي ساده با استفاده از SAP2000 ، ( این ،‌مورد استفاده قرار مي گيرد براي مقايسه بين يك سيستم SDOF و يك مدل سه بعدي پيچيده FE جهت صرفه جويي در زمان آناليز ، اگر به نتايج منطقي منجر شود .)
 • - دومي يك مدل آناليز سه بعدي پيچيده با استفاده از ABAQUS است كه براي معين كردن رفتار عمومي سه بعدي و كارايي موضعي ( كمانش موضعي و پيچش مفصل و . . . ) .

اسلاید 9 :

فرض اساسي درمدل دوبعدي(شكل 3)این است كه درمحدوده حداكثرتحريك زمين اعضاي تير خرپايي باربردرمحدوده الاستيك باقي مي مانندو نواحي پلاستيك درمحل اتصال ستون به تير خرپايي،تمركزمي يابد .

اسلاید 10 :

4) رفتار ديناميك غيرخطي در طول محورهاي قوي

 • براي مدل آناليز دو بعدي ساده آناليزهاي خطي و غيرخطي براي هر سه سايت ( لس آنجلس – بوستون ، ممفيس ) انجام گرفته است
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید