بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

-آشنايي نظري و عملي با مراحل پژوهش علمي

- شروع فعاليتهاي تحقيقي 

- بررسي متون علمي در ارتباط با روش تحقيق

اسلاید 2 :

-نقد يكي از پايان نامه هاي جديدكارشناسي ارشد رشته تربيت بدني

-

-تهيه 30 فيش تحقيقاتي در ارتباط با موضوع تحقيق 

-

-ارايه عنوان مورد نظر براي فعاليت تحقيق و توانايي دفاع از موضوع

-

-ارائه پروپوزال حداكثر تا پايان آذر ماه 87

-

- آزمون نهايي

اسلاید 3 :

يكي از وظايف دانشجويان در درس سمينار توانايي نقد يك

پايان نامه رشته تربيت بدني است

بر اين اساس رعايت نكات زير ضروري است :

 نقد فقط پرداختن به نكات منفي نيست

 مطالعه فورمت پايان نامه نويسي تحصيلات تكميلي دانشگاه براي تطبيق در هنگام نقد پايان نامه

 ارائه گزارش از نقد و توانايي دفاع از ايرادات

 لازم به ذكر است در زمان ارائه همراه داشتن پايان نامه مورد  بحث الزامي است.

اسلاید 4 :

ارائه 30 فيش پژوهشي ازديگر وظايف دانشجويان در اين

درس ميباشد.

فيش  خلاصه اي از مطالعه يك مقاله ، كتاب ، پايان نامه  يا هرمنبع ديگر است . براي صرفه جوئي در وقت معمولا پژوهشگردر طي مطالعات دامنه دار خود سعي ميكند هرمطلبي كه گمان مي رودباموضوع تحقيقي اش ارتباط دارد را با استفاده از فيش كلاسه و نگهداري كند.

از 30فيش لازم است حداكثر5نسخه آن مربوط به زمينه هاي نظري موضوع ، 5فيش از پايان نامه ها و 20فيش مربوط به تحقيقات و مقالات خارجي باشد. در انتهاي فيش بايد منبع آن به شيوه منبع نويسي در فهرست منابع آورده شود.

اسلاید 5 :

براي اينكه بتوانيد عنوان مطلوب و قابل ذفاعي را ارائه دهيد

 لازم است:

1- حيطه موردعلاقه خود را (رفتار حركتي، فيزيو لوژي ورزش،

مديريت ،علم تمرين ، بيومكانيك ،حركات اصلاحي ونوتواني و..)

انتخاب كنيد.

2- استادراهنماي خودرا انتخاب كنيد .تخصص ايشان بايد با

موضوع شما همخواني داشته باشد.

3- با استاد راهنما در خصوص موضوع خود بحث و آنرابپرورانيد

4- موضوع را از لحاظ عملي بودن به دقت بررسي كنيد و دلايل

منطقي براي انجام اين پژوهش ارائه نمائيد.

عملي بودن چيست؟

اسلاید 6 :

عنوان تحقيق بايد كوتاه ، جامع و كامل باشد.

عنوان تحقيق بايد نشان دهنده نوع تحقيق باشد.

عنوان تحقيق بايد انعكاسي از اهداف تحقيق و

مشتمل بر متغير مستقل و متغير وابسته و شرايط خاص باشد . اشاره به زمان و مكان انجام تحقيق و ابزار آن فقط در موارد خاصي الزامي است.

اسلاید 7 :

5- آزمون نهايي      

آزمون نهايي انعكاسي از آموخته هاي شماست

اسلاید 8 :

مقدمه

 بيان مسئله

ضرورت و اهميت تحقيق

اهداف تحقيق

فرضيه هاي تحقيق

پيش فرض ها

تعاريف و اصطلاحات فني

اسلاید 9 :

الف : زمينه هاي نظري موضوع

ب : تحقيقات مرتبط با موضوع پژوهش

اسلاید 10 :

نوع و روش تحقيق

طرح تحقيق

جامعه آماري

نمونه و شيوه نمونه گيري

ابزار تحقيق و هنجاريابي آن

متغيرهاي تحقيق

روش جمع آوري داده ها

روش هاي آماري

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید