بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

ماشين هاي برداشت چغندر قند

تكامل ماشين هاي برداشت چغندرقند در كشور هاي پيشرفته به قدري با موفقيت همراه بوده است كه امروزه كمتر كشاورزي است كه چغندقند كشت نمايد اما فاقد يكي از انواع ماشين هاي برداشت اين محصول باشد . حتي كشاورزاني كه فقط چند هكتار محصول  چغندرقند مي كارند نيز مي توانند مالك يك ماشين برداشت چغندرقند به نيروي كارگري زيادي نياز دارد ، گواينكه طوقه زدن ها و چغندرقند كن هايي وجود دارند كه مي توانند تا حدودي برداشت با دست راآسانتر كنند . اصولا ماشين هاي برداشت چغندرقند امروزي ، از تكامل همين طوقه زن ها و چغندركنهاي ساده به وجود آمده اند

اسلاید 2 :

  • ماشين هاي برداشت چغندقند ممكن است از نوع كششي يا خودرو باشند . نوع كششي به وسيله يك تراكتور كشيده مي شود و با محور تواندهي تراكتور كار مي كند . نوع خودرو داراي يك موتور مي باشد كه حركت رو به جلو ماشين وحركت قسمتهاي مختلف ان توسط همان موتور تامين مي شود ماشينهايبرداشت چغندرقند خودرو داراي يك مخزن چغندرقند مي باشند كه اين مخزن چغندرقند مي باشند كه اين مخزن مي تواند پس از پر شدن چغندرها را به طور اتوماتيك تخليه نمايد و بدين ترتيب ديگر نيازي به يك تراكتور و تريلي در حال حركت د ركنار ماشين براي تخليه چغندرهاي برداشت شده درداخل تريلي نمي باشد

اسلاید 3 :

به هر صورت ، طرز كار اين ماشين هاي خودرو بسيار شبيه به طرز كار ساير ماشينهايي است كه داراي يك نوع وسيله چغندركن و طوقه زن مي باشند .

قسمتهاي مهم يك ماشين برداشت چغندرقند متداول عبارتند از : برگ زن ، طوقه زن ، كنار زن طوقه ، چغندركن

البته يك ماشين برداشت چغندرقند ممكن است داراي قسمتهاي ديگري چون تميز كننده ، مخزن چغندرقند و نقاله بارگيري كننده نيز باشد .

برگ زن

اين قسمت شبيه به يك دروگر چكشي است ودر شرايطي كه در زمان برداشت ساقه ها و برگ هاي چغندقند بلند و پر پشت باشد براي قطع آنها از وسيله استفاده مي شود

اسلاید 4 :

در موقع كار برگ زن آنقدر بايد بالا بسته شود كه فقط ساقه ها و برگ ها همراه با قسمت كمي از طوقه چغندرها قطع شود .طوقه رن

اين قسمت شبه يك چرخ كنگره دار  است كه يك چاقوي افقي درقسمت عقب.در زيراين چرخ به ان متصل شده است.حركت چرخ كنگره دار به وسيله يكي از چرخهاي زمين ماشين برداشت چقندر قند تامين مي شود كنگره دار تحت فشار يك فنر قرار داردو قاب ان مي تواند به دور محوري چرخش كندودر نتيجه چرخ وتيفه رابالاوپائين ببرد  فاصلهچاقو از چرخ كنگره دار قابل تنظيم است و اين فاصله قطر طوقه بريده شده را تعيين مي كند

اسلاید 5 :

–براي اين  كه در موقع برداشت ، وزن بيشتري از چغندرقند به دست آيد ، عمل بردين طوقه چغندرقند بايد به طور صحيح انجام شود . چنانچه مقدار زيادي از طوقه بريده شود ، از وزن محصول برداشت شده كاسته مي شود و در صورتي كه طوقه به اندازه كافي جدا نشود و مقداري از برگ هاي سبز روي چغندرقند باقي بماند ، كشاورز توسط كارخانه قند جريمه خواهد شد . بنابراين در موقع برداشت چغندر تنظيمات زير بايد انجام شود ، اول ، چرخ كنگره دار از لحاظ وضعيت افقي بايد طوري تنظيم شود كه كاملا روي رديف چغندرها ( روي سر چغندرها ) حركت نمايد دوم ، فشار فنر روي چرخ كنگره دار بايد به اندازه اي باشد كه چرخ كنگره دار فشار كمي روي چغندرها وارد آورد .

اسلاید 6 :

سوم ، موقعيت عمودي و افقي چاقو نسبت به چرخ كنگره دار بايد تنظيم گردد . فاصله عمودي چاقو از چرخ كنگره دار  معمولا بايد حدود 7 تا 10 ميليمتر باشد ، اگر لازم باشد قطر طوقه بريده شده بيشتر باشد ، اين فاصله بايد زيادتر گردد و چنانچه قطر كمتري از طوقه بايد بريده شود ، اين فاصله بايد كمتر گردد . با تنظيم افقي چاقو يعني فاصله افقي آن از چرخ كنگره دار ، شكل برش طوقه تعيين مي شود .

كنار زن طوقه

پس از اين كه طوقه چقندر قندتوسط چاقو بريده شد انها روي رديف چقندر قندودر جايي كه قطع شدهاند قرار مي گيرد.براي ايكه طوقه هاي بريده شده مانع دستگاه چقندر گن نشوند وطوقه ها به همراه چقندرها بالا نروند لازم است انهارا به ترتيبي از روي رديف كشت نمود.

اسلاید 7 :

براي اين كار ، ازيك كنار زن طوقه انگشتي دار دوار كه بلا فاصله پس از طوقه زن قرار گرفته است ، در اكثر ماشين هاي برداشت چغندرقند استفاده مي شود . از يك ديسك فولادي تشكيل شده است كه به دور آن ، انگشتيهاي لاستيكي ضربه زن به طور معلق قرار گرفته اند . انگشتيهاي لاستيكي در موقع كار ، در وضعيت عمود به ديسك فولادي قرار مي گيرند . برا ي تنظيم صحيح كنار زن طوقه به كتابچه راهنماي راننده مراجعه كنيد. چغندركن  اين دستگاه عمل بيرون آورن چغندر از زمين را به عهده دارد . واحد چغندركن ممكن است داراي دو تيغه مثلثي شكل باشد كه به آنها تيغه هاي چغندركن مي گويند .

اسلاید 8 :

  • تيغه ها بلافاصله قبل از نقاله زنجيري طوري كنار هم قرار مي گيرند كه درعقب ، زاويه اي مي سازند و بدين ترتيب وقتي چغندرها از خاك بيرون مي آيند بلا فاصله واردنقاله مي شوند تا از آنجا در مخزن چغندر تريلي يا كاميون تخليه گردند . تيغه هاي چغندركن و طرز قرار گرفتن آنها در كنار هم را نشان مي دهد . براي تنظيم تيغه هاي چغندركن در شرايط معمولي خاك ، يعني موقعي كه زمين نه زياد خشك است و نه زياد مرطوب ، و چغندرها نيز خيلي بزرگ نيستند ، فاصله تيغه ها در عقب بايد حدود 38 ميليمتر باشد اما در مواقعي كه چغندرها بزرگ هستند اني فاصله مي تواند كي بيشتر باشد . تمايل تيغه ها نسبت به سطح زمين به وسيله سوراخهاي تنظيم در عقب تيغه ها تغيير داده مي شود

اسلاید 9 :

درشرايط معمولي اين تمايل بايد به اندازه اي باشد كه تيغه ها حدود 5 سانتيمتر د رخاك فرو روند . در بعضي از ماشينها براي  بيرون آوردن چغندرها از زمين به جاي دو تيغه از دو چرخ استفاده خمي شود كه به طور مورب دركنار هم قرار داده شده اند . اين چرخها د رهنگام حركت بر روي مي سازند . عمق نفوذ چرخهاي چغندرها وارد مي آورند چغندرها را از زمين خارج مي سازند . عمق نفوذ چرخهاي چغندركن مانند عمق نفوذ چرخهاي چغندركن مانند عمق نفوذ تيغه هاي چغندركن تنظيم مي شود .

 انواع ماشين هاي برداشت چغندرقند

ماشين هاي براشت چغندرقند در انواع مختلف به بازار عرضه مي شوند . بعضي از ماشنيهاي برداشت چغندر داراي تمام قسمتهاي مورد نياز براي برداشت كامل چغندر قند مي باشند

اسلاید 10 :

  • يعني شامل واحدهاي برگ زن ، طوقه زن ، كنار زن طوقه ،چقندر كن،تميز كن،مخزن چقندر قندونقاله بار گيري هستند.در بعضي ديگر، ماشين برگ زن قسمت جداگانه اي را تشكيل مي دهد . ممكن است چند ماشين مجزا كه هر كدام يك كار را انجام مي دهند برداشت چغندرقند را به پايان برسانند . بدين ترتيب ، يك ماشين فقط برگ ها را مي زند ماشين ديگر طوقه را و يك ماشين چغندرها را از زمين در مي آورد و بارگيري مي كند . همچنين ممكن است ماشين هاي برگ زن و طوقه زن يكي شده باشند . اكثر ماشين هاي برداشت چغندرقند از نوع كششي هستند يعني توسط تراكتور كشيده مي شوند و از قدرت محور تواندهي تراكتور براي حركت قسمتهاي داخلي استفاده مي كنند.
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید