بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

                     چغندرقند
    نام علمی                Beta Vulgaris
    نام انگلیسی                 Suger Beet
    والد اصلی                   B.Maritima

 • تفاوت گیاهان اهلی و وحشی چغندرقند

1- برگهای مستقیم

2 راندمان فتوسنتزی

3- ریشه های مستقیم غده ای توسعه یافته

 • عملکرد غده

1- پتانسیل بیش از 30 تن

2- عملکرد بیش از 40 تن مطلوب و یا عملکرد بیش از 6 تن قند

اسلاید 2 :

 • 22 درصد قند و ریشه عمیق و منشعب ----- جد
 • تیپ علوفه ای ---- درصد قند کم و عملکرد بالا -----     بیشتر غده در بیرون خاک
 • 1- کروی تمام غده
 • 2- غلطکی یا استوانه ای بیش از نصف
 • 3- دوکی 2/3 غده بیرون از خاک
 • اول رشد برگ ها بعد از سه ماهگی ریشه زیاد
 • هشت روز 20 سانتی متر
 • 6 تا 8 برگی 200 سانتی متر

اسلاید 3 :

 • دوایر چغندر قند 8 حداکثر 12
 • علوفه ای 3 تا 5 عدد
 • برگ به فرم طبقه ای با زوایای متفاوت نور
 • شاخص سطح برگ بالا 4 تا 9
 • دوام سطح برگ بالا
 • کوتین برگ تبخیر
 • میکروارگانیسمها
 • نور + دی اکسید کربن + 18 تا 20 درجه 10 گرم در روز هیدرات کربن      

اسلاید 4 :

 • غده
 • 1- Epicotyl طوقه    بیرون از خاک       جوانه های برگ          20 تا 30 درصد         درصد قند کمتر     قطع           ازت – اسید آمینه –قند اینورت 
 • 2- Hypocotyl گردن برگ آخر تا ریشه جنبی          زیر خاک  
 • 3- غده دو شیار کم و بیش عمیق و متقابل        ریشه جانبی        40 تا 50 سانتی متر      جذب آب و عناصر 
 • 4- انتهای ریشه ---- 1 سانتی متر ------ جذب      200 سانتی متر     

اسلاید 5 :

 • سیتولوژی
 • قطر سلول 40 میکرون 16 میلیون در یک سانتی متر مکعب
 • سلول پروتوپلاست سیتوپلاسم یا پلاسما         
 • 2 دیواره د اخلی و خارجی         تونوپلاست و پلاسمالما 
 • دیواره هسته
 • در صنعت قند خرد کردن و پاره کردن  سیتوپلاسما (رنده و تولید خلال ) + حرارت بالا در کوتاه مدت           مرگ سلول         پلاسمولیز کردن          حل شدن دیواره تونوپلاست و پلاسمالما   

اسلاید 6 :

 • ریشه منشعب
 • 1- طبقات غیر قابل نفوذ خاک مواد خارجی بین انشعابات
 • 2- کمی عمق خاک زراعی شن های درشت – فشردگی خاک – آب تحت ارضی – آب گرفتگی موضعی
 • 3- کود های آلی - حیوانی – بقایای گیاهی
 • 4- آلودگی مزرعه به نماتد چغندر قند
 • 5- عملیات شخم شخم در زمان نامناسب – طبقه خشک – هارد پن – ماشین آلات سنگین

اسلاید 7 :

 • 6- پاره شدن انتهای ریشه اصلی در موقع تنک کردن – مخصوصا در تنک با تاخیر
 • 7- نشا کاری برای واکاری – نشای گلدان پلاستیکی
 • PH = 7/2 قلیایی کمبود بور        برگ های جوان وسط گیاه       سیاه       برگ پیر شکننده با شکاف – غده  - لکه سبز تیره
 • اسیدی فسفر ترکیب با آهن و آلومینیوم         فسفات آهن و آلومینیوم

اسلاید 8 :

 • آماده کردن زمین
 • تناوب 4-6 سال------------ شخم عمیق در پاییز
 • دیسک--- لولر----- در بهار
 • کود حیوانی در پاییز
 • در زمین های سرد و رسی کود حیوانی نباید در عمق قرار بگیرد .---------هوا نمی رسد ------نمی پوسد -------ریشه منشعب -------
 • در شخم
 • 1- عمق شخم و خاک زراعی
 • 2- شخم عمیق یک ماه قبل از کاشت --------بعلت نشست خاک تا ریشه های مویین پاره نشود .

اسلاید 9 :

 • 3-فشردگی خاک -----تراکتورهای سنگین
 • مراحل رویشی
 • بولتینگ در سال اول ----- مراحل رشد
 • A ----جذب آب - آماس
 • ظهور ریشه اولیه
 • برگ های اولیه به سمت خاک
 • B - -- B1 ---- دو برگی
 • B2 -----چهار تا دوازده برگی
 • C ---------رشد اصلی

اسلاید 10 :

 • دوره رشد مقدماتی ---- 12 برگ مناسب تا 20 ----شروع حجیم شدن از برگ 8- 7
 • --عمر برگ 5-10 هفته -----2-4 عدد در هفته
 • افزایش درجه حرارت ---- افزایش تولید برگ و کاهش طول عمر
 • ازت زیاد ---- افزایش برگ و افزایش عمر
 • حداکثر برگ = یکماه زودتر از حداکثر محصول کل گیاه (ماده خشک)
 • پتاسیم اوایل بیشتر و بعض کم می شود تقریبا مثل نیتروژن
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید