بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

سیستم ارتباطات

lترکیب سخت افزار و نرم افزار که اطلاعات را از نقطه ای به نقطه دیگر منتقل می کند.

lدو نوع اساسی سیگنال های اطلاعاتی:

lسیگنال آنالوگ: امواج پیوسته که اطلاعات را با تغییر دادن دامنه و فرکانس امواج منتقل می کند.

lسیگنال دیجیتال: پالس های گسسته که به صورت روشن (ON) و خاموش (OFF) بوده و در واقع دنباله ای از بیت ها هستند. اطلاعات به صورت باینری منتقل می شوند.

 

اسلاید 2 :

 

lسخت افزار: همه ی انواع کامپیوترها و پردازنده های ارتباطی

lرسانه ارتباطی: رسانه فیزیکی که از طریق آن سیگنال ها منتقل می شوند

lشبکه های ارتباطات: پیوند بین ابزار ارتباطی و کامپیوترها

lنرم افزار ارتباطات: نرم افزار کنترل کننده سیستم ارتباطی و فرایند انتقال

lارایه کننده ی ارتباطات داده ای: بنگاه ارایه کننده خدمات ارتباطی

lپروتکل های ارتباطات: قوانین انتقال اطلاعات روی سیستم ارتباطی

lکاربردهای ارتباطات: کنفرانس از راه دور، کنفرانس ویدیویی، ایمیل، پست تصویری و ...

اسلاید 3 :

lابزارهای سخت افزاری، پشتیبان انتقال و دریافت اطلاعات

lمودم: مبدل سیگنال ها از آنالوگ به دیجیتال و بالعکس.

lModulation: تبدیل موج دیجیتال به آنالوگ

lDemodulation: تبدیل موج آنالوگ به دیجیتال

l

l

l

l

l

lتسهیم کننده ( Multiplexer ): ابزار الکترونیکی که به یک کانال ارتباطی اجازه انتقال داده ها از چندین منبع را به طور همزمان می دهد.

l

 

اسلاید 4 :

lپردازنده نهایی ( Front-End Processor ): یک پردازنده ثانویه کوچک مختص ارتباط که همه ارتباطات مسیریابی شده با ابزارهای جانبی را مدیریت می کند.

lدر جهت جلوگیری از اتلاف زمان پردازش پردازنده مرکزی

اسلاید 5 :

lپردازنده نهایی ( Front-End Processor ): یک پردازنده ثانویه کوچک مختص ارتباط که همه ارتباطات مسیریابی شده با ابزارهای جانبی را مدیریت می کند.

lدر جهت جلوگیری از اتلاف زمان پردازش پردازنده مرکزی

اسلاید 6 :

lسیم های جفتی پیچیده شده: سیم های مسی که به صورت جفتی به هم پیچیده شده اند و اکثرا برای سیم کشی تلفن استفاده می شوند. 

l

اسلاید 7 :

lابزارهای سخت افزاری، پشتیبان انتقال و دریافت اطلاعات

lمودم: مبدل سیگنال ها از آنالوگ به دیجیتال و بالعکس.

lModulation: تبدیل موج دیجیتال به آنالوگ

lDemodulation: تبدیل موج آنالوگ به دیجیتال

l

l

l

l

l

lتسهیم کننده ( Multiplexer ): ابزار الکترونیکی که به یک کانال ارتباطی اجازه انتقال داده ها از چندین منبع را به طور همزمان می دهد.

l

اسلاید 8 :

lپردازنده نهایی ( Front-End Processor ): یک پردازنده ثانویه کوچک مختص ارتباط که همه ارتباطات مسیریابی شده با ابزارهای جانبی را مدیریت می کند.

lدر جهت جلوگیری از اتلاف زمان پردازش پردازنده مرکزی

اسلاید 9 :

lسیم های جفتی پیچیده شده: سیم های مسی که به صورت جفتی به هم پیچیده شده اند و اکثرا برای سیم کشی تلفن استفاده می شوند. 

l

اسلاید 10 :

lسیم های جفتی پیچیده شده: سیم های مسی که به صورت جفتی به هم پیچیده شده اند و اکثرا برای سیم کشی تلفن استفاده می شوند. 

l

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید