بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

هفت عامل چشمگیر در شکل دهی سازمان

.1عضویت

.2مرزهای باز

.3فعالیت های داوطلبانه

.4هویت

.5فرهنگ مشترک

.6نیروی گروهی

.7مسئولیت مشترک

اسلاید 2 :

شش عامل در آفرینش جامعه سازمانی

.1ساختار تراز حکومتی؛ ساختار رسمی / مسئولیت های مشخص

.2روش ها و انضباط مشترک

.3ارتباط چندگانه چندسویی؛ مردم سالاری

.4یکپارچگی سازمان

.5ارتباط های مرزشکن

.6هویت مشترک؛ سرنوشت مشترک

اسلاید 3 :

انتخاب استراتژی تغییر اساسی

.1تصمیم اگاهانه برای کسب دانش همیشگی

.2وزن یکسان کار و کسب دانش

.3ساخت دیدگاه های ذهنی الهام یافته

.4آینده نگری سازگار و دقیق

اسلاید 4 :

ضرورت تغییر

.1 بازاریابی تها جمی رقبا

.2 مقاومت مصرف کنندگان

.3 فقدان ظرفیت سازمانی

.4 ناهماهنگی فلسفه مدیریت

اسلاید 5 :

 سوال های اساسی تغییر

.1چگونه حاکمیت بین مدیران قابل توزیع است؟

.2سیاست ها و استراتژی ها چیست؟

.3اثرات تغییرات ساختاری بر مد یریت چیست؟

.4پنج سال آینده تصویر شرکت کجاست؟

.5چه مواردی در حل تغییر سریع هستند؟

.6تشخیص بیماری های سازمان چطور است؟

اسلاید 6 :

مشخصات سازمان کمال جو

.1تصویر روشن از عملکرد مطلوب سازمان برای کارکنان ومدیران

.2واقف کردن مدیران و کارکنان به اهمیت عنصر یاد گیری و کار

.3سیستم پاداش مشوق هنجارهاست

.4مرور مداوم عملکرد و توسعه روشها

.5سیستم های بازخورد جریان اطاعات را بر قرار می کند

.6عملکرد خوب و بد قابل سنجش و اندازه گیری است

.7تحقق اهداف در ذهن کارکنان و مدیران نهادینه شده است

.8دانش ها و آموزش ها مرتبط و مداوم است

اسلاید 7 :

رهبری تغییر بر اساس تصور ذهنی

.1ایجاد تصور ذهنی

.2انتقا ل تصور به دیگران

.3ایجاد تعهد مورد نیاز در نیروی کار

.4سازماندهی عوامل در جهت تولید

اسلاید 8 :

فرآیند ایجاد تصور ذهنی

.1تشکیل جلسات جهت تعین رسالت ، روابط ، آینده

.2ایجاد اشتراک ذهنی بین مدیران

.3توجه به گروه های کاری

.4انتقال تصور ذهنی

اسلاید 9 :

فرآیند تغییر در سازمان کمال جو

.1رهاسازی فرد از اعتقادات کاری و نگرش و دانش سازمانی موجود

.2آموزش ایده ها و نگرش های جدید برای تحقق رفتار سازمانی دلخواه

.3تعمیق آموزش برای درونی کردن ارزش ها و نگرش های جدید

.4حالت یا وضع موجود سازمان

.5حالت انتقال

.6حالت تغییر یافته

اسلاید 10 :

مدیران عالی با رفتار خود روند

تغییر استراتژی را حمایت کنند:

.1تعهد شخصی مدیران

.2توجیه مدیران میانی

.3پاداش به رفتار سازمانی توام با یادگیری

.4مدیریت اطلاعات و کسب بازخورد

.5 برنامه ریزی استراتژیک

.6آموزش و کار آموزی

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید