بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

تعريف اقليم

اقليم تا آنجا كه به آسايش انسان مربوط ميشود ، نتيجه ي تاثير متقابل عناصري چون تابش آفتاب ، دما و رطوبت هوا ، وزش باد و ميزان بارندگي است.

اسلاید 2 :

اقليم و انسان:              

تاثيرعوامل اقليمي بر منطقه ي آسايش

nدماي آسايش 24-27 درجه سانتي گراد

nرطوبت 50%

nدرجه و رطوبت هوا لزومي ندارد كه در تمامي سال  به صورت يكنواخت حفظ شود .          

اسلاید 3 :

اقليم و ساختمان:            

تابش آفتاب و تاثير آن بر ساختمان و محيط اطراف آن    

تاثير تابش آفتاب در حرارت داخلي ساختمان         

تاثير رطوبت بر ساختمان                    

تاثير باد بر ساختمان                      

اسلاید 4 :

تاثير باد بر ساختمان

درصد وزش بادهايي كه در ماه هاي فصل تابستان در مشهد وزش دارند بيشتر از ساير بادهاست،اما به دليل سردسير بودن منطقه و با توجه به اهميت گرم كردن فضاها نسبت به سرد كردن آنها ميبايست جهت وزش اين بادها را كاملا مورد توجه قرار داد.

تعيين بهترين جهت در رابطه با بادهاي سرد

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید