دانلود پاورپوینت معماری در دوره رنسانس

PowerPoint قابل ویرایش
76 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت معماری در دوره رنسانس توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت معماری در دوره رنسانس قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

Úنگاهی به بناهای قرن هفتم هجری:

Ú

Ú

Ú حمله مغول در قرن هفتم هجـری بناهـای سـازمـان شهـری کشور را ازهم می گسـارد شـهر سـازی را نزدیـک به یـک قرن بی معنـی می سـازد .عامل دفاع

       نبود وغارت انجام یافته به ویرانی کلیه شهرهای بزرگ می انجامد.

       نبود دولت مقتدر با مفهومی که در دوران قبل از حمله مغول وجود داشت سبب گردید تا حکومتهای محلی بزرگ یا کوچکی شکل گیردکه از مفهوم دولت به معنای دقیق کلمه تهی بودند به همین علت به مدت طولا نی مفهوم شبکهشهری بی معنا گردید.

 

اسلاید ۲ :

Úحدود ۴۰۰سال نهضت علمی وهنری ،فنی وشهرسازی ایران دوره بسته می گردد و این در حالیست که بالعکس در اروپا شهر گرایی وشهر نشینی می رود  که پایان دوره قرون وسطی در اروپا را اعلام داشته وتجدید حیاتی جدید را سبب شود و دوران با شکوه معماری وشهر سازی رنسانس آغاز می گردد .

Ú

Úبنابراین مقایسه اروپا که در گذر از قرون وسطی به رنسانس که می توان

      گفت از حضیض به شکوفایی است با ایران که از دوره پرشکوه اسلامی به

      رویداد اسف بار و تاریخی حمله مغول و وقایع پیامد آن که نابودی شهرها

      ، شهرسازی است. قابل مقایسه نمی باشد .

اسلاید ۳ :

Úاما تلاش های پادشاهان ایرانی بعد از حمله مغول بعد از حمله مغول مانند شاهرخ

    تیموری و جانشینانش برای عمران و آبادانی شهرهایی چون مشهد؛هرات ؛بخارا

    ؛سمرقند و دیگر شهرها سبب گردید تا شهر گرایی و شهرنشینی رشد آرام و مجدد

    خود را شروع کند.

Ú

Úو سبک آذری در هنر و ادبیات و معماری جای خود را بازیابد اما این تلاش ها

    موفق نگردید تا سازمان شهری ایران را به دوره قبل از این حمله تاریخی بازگرداند.

Úمورخین و سیاحان در قبل از حمله مغول به وصف شکوه اقتصادی ـاجتماعی و

    سیمای شهرهای ایرانی می پردازند.بعد از حمله مغول به بیشتر رسوم وعادات و یا

    ساختمان های بزرگی که به دستور حکام بنا گشته اند اشاره دارند.

اسلاید ۴ :

Úسازمان شهری بر جدایی محلات شهری قرار دارند و مردم از طایفه های مختلف

    در شهر ساکنندو هر طایفه محله جداگانه ای دارد که در محله مخصوص خود که

    بارویی گرد آن کشیده اند منزل می کنند.

Ú

Úبا این اعتبار می توان از سه قرن نبود سازمان تولیدی ،سازمان دیوانی,

    سازمان شهری ‍،سازمان فضایی و کالبدی در سیر تحول شهرگرایی و

    شهرنشینی در ایران نام برد.

اسلاید ۵ :

Ú

Úبا وجود اینکه از دیدگاه معماری و هنری شاهکارهای بی نظیری در این دوران

    خلق شده اندو پس از مدت طولانی الگوهای کهن شهرسازی مورد بازنگری

    وابداع مجدد واقع شده اندو نشان از حفظ و نگهداری و زنده بودن سنت های

    شهر نشینی و شهرسازی دارند ولی بدان علت که این گونه ها در پهنه ای

    وسیع در مقیاس کشور مورد استفاده واقع نشده اند و مواردی بیش نیستند نمی

     توان از زندگی شهری در معنای گسترده آن صحبت داشت.

Ú

Úاکنون با توجه به ویژگی های معماری و شهرسازی دوران رنسانس به بررسی عناصر شهری و چگونگی آن در اروپا پرداخته و آن را با دوره مذکور در ایران مقایسه می کنیم و سپس به بررسی جزیی یک آرمانشهردوره رنسانس (بالمانوا)با شهر هرات در ایران در این دوره که بازسازی شد می پردازیم.

اسلاید ۶ :

Úبازه زمانی این دوره بین ۱۴ و ۱۷ میلادی مصادف با ۷ تا ۱۱ هجری قمری

    می باشد . دوران پس اسلام در ایران به چهار دوره تقسیم می شود که بازی سوم

    آن زمان حمله مغول می باشد .

 

Úدر ایران به دلیل کشته شدن بازرگانان مغول به دست پادشاه ایران حمله مغول

    شکـل می گیرد و این قـوم وحـشی بـه تخـریب شهـرها و آبـادی ها می پردازند .

    پس از ویرانیهای بسیار ، به دلیل نفوذ معماران و ادبا و دانشمـندانـی چـون

    خـواجه نصـیر الـدین طـوسی ، تخریب شهرها به اتمام می رسد و شهر مراغه به  

    عنوان اولین پایتخت این سلسله توسط هولاکوخان انتخاب می شود در این دوره  

    ابتدا با حمله چنگیز خان به ایران ، سرآغاز نفوذ مغولستان در ایران شکل می

    گیرد .

اسلاید ۷ :

Ú اما مغولها با مشاهده شیوه شهر نشینی و شهر سازی و عقاید مردم درایران

     تصمیم به ساخت و ساز گرفته و کم کم ازمعماران ایرانی کمک می گیرند تا به

     آبادانی شهرها بپردازند .

Ú پس از چنگیز خان ، هولاکوخان در مراغه به حکمرانی می رسد .

    بعد ازوی غازان خان به پادشاهی می رسد که به دلیل حضور خواجه رشید

    الدین فضل ا…. شروع به اصلاحات ارضی به نام اصلاحات غازانی می کند

    ومسجد و گرمابه می سازد .

Úسلطان محمد خدابنده چهارمین پادشاه و تیمور پس از او روی کار می آید که

   پس از مرگش الغ بیگ و بعد ازاو پسرش شاهرخ به پادشاهی می رسد . پس از

   ابوسعید ابوالخیر و سه سلسله آل جلایر و آل چوپان و آل مظفر روی کار

   آمدند و لی به علت ویرانهایی که انجام دادند نامی از آنان در تاریخ ذکر نشده        است .

اسلاید ۸ :

Úپس از آن ابراهیم سلطان و سلطان حسین باقراء نیز پس از روی کار می آیند

    البته همزمان با پادشاهان ذکر شده در غرب ایران و در تبریز قراقویونلوها و آق  

    قویونلوها به پادشاهی جهان شاه حکمرانی می کردند .

Úاز اکتشافات مهم این دوره می توان به اختراع ساعت خورشیدی در زمان الغ

    بیگ نام برد . همچنین اولین با ردر این دوره بود که مقیاس واحد برای تکثیر

    نقشه به کار رفت .

Úبه دلیل نداشتن پایه های فلسفی و عقیدتی از جهان بینی اسلام بهره جستند و کم کم

    در علم هنر و معماری پیشرفت هایی نمودند .

Úبه طوری که در این دوره ادبا و دانشمندانی چون عطار و مولوی و سعدی و

    عراقی و عبید زاکانی و …. ظهور یافتند از شهرهای مهم این دوره می توان به

    مرو و بخارا و سمرقند و نیشابور و ری و مشهد و هرات و شهر سبز و آسیای

    میانه و افغانستان اشاره کرد .

اسلاید ۹ :

Úهمچنین نوشهرهایی چون شام غازانی  یا شنبه غازان در کنار غربی تبریز که به

    دستور غازان خان ایجاد شد و ربع رشیدی به پیشنهاد خواجه رشیدالدین فضل

    ا در کنار شرقی تبریز ساخته می شود .

Úهمچنین سلطان محمد خدابنده شهر سلطانیه را به شکل شطرنجی در دشت زنجان

    بنا می کـند . در ایـن شهـرها بـه مسجـد و گرمابه بیش ازهمه توجه می شده  و

    اغلب درآمد گرمابه به مصرف مسجد می رسیده است که نمونه  آن چم یا سرچم

    در سه کیلومتری تبریز است .

Úشرایط اقتصادی این دوره به صورتی که بی رحمانه ترین شکل بهره کشی وجود

    دارد و در آن زمین داران زمین ها را به قطعات کوچک تقسیم کرده و به سختی در

    اختیار روستاییان قرار می دهند .

Úهمچنین اجرای قوانین یاسا از کتاب چنگیز و اخذ مالیات های سنگین سبب فرو

Úپاشی  نظام اقتصادی و تولیدی می شود.

اسلاید ۱۰ :

Ú۱٫حصار :

Úبه عنوان یکی از عوامل تعیین کننده فرم شهر در دوره رنسانس مطرح شد .

       حصارها به صورت پیچیده با شبکه ای از دژها و برآمدگیها که به شکل ستاره

       ای شکل دور شهر کشیده می شدند که این فرم ستاره ای شهر نمادی از شهر

       رنسانسی است که تجلی خداست که در این فرم خاص توسط ستاره که مرکزیت

       را در بر دارد نمایان شده است .

     به علت پیچید بودن حصارها گسترش شهر مستلزم مخارج هنگفتی به همین دلیل

       تراکم بیشتری بر شهر تحمیل می شدو شهر به صورت عمودی رشد میکرد

      همچنین بافت شهر که به صورت دوایر متحد المرکز بود در میان حصار دفاعی

      هشت ضلعی محصور میشد.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 76 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد