دانلود پاورپوینت وابستگی به مواد


لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت وابستگی به مواد توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت وابستگی به مواد قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

توصیفات رفتاری

۱-تغییر مشهود در رفتار؛یعنی دوری گزینی از خانواده ودوستان نزدیک،فقدان علاقه به انجام فعالیتهای معمول،انرژی پایین،خواب زیاد،افت نمره های تحصیلی.

۲-مسمومیت ویااستفاده از داروبرای دو یا چند موقعیت.

۳-نوسان خلقی.

۴-عدم حضوریاتاخیرمتوالی برای حضوردرمدرسه.

۵-تغییرگروه همتاها به گروهی که به طورقابل توجهی در کار مصرف موادهستند.

اسلاید ۲ :

۶-((تصویرخود))ضعیف،توصیف خودبه عنوان یک فردشکست خورده،هنگام گفتگوبادیگران تماس چشمی بسیارکمی دارد.

۷-دیدگاه خصومت آمیزیا منفی نسبت به زندگی و افراددیگر.

۸-داشتن وسایل مربوط به مصرف مواد.

۹-تشویش درمورددزدیدن مشروبات الکلی ازیک مغازه،منزل،  دوستان یاوالدین.

۱۰-دستگیری به خاطرخلافهای کوچک یاجریمه شدن به خاطر رفتارهای نابجاناشی از مستی ومصرف مشروبات الکلی.

۱۱-داشتن سابقه خانوادگی درخصوص وابستگی به مواد.

۱۲-گزارش شخصی ازمصرف روزانه یک ماده تغییردهنده خلق یا مصرف ماده به صورت منظم تا به حالت خوشی برسد.

اسلاید ۳ :

هدفهای بلند مدت

۱-وجود اعتیاد و وابستگی به مواد تایید یا رد شود.

۲-خویشتن داری کلی فردنسبت به مواد تغییردهنده خلق هنگام اجرای برنامه بازپروری.

۳-هنگام اجرای طرح درمان،درخصوص مسایل مربوط به عود مجدد،هشداری لازم داده شودتافرد نسبت به فرایندبازپروری کاملامطلع وهشیارشود.

۴-وابستگی به مواد به عنوان یک موضوع خانودگی شناخته شده ودرخانواده مطرح شود.

۵-مهارتهای لازم برای حفظ یک زندگی بدون دارووالکل ایجادشود.

اسلاید ۴ :

۶-سطح تنیدگی خانواده درارتباط باوابستگی به مواد کاهش یابد.

۷-پیوندورابطه بافامیل وگروههایی که بهبودی را حمایت کرده وبازپروری راپیش میبرند،تثبیت شود.

۸-درک وفهم درست ازالگوی عودمجددوراهبردهای مقابله موثر برای حفظ بهبودی بلندمدت ایجادشود.

اسلاید ۵ :

هدفهای کوتاه مدت
ومداخلات درمانی آن

۱- یک ارزشیابی کلی از وابستگی به مواد به عمل آورید.(۱،۲،۶)

الف:یک ارزشیابی کامل وابستگی به مواد از مراجع به عمل آورید.

ب:الگوی سوءمصرف موادرا بامراجع موردبررسی قراردهید.

ج:برای ارزشیابی وابستگی به موادبه مراجع وخانواده آنهاتوصیه های لازم رانموده وآنهارابه متابعت ازآن تشویق نمایند.

 ۲-الگوی استفاده ازموادراصادقانه(بدون انکار)تائیدکند.(۲،۳،۸،۱۲)

الف:الگوی سوءمصرف موادرابامراجع موردبررسی قراردهید.

ب:ازمراجع بخواهیدتاالگوی سوءمصرف مواد رادرجلسات گروه درمانی موردبحث قراردهد.

اسلاید ۶ :

ج:مراجع راموظف کنیدکه فرم درخواست ترک مشروبات الکلی رابه عنوان اولین گام پرکندوسپس آن را درجلسه گروه درمانی به درمانگرارائه نمایدتابازخوردلازم رادریافت نماید.

د:باافکارمراجع مقابله کنیدوبرای پذیرفتن وابستگی اش به مواد در جلسات گروهی وانفرادی به وی کمک کنید.

۳-باهرگونه درخواست برای سنجش اولیه(مصرف)موادموافقت کند.(۴،۶،۱۰،۱۱)

الف: تمام ارزیابیهای دارویی رابرای مراجع انجام داده وموردبررسی قراردهید.

ب:برای ارزشیابی وابستگی به مواد به مراجع و خانواده آنها توصیه های لازم را نموده و آنها را به متابعت از آن تشویق نمائید.

اسلاید ۷ :

ج:در نگارش و امضای یک موافقت نامه برای خودداری از مصرف مواد به مراجع کمک کنید.

د:موافقت نامه ای را با مراجع در خصوص خاتمه دادن به مصرف مواد تنظیم کنید و نتایج را مورد بازبینی قرار داده در موقع مناسب به او بازخورد بدهید.

۴- یک فرم شجره نامه تکمیل کند که در آن اعضای خانواده که به مواد وابستگی دارند و نیز الگو های روابط خانواده مشخص

 شود(۱،۲،۵)

الف:یک ارزشیابی کامل وابستگی به مواد از مراجع به عمل آورید.

ب:الگوی سوءمصرف موادرا بامراجع موردبررسی قراردهید.

ج:برای تدوین یک شجره نامه جلسات انفرادی و خانوادگی بر پا کنید.

اسلاید ۸ :

۵- با همه توصیه ها در مورد ارزشیابی وابستگی به مواد موافقت کند. (۱،۴،۶،۷)

الف:یک ارزشیابی کامل وابستگی به مواد از مراجع به عمل آورید.

ب: تمام ارزیابیهای دارویی رابرای مراجع انجام داده وموردبررسی قراردهید.

ج:برای ارزشیابی وابستگی به مواد به مراجع و خانواده آنها توصیه های لازم را نموده و آنها را به متابعت از آن تشویق نمائید.

د: به مراجع و خانواده اش در یافتن برنامه های درمانی مناسب و گروههای حمایتی برای بهبودی کمک کنید.

 ۶- تایید شفاهی الگوی مشکلات مربوط به اعتیاد در زندگی مراجع .(۳،۸،۹،۱۲)

اسلاید ۹ :

الف:ازمراجع بخواهیدتاالگوی سوءمصرف مواد رادرجلسات گروه درمانی موردبحث قراردهد.

ب:مراجع راموظف کنیدکه فرم درخواست ترک مشروبات الکلی رابه عنوان اولین گام پرکندوسپس آن را درجلسه گروه درمانی به درمانگرارائه نمایدتابازخوردلازم رادریافت نماید.

ج:از مراجع بخواهید فهرستی از راههای استفاده از مواد که برزندگی وی تأثیر منفی گذاشته است،تهیه کند و این فهرست را با درمانگر یا افراد گروه مورد بررسی قرار دهید

د:باافکارمراجع مقابله کنیدوبرای پذیرفتن وابستگی اش به مواد در جلسات گروهی وانفرادی به وی کمک کنید.

۷- یک توافق شفاهی در جهت تلاش برای خاتمه دادن به استفاده از مواد تغییر دهنده خلق به عمل آورد(۶،۱۰،۱۱)

اسلاید ۱۰ :

الف:برای ارزشیابی وابستگی به مواد به مراجع و خانواده آنها توصیه های لازم را نموده و آنها را به متابعت از آن تشویق نمائید.

ب:در نگارش و امضای یک موافقت نامه برای خودداری از مصرف مواد به مراجع کمک کنید.

ج:موافقت نامه ای را با مراجع در خصوص خاتمه دادن به مصرف مواد تنظیم کنید و نتایج را مورد بازبینی قرار داده در موقع مناسب به او بازخورد بدهید.

۸- به امضا رساندن یک توافق کتبی برای خودداری از مصرف مشروبات الکلی تا سن قانونی(۴،۷،۱۰،۱۱)

الف: تمام ارزیابیهای دارویی رابرای مراجع انجام داده وموردبررسی قراردهید.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 28 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد