بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

توصیفات رفتاری

1-تغییر مشهود در رفتار؛یعنی دوری گزینی از خانواده ودوستان نزدیک،فقدان علاقه به انجام فعالیتهای معمول،انرژی پایین،خواب زیاد،افت نمره های تحصیلی.

2-مسمومیت ویااستفاده از داروبرای دو یا چند موقعیت.

3-نوسان خلقی.

4-عدم حضوریاتاخیرمتوالی برای حضوردرمدرسه.

5-تغییرگروه همتاها به گروهی که به طورقابل توجهی در کار مصرف موادهستند.

اسلاید 2 :

6-((تصویرخود))ضعیف،توصیف خودبه عنوان یک فردشکست خورده،هنگام گفتگوبادیگران تماس چشمی بسیارکمی دارد.

7-دیدگاه خصومت آمیزیا منفی نسبت به زندگی و افراددیگر.

8-داشتن وسایل مربوط به مصرف مواد.

9-تشویش درمورددزدیدن مشروبات الکلی ازیک مغازه،منزل،  دوستان یاوالدین.

10-دستگیری به خاطرخلافهای کوچک یاجریمه شدن به خاطر رفتارهای نابجاناشی از مستی ومصرف مشروبات الکلی.

11-داشتن سابقه خانوادگی درخصوص وابستگی به مواد.

12-گزارش شخصی ازمصرف روزانه یک ماده تغییردهنده خلق یا مصرف ماده به صورت منظم تا به حالت خوشی برسد.

اسلاید 3 :

هدفهای بلند مدت

1-وجود اعتیاد و وابستگی به مواد تایید یا رد شود.

2-خویشتن داری کلی فردنسبت به مواد تغییردهنده خلق هنگام اجرای برنامه بازپروری.

3-هنگام اجرای طرح درمان،درخصوص مسایل مربوط به عود مجدد،هشداری لازم داده شودتافرد نسبت به فرایندبازپروری کاملامطلع وهشیارشود.

4-وابستگی به مواد به عنوان یک موضوع خانودگی شناخته شده ودرخانواده مطرح شود.

5-مهارتهای لازم برای حفظ یک زندگی بدون دارووالکل ایجادشود.

اسلاید 4 :

6-سطح تنیدگی خانواده درارتباط باوابستگی به مواد کاهش یابد.

7-پیوندورابطه بافامیل وگروههایی که بهبودی را حمایت کرده وبازپروری راپیش میبرند،تثبیت شود.

8-درک وفهم درست ازالگوی عودمجددوراهبردهای مقابله موثر برای حفظ بهبودی بلندمدت ایجادشود.

اسلاید 5 :

هدفهای کوتاه مدت
ومداخلات درمانی آن

1- یک ارزشیابی کلی از وابستگی به مواد به عمل آورید.(1،2،6)

الف:یک ارزشیابی کامل وابستگی به مواد از مراجع به عمل آورید.

ب:الگوی سوءمصرف موادرا بامراجع موردبررسی قراردهید.

ج:برای ارزشیابی وابستگی به موادبه مراجع وخانواده آنهاتوصیه های لازم رانموده وآنهارابه متابعت ازآن تشویق نمایند.

 2-الگوی استفاده ازموادراصادقانه(بدون انکار)تائیدکند.(2،3،8،12)

الف:الگوی سوءمصرف موادرابامراجع موردبررسی قراردهید.

ب:ازمراجع بخواهیدتاالگوی سوءمصرف مواد رادرجلسات گروه درمانی موردبحث قراردهد.

اسلاید 6 :

ج:مراجع راموظف کنیدکه فرم درخواست ترک مشروبات الکلی رابه عنوان اولین گام پرکندوسپس آن را درجلسه گروه درمانی به درمانگرارائه نمایدتابازخوردلازم رادریافت نماید.

د:باافکارمراجع مقابله کنیدوبرای پذیرفتن وابستگی اش به مواد در جلسات گروهی وانفرادی به وی کمک کنید.

3-باهرگونه درخواست برای سنجش اولیه(مصرف)موادموافقت کند.(4،6،10،11)

الف: تمام ارزیابیهای دارویی رابرای مراجع انجام داده وموردبررسی قراردهید.

ب:برای ارزشیابی وابستگی به مواد به مراجع و خانواده آنها توصیه های لازم را نموده و آنها را به متابعت از آن تشویق نمائید.

اسلاید 7 :

ج:در نگارش و امضای یک موافقت نامه برای خودداری از مصرف مواد به مراجع کمک کنید.

د:موافقت نامه ای را با مراجع در خصوص خاتمه دادن به مصرف مواد تنظیم کنید و نتایج را مورد بازبینی قرار داده در موقع مناسب به او بازخورد بدهید.

4- یک فرم شجره نامه تکمیل کند که در آن اعضای خانواده که به مواد وابستگی دارند و نیز الگو های روابط خانواده مشخص

 شود(1،2،5)

الف:یک ارزشیابی کامل وابستگی به مواد از مراجع به عمل آورید.

ب:الگوی سوءمصرف موادرا بامراجع موردبررسی قراردهید.

ج:برای تدوین یک شجره نامه جلسات انفرادی و خانوادگی بر پا کنید.

اسلاید 8 :

5- با همة توصیه ها در مورد ارزشیابی وابستگی به مواد موافقت کند. (1،4،6،7)

الف:یک ارزشیابی کامل وابستگی به مواد از مراجع به عمل آورید.

ب: تمام ارزیابیهای دارویی رابرای مراجع انجام داده وموردبررسی قراردهید.

ج:برای ارزشیابی وابستگی به مواد به مراجع و خانواده آنها توصیه های لازم را نموده و آنها را به متابعت از آن تشویق نمائید.

د: به مراجع و خانواده اش در یافتن برنامه های درمانی مناسب و گروههای حمایتی برای بهبودی کمک کنید.

 6- تایید شفاهی الگوی مشکلات مربوط به اعتیاد در زندگی مراجع .(3،8،9،12)

اسلاید 9 :

الف:ازمراجع بخواهیدتاالگوی سوءمصرف مواد رادرجلسات گروه درمانی موردبحث قراردهد.

ب:مراجع راموظف کنیدکه فرم درخواست ترک مشروبات الکلی رابه عنوان اولین گام پرکندوسپس آن را درجلسه گروه درمانی به درمانگرارائه نمایدتابازخوردلازم رادریافت نماید.

ج:از مراجع بخواهید فهرستی از راههای استفاده از مواد که برزندگی وی تأثیر منفی گذاشته است،تهیه کند و این فهرست را با درمانگر یا افراد گروه مورد بررسی قرار دهید

د:باافکارمراجع مقابله کنیدوبرای پذیرفتن وابستگی اش به مواد در جلسات گروهی وانفرادی به وی کمک کنید.

7- یک توافق شفاهی در جهت تلاش برای خاتمه دادن به استفاده از مواد تغییر دهندة خلق به عمل آورد(6،10،11)

اسلاید 10 :

الف:برای ارزشیابی وابستگی به مواد به مراجع و خانواده آنها توصیه های لازم را نموده و آنها را به متابعت از آن تشویق نمائید.

ب:در نگارش و امضای یک موافقت نامه برای خودداری از مصرف مواد به مراجع کمک کنید.

ج:موافقت نامه ای را با مراجع در خصوص خاتمه دادن به مصرف مواد تنظیم کنید و نتایج را مورد بازبینی قرار داده در موقع مناسب به او بازخورد بدهید.

8- به امضا رساندن یک توافق کتبی برای خودداری از مصرف مشروبات الکلی تا سن قانونی(4،7،10،11)

الف: تمام ارزیابیهای دارویی رابرای مراجع انجام داده وموردبررسی قراردهید.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید