بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

     واژه كارآفرين : از كلمه فرانسوي Entreprendreبه معناي متعهد شدن Undertake

     نشات گرفته است .

   روند تحول زندگي از دوران غارنشيني تاكنون به شيوه هاي متفاوتي توصيف شده است؛

    اما آنچه كه در تمامي تحليل ها مورد توجه قرار گرفته است همانا تقش “ عامل تغيير “

    ( Change Agent ) يا در واقع همان نيرويي است كه پيشرفت مادي را سبب شده است .

    امروزه متوجه شده ايم كه اين “ عامل تغيير “ از ابتدا تاكنون وجود داشته و در آينده نيز نقش

    آنرا كارآفرينان ايفاء خواهند نمود .

اسلاید 2 :

         

      اولين فردي بودكه اين واژه رادر علم اقتصاد ابداع نمود و آن را اين چنين تعريف نمود:

     فردي است كه ابزارتوليدرابه منظورتركيب به صورت محصولاتي قابل عرضه به بازارخريداري

     مي كند . كارآفرين درهنگام خريد ازقيمت نهائي محصولات اطلاع ندارد . وي عمده فروشان

     را بعنوان اصلي ترين گروه كارآفرينان محسوب مي نمود .

    

    

اسلاید 3 :

كارآفرين فردي است كه مسئوليت توليد و توزيع فعاليت اقتصادي خود را بر عهده

مي گيرد . كارآفريني يعني ارتقاء بازده منابع از سطحي به سطحي بالاتر .

اسلاید 4 :

مك كله لند-1963Mc Clelland

كارآفرينان نياز به توفيق ( n Ach) بالايي دارند و اين نياز سبب مي شود تا آنها

موقعيتهاي كارآفرينانه را انتخاب كنند .

افرادي كه نياز به توفيق ( n Ach) بسيار زيادي دارند ؛ داراي ويژگيهاي ذيل مي باشند :

  1- مسئوليت شخصي براي تصميم گيري را ترجيح مي دهند .

  2- بعنوان تابعي از مهارتها ؛ ريسك پذيري متوسطي دارند .

  3- به نتايج تصميمات خود علاقمند بوده و به بازخورد فعاليتهاي خود حساس

مي باشند .

اسلاید 5 :

كاسون-1982Casson

  كارآفرين فردي است كه تخصص وي تصميم گيري عقلايي و منطقي در خصوص

ايجاد هماهنگي در منابع كمياب مي باشد . وي داشتن “ توان داوري و قضاوت “

( ِِArbitration and Judgement ) را عنصري مشترك در تمامي كارآفرينان تشخيص

داد .

اسلاید 6 :

كارلند-1984Carland

كارآفرين فردي است كه شركتي را به منظور سود و رشد تاسيس ومديريت مي نمايد

 و از آن براي پيشبرداهداف شخصي استفاده مي كند .

اسلاید 7 :

پيتر دراكر-1985PetterDrucker

ازنظروي كارآفريني يك رفتارمي باشدونه يك صفت ويژه درشخصيت فرد كارآفرين.

كارآفريني همانا بكار بردن مفاهيم و تكنيكهاي مديريتي ؛ استانداردسازي محصول ؛ بكارگيري

ابزارها و فرايندهاي طرحي و بنا نهادن كار برپايه آموزش و تحليل كار انجام شده مي باشد .

اسلاید 8 :

فرد فري-1993Fred Fry

  كارآفرين فردي است كه در وهله اول مسئول جمع آوري منابع لازم براي يكفعاليت                        

 است. بنابراين كارآفرين فردي است كه منابع لازم رابراي ايجادورشد يك فعاليت جمع آور

مي نمايد و توجه اصلي وي بر توسعه محصولات و خدمات جديد است . يعني فردي كه يك

فعاليت پرريسك را آغاز مي نمايد و از طريق ابزارهاي نوآوري آن را بهبود مي بخشد .

اسلاید 9 :

كرچهوف-1994kirchhoff

كارآفرينان كساني هستند كه شركتهاي جديد را كه سبب ايجاد و رونق گرفتن مشاغل

جديد مي شوند را شكل مي دهند .

اسلاید 10 :

 ضرورت كارآفريني در سازمان

1-افزايش سريع رقباي جديد

2-ايجاد حس بي اعتمادي نسبت به شيوه هاي مديريت سنتي درشركتها

3-خروج بهترين نيروهاي كاري از شركتها و اقدام آنها به كارآفريني

مستقل

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید