بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

تعریف بیماری

 • عفونت باکتریائی مجاری ادراری فوقانی بخصوص کلیه ولگنچه کلیه
 • درزنان بیشتر از مردان بوقوع می پیوندد.
 • عفونت کلیه شایعترین عارضه وخیم طبی حاملگی است وتقریبا در2 درصد از زنان حامله رخ می دهد.
 •  

اسلاید 2 :

 • عفونت کلیه شایعترین عارضه وخیم طبی حاملگی است وتقریبا در2درصد از زنان حامله رخ می دهد.
 • پیلونفریت مزمن یانفریت بینابینی مزمن ناشی از حضور عفونت باکتریائی مزمن
 • پیلونفریت ساده عفونتی است که توسط یک پاتوژن معمول درشخص ایجاد شده ودرآن مجاری و عملکرد کلیوی طبیعی می باشد.

اسلاید 3 :

   به دودسته حادومزمن تقسیم میشود که ممکن است ساده ویا پیچیده باشد :

 • پیلونفریت حاد ناشی از حضورشدید عفونت
 • پیلونفریت مزمن یانفریت بینابینی مزمن ناشی از حضور عفونت باکتریائی مزمن
 • پیلونفریت ساده عفونتی است که توسط یک پاتوژن معمول درشخص ایجاد شده ودرآن مجاری و عملکرد کلیوی طبیعی می باشد.

اسلاید 4 :

.1مجاری ادراری غیرطبیعی مثل:

 • سنگ های ادراری
 • ریفلاکس ازمثانه به حالب
 • انسداد
 • آسیب بافت عصبی مثانه
 • آسیب های ناشی از کاتترگذاری

اسلاید 5 :

 1. کلیه با عملکرد غیر طبیعی
 2. 3. تضعیف سیستم ایمنی(نوتروپنی ، استفاده از داروهای تضعیف کننده ایمنی ودیابت ملیتوس)
 3. ارگانیزم های حاد مثل سویه های باکتری پروتئوس دارای اوره آز

اسلاید 6 :

پیلونفریت حاد علت اصلی شوک سپتیک درطول حاملگی است.

میزان بروز بیماری دربین جمعیت  متغیر بوده و3تا7 مورد درهر10000نفراست درحالیکه درزنان حامله 2 درصد میباشد.

اسلاید 7 :

حدود 40 درصد زنان مبتلا به پیلونفریت حاد ازقبل دارای علائم عفونت دستگاه ادراری تحتانی هستند.

شیوع عفونت کلیه ، پس از اواسط حاملگی بیشتر است.

اسلاید 8 :

دربیش از 50درصد موارد به صورت یکطرفه ودرسمت راست قراردارد.

دریک چهارم موارد به شکل دوطرفی بروز میکند.

پیلونفریت دوطرفه میتواندبه نارسائی کلیوی الیگوریک حاد منجرگردد.

اسلاید 9 :

مهمترین عامل پیلونفریت حاد باکتری اشریشیا کولی می باشد (دربیش از 80درصد موارد ).

سایرعوامل باکتریائی شامل کلبسیلا ،آنتروکوکوس فکالیس وپروتئوس میباشد.

پیلونفریت دوطرفه میتواندبه نارسائی کلیوی الیگوریک حاد منجرگردد.

اسلاید 10 :

عفونت معمولا از مثانه آغاز وبه تدریج بافت پارانشیم کلیه به علت عفونت صعودی درگیر می گردد.

جایگزینی وتکثیر اولیه باکتری ها درتوبول های کلیوی صورت میگیرد.

طی 48 ساعت آسیب به بافت پوششی توبول ها آغاز میگردد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید