بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

مقدمه

فعاليت غير معمول باكتريها در دستگاه ادراري علايمي را ايجاد ميكند كه به عنوان عفونت ادراري شناخته ميشوند. عفونتهاي ادراري بسيار شايع و متنوع هستند.

دختران از نقطه نظر ساختاري و كاركردي، بيشتر در معرض عفونتهاي ادراري قرار دارند. اهمz علل ساختاري عفونتپذيري دختران در دستگاه ادراري به قرار زير است:

1- طول مجراي ادرار در خانمها كمتر است.

2- خانمها پروستات ندارند. اين غده تنها در آقايان وجود دارد. در ترشحات پروستات «تركيبات روي دار» وجود دارد كه سبب مرگ عوامل عفوني ميشود. علايم تحريكي ادرار شامل تكرر، نياز شديد به دفع ادرار، شب ادراري و سوزش در اكثر موارد وجود دارند، درد در ناحيه پايين  كمر و شكم نيز وجود دارند. از بين عفونتهاي ادراري، دو عفونت پيلونفريت حاد و مزمن در كودكان شايعتر است.

اسلاید 2 :

پيلونفريت حاد يعني عفونت حاد نسج كليه و دستگاه جمعكننده ادرار. اين بيماري در جنس مونث شايع است. سه گروه از آنها بيشتر در معرض اين عفونت هستند:

.1دختر بچههاي دبستاني

.2دختران در زمان شروع بلوغ

.3زنان بعد از ازدواج و شروع مقاربت

نسج كليه از دو طريق عفوني ميشود:

nاز طريق صعود عوامل عفوني از مثانه

nاز طريق خون

اسلاید 3 :

پيلونفريت علايم گوناگون دارد. مهمترين علامت آن، تب و لرز ناگهاني است . پهلوهاي بيمار به شدت دردناك و حساس ميشوند، در حدي كه كوچكترين ضربه سبب بروز درد ميگردد، گاه همزمان علايم سيستيت را نيز ميتوان ديد، يعني تكرار ادرار- شب ادراري سوزش و نياز شدد به دفع ادرار ظاهر ميشوند. تهوع- استفراغ- بيقراري و وابستگي از علايم ديگر بيماري به شمار ميآيند.

اسلاید 4 :

پيلونفريت مزمن:

پيلونفريت مزمن بيماري است كه در كودكي ايجاد و در بلوغ نمايان ميشود. اصولاً در  صورت عدم وجود عامل زمينهاي خاص مثل ديابت، سنگ يا علل ديگر به خصوص، اگر در سنين رشد نباشد عفونتهاي حاد صدمهاي به كليه وارد نميآورد.

اسلاید 5 :

عفونتهاي مكرر ادرار از علايم ثابت بيماري در كودكان است. تب نيز در اثر عفونت ايجاد ميشود. اگر پيلونفريت مزمن به صورت دو طرفه و شديد باشد.

افزايش فشار خون شرياني

كمخوني

افزايش كراتينين

افزايش WBC و Pr

اسلاید 6 :

فاكتورهايي كه كودكان را مستعد UTI مي كند:

نوزادان پسر ختنه نشده ظاهراً در خطر بيشتري براي ابتلا به UTI در سه ماهة اول زندگيشان هستند.

اسلاید 7 :

تغيير در فلوراي پيشابرهي

بعد از چند ماهة اول زندگي UTI غالباً در دختران بيشتر از پسران رخ ميدهد كه احتمالاً به دليل كوتاهتر بودن مجراي ادراري در دختران است.

اسلاید 8 :

اختلال ادراري:

اختلال ادراري معمولاً توسط يكي از علايم زير يا همگي آنها مشخص مي شود:

فوريت و ضرورت ادراركردن- تكرار ادرار- اشكال در ادرار- ترديد در ادرار- قطره قطره بيرون آمدن ادرار- و عدم توانايي شديد در نگه داشتن ادرار- علايم و نشانههاي اختلال ادراري احتمالاً بعد از ابتلا به UTI  يا آماسها و تحريكات موضعي رخ مي دهد، مثل آلودگي با كرمك يا نوعي مادةمعطر يا هايپركلسمي.

اسلاید 9 :

جلوگيري از بروز UTI:

اولين مرحله در ممانعت از UTI در كودكان سالم، مطرح كردن اين پرسش است كه چرا اين كودكان به UTI مبتلا شدهاند؟ ابتدا بايد يك تاريخچه كامل از زندگي كودك، مبني بر نحوه ادرار كردن و مشكلات مربوط به آن مانند تكرار ادرار، سوزش ادرار و.... گرفته شود. درمان اخير عفونت بخش بالايي دستگاه تنفس با آموكسيسيلين يا سفالوسپورين احتمالاً حاكي از نياز به تلاش براي دوري از تجويز اين عوامل براي كودكان در آينده است. در هر حال اگر آموكسيسيلين يا سفالوسپورين براي درمان عفونت بخش بالايي دستگاه تنفس مورد نياز باشد، قطع و عدم ادامة درمان با نيتروفورانتيون (ماكرودانتين) ياتري متوپريم- سولفامتوكسازول در كودكاني كه درمان سركوب كنندة ضدميكروبي براي ممانعت از عود UTI دريافت كرده اند  مهم ميباشد.

ما مكرراً به كودكي كه در صورت به وجود آمدن اين امر، بيماري UTIاش عود كرده است، برخورد پيدا ميكنيم كه احتمالاً به دليل تاثير بر فلوراي پيشابراهي يا به دليل ميزان وقوع بالاي E.coli مقاوم به آموكسيسيلين ميباشد.

اسلاید 10 :

تشخيص UTI:

گرفتن نمونه ادرار براي آناليز ادرار و كشت بايد توسط كاتتر يا سوند ادراري در نوزادان و كودكاني كه قادر به ادرار كردن نيستند انجام شود. اين روش همچنين متد انتخابي در پسران ختنه نشده است. نمونة ادرار بايد از وسط جريان ادرار گرفته شود. نمونة كشت داده شده ادرار كه رشدي را نشان نميدهد، يا اين كه كمتر از ده هزار واحد كلوني(CFU) در هر ml آن است، نشانهاي از عدم حضور UTI ميباشد.

اساس تشخيص علاوه بر علائم كلينيكي تشخيص عفونت و باكتريها در ادرار است. در صورتي كه امكان مزمن شدن عفونت نباشد، از يك كاتتر استفاده ميكنيم و اگر امكان مزمن شدن باشد، رتروگرافي داخل وريدي بايد انجام گيرد. سيتوگرام براي معاينه كودكان و براي ديلاتاسيون حالب مفيد است.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید