بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

تعریف پی:
به مجموعه بخشهایی از سازه وخاک متصل به ان که انتقال بار سازه وزمین از طریق ان صورت می گیرد.            

بطور کلی می توان پی ها را به دو گروه عمده تقسیم بندی کرد:

پی های سطحی:که در عمق کم و در نزدیکی سطح زمین اجرا می شود

پی های عمیق:ان دسته از پی هایی که عمق انها به کوچکترین بعد افقیشان از 6 تجاواز نکند

اسلاید 2 :

اگر بدون انجام محاسبه اقدام به کاهش ابعاد پی نماییم خاک زیر پی یا دچار گسیختگی برشی
می شود یا نشست ساختمان افزایش می یابد

 • اگربدون انجام محاسبه اقدام به کاهش ضخامت پی نماییم درحین زلزله پی تخریب می شود

 

اسلاید 3 :

انواع پی های سطحی:

 • پی منفرد یا تکی single footing
 • پی مرکب combed footing
 • پی نواری strip footing
 • پی شبکه ای
 • پی باسکولی cantilever footing
 • پی گسترده mat footing

اسلاید 4 :

پی منفرد:به پی گفته می شود که باریک ستون را به زمین منتقل نماید

 • این پی ها را باید توسط شناژهایی به یکدیگر متصل نمود تا با بستن پی ها به یکدیگر از حرکت جانبی انها در حین زلزله جلوگیری کند.
 • این شناژها نقشی در نشست یکنواخت ندارند

اسلاید 5 :

پی مرکب:به پی گفته می شود که باردو یا چند ستون را به زمین منتقل نماید

 • موارد کاربرد

1- وقتی مساحت مورد نیاز دو ستون مجاور زیاد باشد

2- وقتی یکی از ستون ها درگوشه یا لبه زمین قرارگیرد   وایجاد برون محوری زیاد درفونداسیون گردد.

اسلاید 6 :

 • فاصله میلگردها (محورتامحور)درفونداسیون نبایداز10سانتیمترکمتر واز35 سانتیمتر بیشتر باشد.
 • حداقل قطر میلگرد 10 آجدار می باشد.
 • ازقالب با مصالح بنایی نیز دراجرای پی استفاده می شود.

اسلاید 7 :

نشست غیر یکنواخت پی و واژگونی ساختمان در شانگهای

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید