بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

آنچه در این گام باید بدانیم :

.1انتخاب نوع کسب و کار و قوانین مربوط به آن

.2ثبت اختراع

.3قراردادها

.4تعین نام و علامت تجاری

.5اخذ مجوزهای تاسیس ، راه اندازی و بهره برداری

.6مکان یابی

.7تامین منابع انسانی و جذب آنها

.8چیدمان

اسلاید 2 :

انتخاب نوع کسب و کار و قوانین مربوط به آن

 • اهداف یادگیری :
 • تشخیص کسب و کار تجاری از غیر تجاری
 • آشنایی با انواع کسب و کار تجاری و تفاوت آنها با یکدیگر
 • آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به کسب و کار

اسلاید 3 :

چرا باید شکل حقوقی شرکت خود را مشخص کنید ؟

 • ورود رسمی به بازار کار
 • رقابت
 • برخوردار شدن از حقوق قانونی

اسلاید 4 :

انواع کسب و کار  :

 • کسب و کارغیر تجاری

.1موسسات غیر انتفاعی                 ( علمی ، ادبی ، امور خیریه )

.2موسسات انتفاعی

 • کسب و کار تجاری

.1شرکتهای مبتنی بر شخص

.2شرکتهای مبتنی برسرمایه

.3شرکتهای مختلط

.4شرکتهای تعاونی

اسلاید 5 :

مدارک لازم جهت ثبت شركت  :

.1 تائید نام شرکت

.2دو نسخه اساسنامه

.3 دو نسخه شرکت نامه

.4دو نسخه تقاضا نامه

.5دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین

.6 فتو کپی شناسنامه شرکاء

.7 مجوز از مراجع مربوطه دولتی

اسلاید 6 :

قوانین کسب و کار کدامند ؟

 • قانون تجارت
 • قانون کار
 • قانون تامین اجتماعی
 • قانون مالیاتها

اسلاید 7 :

برخی از موارد مهم قانون کار :

 • فصل دوم : قرار داد کار

ماده 7 الی 9 – تعریف قرار داد کار و شرایط صحت آن

ماده 11 – دوره آزمایش کار

ماده 12-د تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه

ماده 13- مقاطعه کاری و کارکنان

ماده 21- شرایط خاتمه قرار دادکار

 • فصل سوم : شرایط کار

ماده 34 – حق السعی ، مزد و قوانین مربوط به آن

ماده 75 و 79 – شرایط کار زنان و نو جوانان

 • فصل یازدهمجرایم و مجازتها ( حسب مورد حبس ، جریمه نقدی و یا هردو )

اسلاید 8 :

برخی از موارد مهم قانون تامین اجتماعی

ماده 3 – موضوع قانون :

 حوادث و بیماریها ، بارداری ، غرامت دستمزد ، از کار افتادگی ، بازنشستگی و مرگ

 • تکالیف بیمه ای کارفرمایان :

دریافت کد کارگاه ،اعلام انجام عملیات و معاینات پزشکی بدو استخدام  ارسال ماهانه لیست و حق بیمه کارکنان ، ارسال قرار داد پیمانکاران فرعی به سازمان ، دریافت مفاصا حساب از سازمان پس از خاتمه عملیات ،

 • بیمه بیکاری :

شرایط شمول و استثنائات ، تعریف بیکار، الزام معرفی کتبی اداره کار   ، برخورداری از حقوق و مزایای و خسارات مربوطه موضوع قانون کار ، میزان بیمه بیکاری ، الزام به شرکت در دوره های کار آموزی و ...

 

اسلاید 9 :

برخی از موارد مهم قانون مالیات

 • ماده 132 :

معافیت مالیاتی از تاریخ استخراج و بهره برداری حسب الویت 1و2و3و بترتیب مدت 8و6و4 سال است که در مورد مناطق محروم 50% مدت مذکور به آن اضافه می شود .

 • ماده 144 :

الف – معافیت 100% درآمدحاصل از صدرات محصولات تمام شده صنعتی و کشاورزی و معافیت 50% سایر کالاها که فهرست آنها در طول هر برنامه بانظر وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی ، جهاد کشاورزی و صنایع به تصویب هیات وزیران

ب-  100% در آمدحاصل از صادرات کالاهایی که بصورت ترانزیت واردشده و بدون تغییر در ماهیت و انجام کاربرروی آن صادر میشود از شمول مالیات معاف است .

اسلاید 10 :

آزمون (1)

 • تفاوت شرکتهای سهامی و تضامنی چیست ؟
 • تکالیف بیمه ای پیمانکاران را پس ازانعقاد قرارداد بیان کنید ؟
 • در دوره آزمایشی رابطه بین کارگر و کارفرما چگونه است ؟
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید